صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

عبدالله به معلمان: به آنچه که وعده کردیم، عمل خواهیم کرد

عبدالله به معلمان: به آنچه که وعده کردیم، عمل خواهیم کرد

افغانستانما: عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور در مراسم تجلیل از روز معلم گفت که حکومت وحدت ملی در انجام تعهدات و وعدههایش در قبال معارف جدی است و به آنچه که برای معلمان وعده کرده، عمل خواهد کرد.
دیروز شنبه، 15 میزان، از روز جهانی معلم با حضور مقامهای بلند پایه حکومت، معلمین و دانش آموزان در کابل گرامیداشت به عمل آمد. در این مراسم، عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور معلمان را در خط مقدم جنگ میان جهل و علم خواند و گفت که استادان مکتبها در شرایط سخت و دشوار امنیتی و اقتصادی، یک وظیفه و رسالت مهم را به عهده دارند.
او افزود: «جنگ میان جهل و آگاهی در جریان است. گروههایی هستند که در پی خاموش کردن چراغ روشنایی و علماند.» به گفته او، نقش معلمان در تربیه شاگردان، مهمترین نقش در جامعه است و از این خاطر، معلمان در خط مقدم جنگ میان جهالت و آگاهی قراردارند.
آقای عبدالله همچنان اشاره کرد که ارتقای رتبه معلمان، بلند رفتن معاش و توزیع زمین و ساختن شهرک معلمان از وعدههاییاند که حکومت به معلمان داده است. او خطاب به معلمان گفت: «به آنچه که وعده دادیم، عمل خواهیم کرد.» او افزود: «حکومت در تلاش رفع مشکلات معلمین در زمینه معاشات، توزیع زمین و شهرکهای ویژه برای آنان است؛ ولی هیچ امتیازِ مادی جای وظیفه سنگین شما را گرفته نمیتواند.»
در همین حال محمدابراهیم شینواری سرپرست وزارت معارف گفت که طرزالعمل معاش و ارتقای رتبه معلمان روی میز شورای اقتصادی کشور است. او به معلمان همچنان وعده کرد که برای تحقق یافتن وعدههای حکومت برای معلمان، تلاش خواهد کرد.
این در حالی است که معلمان از بیتوجهی وزارت معارف شکایت دارند و میگویند که وعدههای حکومت برای کسانی عملی میشود که یا واسطه و پول دارند و یا قدرت دارند، نه دیگر معلمان.
نجیبه یکی از معلمان برحال لیسه نسوان رابعه بلخی میگوید که از چندین سال به اینسو معلم است، اما هنوز نه تغییری در معاشش آمده و نه از امتیازهای معلمی بهرهای برده است.
در کنار توجه به خواستهای معلمان، کفیت و روش تدریس از دیگر مواردی است که برخی شاگردان از آن شکایت دارند. به گفته برخی از شاگردان این مکتب، در مکتبهای دولتی روش تدریس اندکی قدیمی و سختگیرانه است.
عبدالله عبدالله رئیس اجراییه کشور در این مورد گفت: «باید در مکتبها روشی دنبال شود که با شرایط و نیازمندی جامعه ما سازگار باشد.» او افزود که وزارت معارف روش تدریس را بروز کند تا تغییری عمده در معارف کشور رونما شود.