صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

برگزاری نشست علمی مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان

برگزاری نشست علمی  مبارزه با خشونت علیه زنان در بامیان

افغانستانما: نشست علمي کميسيونهاي ولايتي منع خشونت عليه زنان با اشتراک مقامهاي محلي باميان و اعضاي اين کميسيونها از چهار ولايت باميان، پروان، دايکندي و کاپيسا، روز دوشنبه، 17 ميزان در مرکز آن ولايت برگزار شد.
در اين نشست که براي سه روز ادامه دارد، بيشتر روي همآهنگي، همکاريهاي مشترک ميان کميسيونهاي ولايتي، بررسي مشکلات، دستاوردها، راهکارهاي مبارزه با خشونت و چگونگي روند کاري منع خشونت عليه زنان بحث و گفتوگو خواهد شد.
دفتر رسانههاي ولايت باميان با نشر خبرنامهيي گفته است که محمدطاهر زهير والي باميان در سخنراني افتتاحيهاش، برگزاري اين نشست علمي را براي مبارزه مشترک عليه خشونت بسيار مفيد خوانده و يکي از راههاي موثر مبارزه با خشونت عليه زنان را برگزاري چنين نشستهاي علمي عنوان کرده است.
والي باميان گفته است، سنتهاي ناپسند و باورهاي خرافي که از گذشته هاي دور تاکنون باقي مانده است، کار مبارزه با خشونت عليه زنان را دشوار کرده است و ميطلبد تا در اين باره کارهاي مشترک و دوامدار صورت بگيرد.
بر بنياد خبرنامه، آقاي زهير در اين نشست گفته که در طول 15 سال گذشته، کارهاي زيادي در رابطه با منع خشونت عليه زنان صورت گرفته و در اين بخش هزينههاي هنگفتي نيز به مصرف رسيده است؛ اما تأثيرات آن چشمگير و قابل ملاحظه نبوده است.
خبرنامه به نقل از والي باميان ميافزايد: «در حال حاضر نيز خشونت عليه زنان در سراسر کشور وجود دارد. وقتي ما از روز جهاني زن تجليل ميکنيم، در آن مراسم بيشتر روي موضوعات عاطفي تمرکز صورت ميگيرد که بيشتر روي مادر بودن و خواهر بودن زن سخن گفته ميشود؛ در حاليکه بيشترين خشونت عليه زنان در خانوادهها صورت ميگيرد».
آقاي زهير گفته است که در کار مبارزه با خشونت عليه زنان، نياز به يک تحول بنيادي و اساسي احساس ميشود. به باور والي باميان منع خشونت نخست بايد از خانوادهها شروع شود تا جامعهيي به وجود آيد که در آن شاهد پديدهي خشونت عليه زنان نباشيم.
مژگان مصطفوي معين اداري و بخش توريزم وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنان عضو کميسيون عالي منع خشونت عليه زنان که به هدف شرکت در اين نشست علمي به باميان رفته است، در سخنانش گفت که زنان افغانستان بيشتر قرباني جنگ و خشونتهاي جنبش نوگرايي و تروريزم هستند.
بانو مصطفوي همچنان گفت آنچه که در دين اسلام براي زنان حق داده شده است، امروز ناديده گرفته ميشود. سنتهاي ناپسند جاي گزين حقيقتهاي ديني گرديده است. اين عضو کميسيون عالي منع خشونت عليه زنان از همهگان خواست تا دست بدست هم داده و در مبارزه ي مشترک عليه خشونت، زنان کشور را ياري رسانند.
ولايت باميان در مرکز کشور يکي از ولايتهاي نسبتاً امن ميباشد و زنان نيز در فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، ورزشي و ديگر بخشهاي در اين ولايت حضور دارند.
گفتني است که سال گذشته نيز شصت و يکمين جلسه کميسيون عالي منع خشونت عليه زنان به منظور بررسي مشکلات، دستاوردها و راهکارهاي مبارزه با خشونت و حمايت از زنان در ولايت باميان برگزار شده بود.