صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت احیا و انکشاف دهات: در سه سال گذشته حدود دو میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است

وزارت احیا و انکشاف دهات:  در سه سال گذشته حدود دو میلیارد افغانی صرفه‌جویی شده است

وزارت احيا و انکشاف دهات ميگويد در جريان سه سال گذشته بر اثر آوردن شفافيت در قرادادها، اين وزارت توانسته بيش از 1.8 ميليارد افغاني را صرفه جويي کند.
اکبر رستمي سخنگوي وزارت احيا و انکشاف دهات، ديروز يکشنبه، 16 ميزان، در يک کنفرانس مطبوعاتي درباره دستاوردهاي سه ساله اين وزارت به خبرنگاران معلومات داد.
او گفت که اين وزارت در يک و نيم سال اخير توانسته ادارههاي موازي را از برنامههاي ملي اين وزارت حذف و به رياستهاي مرکزي وزارت احيا و انکشاف دهات ادغام کند.
به گفته آقاي رستمي، در دوره حکومت وحدت ملي با فساد مالي و اداري در اين وزارت مبارزه شده  و زمينه بوروکراسي و فساد مالي در اين وزارت از بين برده شده است. او افزود که در سه سال گذشته، در اکثر قراردادهاي بزرگ شفافيت آمده  و پول صرفهجوي شده نيز از قراردادهاي بزرگ است.
فساد در قراردادهاي پروژههاي انکشافي يکي از مشکلات اساسي فراروي تطبيق اين پروژهها است. سالانه، صدها پروژه انکشافي در افغانستان تطبيق ميشود؛ اما تاثيرگذاري بر زندگي مردم کمتر مشاهده ميشود. با اين حال، براي نخستين بار وزارت احيا و انکشاف دهات ميگويد که از پول هنگفتي در اين وزارت در جريان عقد قرادادهاي بزرگ صرفهجويي شده است.
مصرف 916 ميليون دالر در سه سال
وزارت احيا و انکشاف دهات ميگويد که در جريان سه سال گذشته در بخشهاي ترانسپورت، آبرساني و حفظ الصحه محيطي، آبياري، برقرساني، تعليم و تربيه، صحت، معيشت، انکشاف محلي، ارتقاي ظرفيت، اقتصاد روستايي، مصونيت اجتماعي و کاريابي براي صلح، بيشتر از 916ميليون دالر را به مصرف رسانده است.
سخنگوي وزارت احيا و انکشاف دهات گفت که از آغاز حکومت وحدت ملي تا پايان ماه اسد سال جاري، 40هزار و 967پروژه از سوي اين وزارت در بخش هاي مختلف در تمام ولايتها تطبيق شده است. به گفته او، از تطبيق اين پروژهها حدود 11ميليون 325هزار روستانشين نيز بهرهمند شدهاند.
آقاي رستمي افزود که در بخش راهسازي در روستاها، نزديک به 8هزار پروژه با هزينه 299ميليون و 480هزار دالر تطبيق شده است و براي نزديک به 3ميليون روستانشين، سهولت ترانسپورتي ايجاد شده است. همچنين در بخش آبآشاميدني، بيشتر از يک و نيم هزار شکبه آبرساني و نزديک به 8هزار چاه و ذخيره آب در جريان سه سال گذشته ايجاد شده است. ارزش پروژه هاي آبرساني اين وزارت به 184ميليون و 270هزار دالر ميرسد. با تطبيق اين پروژهها، براي نزديک به سه هزار روستانشين از آب آشاميدني صحي فراهم شده است.
اين وزارت همچنين، در بخش آبياري، ساخت زيربنا و سکتور زراعت، بيش از هفت و نيم هزار پروژه را به ارزش 194ميليون دالر تطبيق کرده است. به گفته سخنگوي وزارت احيا و انکشاف دهات، در جريان سهسال گذشته، نتيجه محصول 3.6ميليون دهقان افزايش يافته است. او افزود: «براي سه ميليون و 600هزار دهقان، تاسيسات زيربنايي ايجاد کرديم که باعث افزايش محصولات زراعتي و باغداريشان شد و همچنان زمينهاي زراعتيشان افزايش يافت.»
در همين حال، اين وزارت در بخش برقرساني بيش از يک هزار پروژه به ارزش حدود 38ميليون دالر را تطبيق کرده و همچنين، در بخش صحت، ساختمان 62کلنيک و 2شفاخانه ساخته شده که ارزش آن به 4ميليون دالر ميرسد. 
وزارت احيا و انکشاف دهات مي گويد که در بخش تعليم و تربيه، ساختمان حدود 500مکتب را به ارزش 28ميليون دالر، در ولايت هاي مختلف اعمار کرده است و همچنين در بخش انکشاف اجتماعي، بيشتر از 67ميليون دالر هزينه کرده و 3هزار مرکز اجتماعي را در 34ولايت ايجاد کرده است.
در بخشهاي کار براي صلح، اطلاع رساني، تطبيق برنامه سي.بي.آر، شفافيت در قراردادها و مصرف بودجه انکشافي نيز اين وزارت کار کرده است. اين وزارت در بخش کار براي صلح، 82ميليون دالر را به مصرف رسانده است. بهگفته اين وزارت، در جريان تطبيق پروژههاي کاريابي براي صلح، براي 650هزار روستانشين، شغل موقت ايجاد شده است.
ايجاد بيش از 45هزار شغل براي زنان و مردان روستايي
وزارت احيا و انکشاف دهات ميگويد که در بخش تقويت سکتور اقتصاد روستاها، اين وزارت براي 45هزار و 500 زن و مرد روستايي زمينه اشتغال را فراهم کرده است.
بهگفته سخنگوي اين وزارت، شغلهاي کوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت براي روستانشينان در ولايتهاي مختلف ايجاد شده است و همکاريهاي اين وزارت با دهقانان و حمايت از روستانشينان با برنامههاي ميثاق شهروندي ادامه خواهد يافت.
برنامه ملي ميثاق شهروندي در جريان حکومت وحدت ملي براي پيوند زدن روستاها به شهرها، ايجاد فرصتهاي شغلي و کاهش فقر طرح و ديزاين شد. پيش از اين، اين وزارت برنامه همبستگي ملي را در روستاها تطبيق مي کرد.
برنامه «همبستگي ملي» از سوي وزارت احيا و انکشاف دهات امسال پايان مي يابد و به جاي آن برنامه «ميثاق شهروند» در افغانستان تطبيق خواهد شد. اکبر رستمي مي گويد که ختم برنامه همبستگي ملي اندکي تطبيق برنامه هاي اين وزارت را به کندي مواجه کرده است و به اين دليل بودجه انکشافي اين وزارت اندکي کمتر از سال گذشته تاکنون به مصرف رسيده است.
او افزود که هرچند برخي از برنامه هاي ميثاق شهروندي در حال تطبيق شدن است، اما اين برنامه در جريان ماه جاري عملا آغاز خواهد شد.
در همين حال، سخنگوي وزارت احيا و انکشاف دهات از کندي کار اين وزارت در منطقه هاي ناامن خبر مي دهد. به گفته او، با آن که 90درصد پروژه هاي اين وزارت از طريق شوراي انکشاف محلي تطبيق ميشود، اما ناامني تطبيق پروژه هاي اين وزارت را به کندي مواجه کرده است.
سردار داهي