صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۸ جوزا ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تمام پروژه‌های اجرا شدۀ وزارت احیا و انکشاف دهات ارزیابی می‌شود

تمام پروژه‌های اجرا شدۀ وزارت احیا و انکشاف دهات ارزیابی می‌شود

وزير احيا و انکشاف دهات ميگويد که تمام پروژههاي اين وزارت در 15 سال اخير ارزيابي ميشود؛ تا بر اساس ميزان مؤثريت آنها برنامههاي انکشافي آينده روي دست گرفته شود. نصير احمد دراني، ديروز در يک نشست خبري در کابل گفت که اين برنامه در سه مرحله تا 15 ماه آينده در تمام ولايات کشور عملي خواهد شد.
وي افزود: «هدف از اجراي اين برنامه، جمع آوري ارقام و مطالعه برنامههاي وزارت، چگونگي تطبيق بهتر و ارزيابي دستاوردهاي پروژههاي انکشافي در روستاها، تشخيص وضعيت زندگي و نيازمنديهاي مردم روستايي و اولويت نيازهاي آنها و نيز تهيه و ترتيب گزارش ملي انکشاف دهات کشور ميباشد.» به گفته وزير احيا و انکشاف دهات، اين اقدام براي نخستين بار است که روي دست گرفته ميشود و تهيه آن ميتواند براي برنامههاي توسعه يى آينده کشور بسيار مؤثر باشد.
نصير احمد دراني خاطر نشان کرد که در حال حاضر، مشخص نيست که ميزان توسعه در قريههاي کشور به چه اندازه است و در گذشته به چه ميزان بوده است.  وزير گفت: «وزارت احياء وانکشاف دهات در جريان 15 سال گذشته، 97 هزار پروژه را تطبيق کرده است؛ اما نميداند که اثرات اقتصادي و اجتماعي اين پروژهها در سطح قريه جات به چه اندازه بوده و در کجا بيشتر و درکجا کمتر تطبيق شده است.»
دراني گفت که اين مطالعه، پروژههاي موجود و تطبيق شده وزارت احياء و انکشاف دهات را در برمي گيرد و در سه مرحله با بررسي تخنيکي، تشخيص و تثبيت محل پروژه و مصاحبه با اعضاي شورايهاي محلي و مردم عملي ميشود. وزير احيا و انکشاف دهات گفت که مرحله نخست آن به زودي در ولايت تخار، سمنگان، هرات، کندهار، خوست، پنجشير، کنرها و باميان آغاز و تا سه ماه تکميل خواهد شد.
به گفته وي، مراحل دوم و سوم اين برنامه نيز بعد از ختم مرحله اول اجرا مي شود و انتظار مي رود با پايان آن در ماه جدي 1397، تمام پروژههاي وزارت احيا و انکشاف دهات، در يک و نيم دهه اخير مورد بررسي و معلومات لازم جمع آوري شوند. (پژواک)