صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

صلیب سرخ فعالیت‌ هایش را درولایت‌ های شمالی محدود کرد

صلیب سرخ  فعالیت‌ هایش را درولایت‌ های شمالی  محدود کرد

کميته بينالمللي صليب سرخ اعلام کرده است که دفتر خود در ولايتهاي جوزجان و کندز در شمال کشور را بسته است و فعاليتهاي خود در شمال کشور را محدود خواهد کرد.
مونيکا زيناريلي، رئيس دفتر نمايندگي صليب سرخ در افغانستان ديروز دوشنبه، 17 ميزان، در يک کنفرانس خبري در کابل گفت که آنها به دليل افزايش حملات بر کارمندان اين نهاد، تصميم گرفتهاند که فعاليت خود را در ولايتهاي شمالي افغانستان محدود کند.
او افزود: «در مدت سي سال فعاليت در افغانستان حادثه هاي امنيتي زيادي را شاهد بوديم، اما به فعاليت هاي خود ادامه داديم، اما به اثر سه حادثه اخير، مجبوريم فعاليت هاي خود را در شمال افغانستان محدود کنيم.»
به گفته او، امنيت کارمندان صليب سرخ در اولويت قرار دارد و به اين دليل، فعاليت‌‎هاي صليب سرخ، در شمال افغانستان تا زمان بهتر شدن وضعيت محدود خواهد شد. اين در حالي است که پيش از اين نيز کميته صليب سرخ فعاليتهايش را به دليل کشته و اسير شدن کارمندانش از سوي گروه هاي تروريستي در افغانستان براي مدت کوتاهي متوقف کرده بود.
خانم زيناريلي گفت: «در ولايتهاي جوزجان و کندز، دفترهاي ما بسته ميشود و در مزار شريف نيز فعاليت هاي صليب سرخ بسيار محدود خواهد شد.» به گفته خانم مونيکا، از ماه دسامبر 2016 به بعد، سه بار بالاي کارمندان صليب سرخ در شمال کشور حمله شده است. در آخرين مورد، يک کارمند ارشد صليب سرخ در مرکز ارتوپيدي شهر مزار شريف توسط يک بيمار کشته شد.
پس از اين حادثه، نمايندگي صليب سرخ در مزار بسته شد و اين کميته پس از حداقل يک ماه تصميم گرفته است تا فعاليتهايش را در اين ولايت به حداقل برساند.
براساس گفتههاي مسوولان صليب سرخ، گروههاي تروريستي در دسمبر سال گذشته يک کارمند صليب سرخ را در ولايت کندز اختطاف کردند. اين کارمند اختطاف شده، پس از چهار ماه رها شد، اما چند هفته بعد از آن، در ولايت جوزجان، شش کارمند اين کميته پس از ربودن، به شکل بيرحمانه کشته شدند.
رئيس نمايندگي مرکزي کميته صليب سرخ ميگويد: «پس از بحث در سطح دفتر مرکزي در جنوا، آنان به اين نتيجه رسيدند که هيچ گزينه ديگري به جز کاهش جدي حضور و فعاليت ها خصوصا در شمال افغانستان وجود ندارد. در نتيجه دفترهاي صليب سرخ در ميمنه و کندز بسته خواهند شد و نمايندگي فرعي در مزار شريف بسيار کوچک خواهد شد.»
کميته صليب سرخ در حال حاضر حدود 120کارمند خارجي و 18صد کارمند داخلي در کشور دارد. همچنين قرار است کارمندان خارجي اين کميته از 120 به 90 تا صد نفر کاهش يابد. خانم زيناريلي ميگويد که در کنار کاهش کارمندان خارجي، کارمندان داخلي اين کميته نيز کاهش خواهد يافت.
دفتر مرکزي کميته بينالمللي صليب سرخ در شهر جنوا کشور سويس موقعيت دارد و اين کميته در اکثر کشورهاي جهان خدمات انسان دوستانه ارايه مي کند و هدف از فعاليت آن کمک به مجروحان جنگي، کمک به زندانيان، افراد بي بضاعت و ارائه ديگر کمکهاي اوليه براي مردم است.
