صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ربانى: عليه کشورهاى حامى تروريزم تصاميم جدى گرفته شود

ربانى: عليه کشورهاى حامى تروريزم تصاميم جدى گرفته شود

سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان مى گويد که در سومين کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش، بر اقدامات جدى جامعه بين المللى عليه کشورهايى حامى تروريزم تاکيد خواهد کرد.
صلاح الدين ربانى سرپرست وزارت خارجه، دیروز پس از نشست خبرى در مورد دستاوردهاى سال ١٣٩٥ اين وزارت ،غرض اشتراک در نشست وزرای امورخارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش، به امريکا رفت.
وى گفت: "در جريان سفر به آمريکا علاوه بر  اشتراک در اين نشست، در نظر است تا با سرمنشی عمومی سازمان ملل متحد، و مقامات آمريکا از جمله وزرای امورخارجه و دفاع، مشاور امنيت ملی  و شماری از اعضای کانگرس آن کشور ديدارهايی داشته باشم."
سرپرست وزارت امور خارجه افزود که در سومين کنفرانس وزرای امورخارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش، تلاش خواهد کرد تا عليه کشورهايى که به تروريزم پناه ميدهند و تروريزم را به خوب و بد تقسيم مى کنند، اقدام  و تصاميم جدى ع گرفته شود.
ربانى علاوه کرد: "تنها راه مبارزه با تروريزم، همکارى مشترک ميان کشورها مى باشد و همکارى دولت با دولت مى تواند مبارزه عليه اين پديده را موفق نمايد؛ اما در مبارزه عليه تروريزم تازمانى موفق نمى شويم که پناهگاه هاى امن آنها وجود داشته باشد."
موصوف ثبات و امنيت درافغانستان را به نفع کشورهاى همسايه و منطقه خوانده گفت که ديپلماسی منطقوى افغانستان بر هدف راهبردی تأکيد دارد، و آن اين است که "افغانستان امن و با ثبات"، می تواند پل ارتباط تجارتی و ترانزيتی بخش اعظم از آسيا بوده باشد.
به گفتۀ وى، از طريق افغانستان، منطقه پرجمعيت جنوب آسيا می تواند انرژی مورد ضرورت خود را از آسيای ميانه تأمين کند، و همچنان افغانستان ظرفيت اين را دارد تا نقطۀ وصل تجارتی و ترانزيتی ميان آسيای ميانه و شرق ميانه باشد.
سرپرست وزارت خارجه مى گويد که دست يابی به اهداف کلان منطقوى، با چالش هايی روبه رو است؛ اما برای برداشتن اين موانع، دولت افغانستان همواره تلاش و کار می نمايد و بزرگترين مانع، چالش ناامنی و تروريزم است.
ربانى تاکيدکردکه بايد کشورهای منطقه به اين واقعيت تن بدهند که ريشه های اصلی تروريزم در بيرون از افغانستان است و در عين زمان، همه متوجه شده اند که تهديد تروريزم تنها متوجه افغانستان نيست.
وى گفت: "در مورد مبارزه با ريشه های تروريزم، بحث اصلی ما در منطقه با پاکستان بوده، و اميدواريم که پس از ديدار اخير مشاور امنيت ملی افغانستان، در لندن با مقامات پاکستانی و با حضور مشاور امنيت ملی نخست وزير بريتانيا، بتوانيم به يک نتيجۀ خوب با پاکستان دست يابيم."
ازسويى هم وى گفت که مسئله ديگری که در جريان سال روان نگرانی هايی را به همراه داشت، خبرهايی از ارتباط تازه ميان برخی کشورهای منطقه با گروه طالبان در افغانستان و در سطح منطقه بوده است.
موصوف گفت: "دراين ارتباط در سفری که اخيرا به مسکو داشتم، اين نگرانی ها را به صورت جدی مطرح کردم که  از جانب مسکو، ضمن تأکيد بر همکاری با دولت افغانستان در زمينه های مبارزه با تروريزم، قاچاق مواد مخدر و ساير جرايم سازمان يافته، اين نکته را به وضاحت اعلام داشتند که هرگز گروه هايی مثل طالبان برای مسکو مشروعيت نداشته و نخواهند داشت."
ربانى گفت مسکو گفته است که اگر در موردی با گروه طالبان، تماسی صورت گرفته، برای تشويق آن ها براى به زمين گذاشتن سلاح، قطع رابطه با ساير گروه های تروريستی، و پيوستن آن ها به روند گفتگوهای صلح، با دولت افغانستان بوده است.‌(پژواک)