صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرتضوی: عصر انحصار خبر به پایان رسیده است

مرتضوی: عصر انحصار خبر به پایان رسیده است

افغانستانما: شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری روز شنبه، 15 میزان در دومین نشست ملی «تقویت اطلاع رسانی در محلات» که از سوی اداره مستقل ارگانهای محلی برگزار شده گفت، اکنون عصر انحصار خبر در کشور به پایان رسیده است.
به گفتهی آقای مرتضوی در گذشته حکومتها خود خبر را تولید و در نشر یا عدم نشر آن نیز فقط خود تصمیم میگرفتند؛ اما اکنون آن عصر رخت برچیده است.
او گفت که در حال حاضر در کشور بیش از 70 تلویزیون، دوصد رادیو، بیشتر از ده آژانس خبری و همچنان حدود 20 روزنامه فعالیت دارند که هرکدام با دیدگاههای متفاوت و انتقادی کارکردها و اعمال حکومت را زیر زرهبین میگیرند.
آقای مرتضوی ادعا کرد با آنکه چالشها در عرصه دسترسی به اطلاعات هنوز هم وجود دارند؛ اما اگر با زمان حکومتهای گذشته مقایسه شود، دستآوردهای حکومت وحدت ملی در ظرف سه سال اخیر در این بخش در صد سال گذشته بیپیشینه بوده است.
سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری از ظرفیت پایین و غیر فعال بودن رسانههای حکومتی انتقاد کرد و از حکومت خواست تا در این باره توجه جدی کند. به باور او حالا عصر تکصدایی گذشته و رسانههای حکومتی باید با رسانههای آزاد در کشور که با دیدگاههای متفاوت مشغول اطلاعرسانی هستند، رقابت بتوانند و حکومت را با اطلاعرسانی خود یاری رسانند.
وی گفت: «تا زمانی که رسانه دولتی و ملی توان رقابت را با رسانههای آزاد و خصوصی کسب نتواند صدای حکومت شنیده نخواهد شد. رسانههای ملی به رغم تجربههای نود ساله و فراتر از آن هنوز در میدان رقابت بازنده است. تنها تحول بنیادی و همه جانبه میتواند ما را در وضعیت بهتر قرار دهد.»
بر بنیاد گفتههای آقای مرتضوی برخی از سخنگویان حکومتی در دادن اطلاعات بهموقع تعلل میکنند و این سبب میشود تا در رسانهها و بهویژه در فضای اجتماعی شایعه شکل بگیرد که این برای حکومت دردسرساز میگردد. وی گفت که اطلاعرسانی موثر و بهموقع سبب میشود تا از یک سو مردم از دستآوردهای حکومت آگاهی پیدا کنند و از سوی دیگر اجازه داده نشود تا فضای شایعه به میان آید.
این گفتهها از سوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در حالی گفته میشود که با گذشت سه سال از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعات، هنوز هم رسانهها و خبرنگاران زیادی برای دریافت پاسخ مسوولان حکومتی در سطح محلات و مرکز با مشکلات روبرو هستند و همواره از آن شکایت کردهاند.