اين کميته حدود 30سال ميشود که در افغانستان فعاليت دارد، اما هرازگاهي به دليل ناامني فعاليتهايش را براي مدتي به حالت تعليق آورده است..
يک بيمار: مزار بسته شد، کابل آمدم
نشست خبري کميته صليب سرخ در مرکز ارتوپيدي مرکزي صليب سرخ در کابل برگزار شد؛ جايي که بيشتر زخميان جنگي در آن حضور دارند. مسوول اين مرکز ميگويد که روزانه بيشتر از 100بيمار مراجعه کننده دارد و مريضا زيادي از ولايتها نيز در اين مرکز بستر اند.
يکي از زخميان که در جريان جنگ ميان نيروهاي امنيتي در ولسوالي کوهستانات ولايت فارياب به اثر چره هاوان شديدا زخم برداشته است، از سوي پسر کاکايش به کابل انتقال داده شده است. او حدود دو ماه در مرکز اورتوپيدي صليب سرخ در مزار زير تداوي بود که يک کارمند خانم صليب سرخ، از سوي يک بيمار دايمي اين مرکز کشته مي شود. پس از آن، او مثل ديگر بيماران مجبور مي شود پسر کاکايش را به خانهاش انتقال دهد. اما ديگر از تداوي خبري نيست و بيمار وضعيت اش وخيمتر ميشود.
بسمالله پسر کاکايش را سه روز پيش، به دليل وخامت زخماش به مرکز اورتوپيدي صليب سرخ در کابل انتقال مي دهد. اين که چه وقت زخم بيمارش بهبود پيدا مي کند، بستگي به وقت و توجه داکتر دارد. اما در حال حاضر، «خون» نياز اوليه اين بيمار است.
بسم الله از پسر کاکايش که سميع الله نام دارد، اين گونه تعريف مي کند: «28ساله است و يک زن دارد، اما هيچ فرزندي ندارد. پدر و مادرش خيلي وقت فوت کرده بودند. يک برادرش در ايران دو ماه پيش زنداني شده است. » به گفته او، پسر کاکايش به اثر اين زخم، فلج هم شده است، اما معلوم نيست که خوب مي شود يانه.
او مي گويد که گروه طالبان در منطقه آنان حضور دارند و از اين که در قريه هاي کوهستانات جنگ جريان دارد، مي گويد که ديگر مردم از ادامه جنگ خسته شده اند. دست راست خود بسم الله نيز به اثر جنگ هاي داخلي قطع شده است. او با اشاره به دستش مي گويد: «جنگ براي مردم خيلي ويراني به بار آورده، از دست اين گروه ها بيخي به سطوح آمده ايم.»
اما داکتران اورتوپيدي صليب سرخ به او گفته اند که چره هاوان روي يک رگ عصاب قرار گرفته است. به همين دليل حالا فلج است، اما به نخاع شوکي آسيبي نرسيده است. سميع الله روي بستر متحرک در صحن مرکز اورتوپيدي خوابيده بود. پايوازش منتظر بود که داکتران او را صدا کنند تا زخم بيمارش را پانسمان کند.
مثل سميع الله در اين مرکز افراد زيادي ديده مي شد که روي تخت ها خوابيده بودند که هر کدام زخمي اي از يک حادثه جنگي است. کميته صليب سرخ حدود 7مرکز نمايندگي اورتوپيدي در کشور دارد، در ديگر ولايت ها اما دفتر هاي ساحوي اين کميته باز است. با آن که در ولايت هاي شمالي جنگ در چندسال اخير شدت يافته و نيازمندي کمک بالا است، اما فعاليت صليب سرخ پس از سي سال حضور در کشور در شمال محدود مي شود.
سردار داهي