صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۵ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتحاديۀ اروپا خواستار توقف استخراج غيرقانونى معادن در افغانستان گرديد

اتحاديۀ اروپا خواستار توقف استخراج غيرقانونى معادن در افغانستان گرديد

اتحاديۀ اروپا از دولت افغانستان خواستار اقدامات فورى بخاطر توقف استخراج غيرقانونى معادن گرديد.
دراعلاميۀ مطبوعاتى اين اتحاديه که دیروز(٢٩ حوت) به آژانس خبرى پژواک مواصلت کرده، آمده است که هفتۀ گذشته، کمپاين مبارزه با فساد از سوى اين اتحاديه، روى استخراج غيرقانونى معادن افغانستان تمرکز داشت.
اتحاديۀ اروپا به هدف جلوگيرى ازاستخراج غيرقانونى معادن، از دولت افغانستان خواسته است که يک وزير مورد اعتماد و توانا براى وزارت معادن و پطروليم تعيين نمايد؛ تا اين وزارت دوباره فعال وسکتور معادن به حالت عادى برگردد.
افزون برآن، اين اتحاديه گفته است پولى که ازقرارداد هاى فعلى معادن به دست مى آيد، بايد در يک حساب واحد و شفاف دولتى جمع آورى شود، شرکت هايى که قراردادهاى استخراج معادن را دراختيار دارند، بايد معلومات درمورد ميزان درآمد شان را با مردم افغانستان شريک نمايند.
اتحاديه اروپا همچنان خواستار لغو جواز شرکت هايى که به طور داوطلبانه ماليات نمى پردازند، از سوى دولت افغانستان گرديده است.
در ادامۀ اعلاميه تاکيد گرديده که بايد تمام جوازهاى استخراج معادن که براى دولت افغانستان درآمد ندارند، مورد تجديد نظرقرارگيرند و استخراج غيرقانونى از معادن بزرگ، بايد تحت کنترول درآورده شوند.
ذبيح الله سرورى سخنگوى وزارت معادن و پطروليم، به پژواک گفت که اين وزارت، پيشنهادات اتحاديۀ اروپا را جداً تحت نظرداشته و مورد بررسى قرار ميدهد.

او افزود که وزارت معادن تلاش مينمايد تا راهکارهاى بهتری را به هدف تحقق اين پيشنهادات، با حکومت افغانستان شريک نمايد.‌(پژواک)