صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۶ ثور ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لوی سارنوال: پرونده‌ها بی‌طرفانه و غیر‌سیاسی بررسی می‌شود

لوی سارنوال:  پرونده‌ها بی‌طرفانه و غیر‌سیاسی بررسی می‌شود

فرید حمیدی دادستان کل کشور میگوید که پروندههای که به این اداره می رسد بصورت بیطرفانه و غیر سیاسی بررسی میشود.  او که دیروز سهشنبه، ۲۶ ثور، در یک نشست خبری درباره دستاوردهای یکساله دادستانی کل کشور صحبت میکرد گفت اکنون نهادهای عدلی و قضایی کشور نسبت به هر زمان دیگر مستقل، غیرسیاسی و بیطرف هستند.
آقای حمیدی گفت که در یکسال گذشته ۹۰۸ قضیه به این اداره رسیده و بررسی ۴۰۵ قضیه به پایان رسیده و  به متهمهای ۱۰۴ قضیه به دلیل نبود دلایل کافی الزام، برائت داده شده است.
او تاکید کرد که مبارزه با فساد را از داخل اداره دادستانی کل آغاز کرده است و گفت که در سال گذشته ۳۸ سارنوال به دلایل جرمی گرفتار شده اند و بررسی پروندههای آنها جریان دارد. آقای حمیدی تاکید کرد که قضایای فساد پیچیده است و بررسی آنها نیاز به زمان دارد.
دادستان کل کشور  همچنین در مورد فعالیت مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد گفت که  تا کنون ۱۷ قضیه در این مرکز بررسی گردیده و در نتیجه بررسی آنها دو میلیارد افغانی به خزانه دولت افغانستان بازگردانده شده است.
او درباره سئوالهای خبرنگاران در مورد پرونده احمد ایشچی و جنرال دوستم گفت که بررسیها در این مورد جریان دارد و این پرونده بصورت بیطرفانه، غیرسیاسی و مطابق قوانین افغانستان بررسی خواهد شد و هر زمان که تحقیقات در این مورد به پایان رسید، نتایج آن همگانی خواهد میشود. او تاکید کرد که در افغانستان برای هیچ فرد و مقامی معافیت وجود ندارد.
آقای حمیدی همچنین گفت که برای موثریت روند کار دادستانی کل و تسریع روند بررسی پروندهها، سه ریاست جدید در تشکیل این اداره افزوده شده است. ریاست نظارت بر امور تحقیق، ریاست کنترل و مراقبت دادستانیها و ریاست تفتیش به تازگی در چوکات دادستانی کل ایجاد گردیده و به گفته دادستان کل این ریاستها به شکایتها و اعتراضات در داخل دادستانی کل می پردازند.