صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: دسترسی به اطلاعات باعث کاهش فساد درادارات دولتی می‌شود

معاون رئیس جمهور:  دسترسی به اطلاعات باعث کاهش فساد درادارات دولتی می‌شود

دومين کنفرانس ملي» تقويت اطلاع رساني در محلات و ترويج فرهنگ حکومتداري خوب» از سوي اداره مستقل ارگانهاي محلي در کابل گشايش يافت.
اين کنفرانس که براي سه روز برگزار شده است، ديروز شنبه، 15 ميزان با حضور سرور دانش معاون دوم رياست جمهوري، رسماً آغاز شد و تمامي سخنگويان 34 ولايت و سخنگويان شوراهاي ولايتي و شارواليها در آن شرکت دارند که تجارب و اندوختههاي شان را براي بهبودي اطلاعرساني در سطح ولايات و ولسواليهاي کشور باهم شريک خواهند ساخت.
سرور دانش، معاون رييس جمهور که در اين نشست سخنراني ميکرد، دسترسي به اطلاعات را بسيار مهم خوانده و گفت که اگر هر شهروند و خبرنگار به اطلاعاتي که ضرورت دارد، دسترسي داشته باشد، به همان ميزان از موجوديت فساد در ادارههاي دولتي نيز کاسته ميشود. وي گفت که يکي از راههاي بسيار موثر براي مبارزه با اين پديدهي ويرانگر (فساد اداري) دسترسي همگان به اطلاعات است. او خطاب به سخنگويان حکومت در ادارات محلي گفت که حق دسترسي شهروندان، خبرنگاران و رسانهها به اطلاعات از لازمهي حکومتهاي دموکراتيک است و بر تطبيق قانون دسترسي به اطلاعات نيز تأکيد کرد.
آقاي دانش گفت که هر شهروند کشور حق دارد به اطلاعات دسترسي داشته باشد و نهادها و ادارات حکومتي نيز براساس قانون حق دسترسي به اطلاعات، مکلف هستند تا معلومات مورد نياز را در دسترس شهروندان، جامعه مدني و رسانهها و خبرنگاران قرار بدهند.  معاون دوم رياست جمهوري گفت باآنکه قانون دسترسي به اطلاعات در آغازين روزهاي ايجاد حکومت وحدتملي توشيح شده بود، بازهم مشکلات متعددي فراراه تطبيق اين قانون وجود دارد.
به گفتهي آقاي دانش، ساختارهاي کهنه و فرسوده و همچنان موجوديت فساد اداري در ادارههاي دولتي از عمدهترين موانع و چالشها بر سر راه تطبيق قانون حق دسترسي به اطلاعات است؛ از همين رو يک مدير و يا کارمند دولتي نميخواهد بر مبناي قانون حق دسترسي به اطلاعات اسناد را در اختيار خبرنگار يا شهروندان قرار دهد.
معاون رييس جمهور به ادارههاي دولتي در مرکز و ولايات دستور داد که در امر اطلاعرساني به مردم، جامعه مدني و خبرنگاران را همکاري کنند.
آقاي دانش با اشاره به فعاليت برخي رسانههاي کشور گفت، رسانهها بايد خود را به جاي حکومت و يا اپوزيسيون حکومت قرار ندهند و بيطرفي خود را حفظ کنند: «امروزه ديده ميشود که برخي از افراد و يا رسانهها اين موضوع را رعايت نميکنند.»
از سويي هم داکتر تيمور شاران، معين پاليسي و مسلکي اداره مستقل ارگانهاي محلي نقش سخنگويان حکومت و رسانهها را در تحکيم ثبات و وحدت ملي در کشور بسيار مهم و موثر عنوان کرد و خطاب به سخنگويان ولايات گفت که در همکاري و پاسخگويي به رسانهها و مردم از هيچ تلاشي دريغ نورزند.
آقاي شاران گفت ميزان پاسخگويي حکومت وحدت ملي به رسانهها و مردم، نسبت به حکومتهاي دورههاي گذشته بسيار بالا بوده و هر زماني که رسانهها خواسته موضوعات تحقيقي را به نشر بسپارند، در برخي موارد با آنها همکاري صورت گرفته و حکومت به آن گوش داده است.
معين پاليسي و مسلکي ارگانهاي محلي از سخنگويان محلي 34 ولايت و همچنان سخنگويان حکومت در مرکز خواست تا با رسانهها و جامعه مدني همکاري نزديک داشته و از رسانهها و فعالان مدني که در راستاي شفافيت و حسابدهي گام بر ميدارند، حمايت کنند.
آقاي شاران گفت، رسانهها و خبرنگاران تحقيقي بايد به اطلاعات مورد نياز دسترسي داشته باشند و ادارات دولتي هم در اين راستا با خبرنگاران همکار باشند؛ زيرا گزارشهاي تحقيقي و افشاي موضوعات فساد، حکومتداري خوب را تقويت ميکند و در نهايت از اين طريق شفافيت و حسابدهي در ادارههاي حکومتي تأمين خواهد شد. او گفت که روابط ميان رسانههاي کشور و حکومت نبايد به گونهي موقتي و کوتاه مدت باشد؛ بلکه تلاش شود با همکاريهاي متقابل، اين روابط به شکل استراتژيک و درازمدت و هدفمند مبدل گردد. به گفتهي آقاي شاران همکاري دوامدار و استراتژيک ميان رسانهها و حکومت، ميزان اعتماد مردم نسبت به حکومت را بالا ميبرد.
بر بنياد گفتههاي معين پاليسي و مسلکي ارگانهاي محلي، پس از تدوين و توشيح قانون حق دسترسي به اطلاعات، مسووليت بر شانههاي نهادهاي دولتي براي پاسخگويي بيشتر شده است و بايد در اين بخش با مردم و رسانهها همکاري داشته باشند.
مسئولين اداره مستقل ارگانهاي محلي و اشتراک کنندگان در اين نشست، امروز يکشنبه و فردا دوشنبه نيز در مورد تقويت اطلاع رساني و حکومتداري خوب بحث و گفتگو خواهند کرد.
الياس طاهري