صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جوانان کشور خواستار مشارکت در روند صلح شدند

جوانان کشور  خواستار مشارکت در روند صلح  شدند

افغانستان ما: شماری از جوانان کشور در کنفرانس« برایند گفتمانهای صلح جوانان» از دولت خواستند که زمینه مشارکت جوانان در روند صلح فراهم کند.
این نشست دیروز سهشنبه، 18 میزان، با حضور شماری نمایندگان مجلس، مقامات حکومت، فعالین مدنی و نمایندههای نهادهای مربوط به جوانان از ولایتهای کشور، برگزار شد.
این نشست از سوی نهادی بنام« مدیوتیک افغانستان» برگزار شده بود. جوانانی که در این نشست اشتراک کرده بودند، از دستکم گرفتن نقش جوانان در روند صلح شکایت کردند و تاکید کردند که حکومت باید به نقش جوانان در روند صلح توجه کنند.
حمیدالله زازی هماهنگکننده عمومی این نهاد در آغاز این نشست دو روزه گفت: «جوانان کشور در صفهای جنگ قربانی زیادی دادهاند؛ هم در صف نیروهای امنیتی و هم در صف گروه های مسلح. اما حق کافی به آنان در پروسه صلح داده نشده است.» او افزود که صلح، محصولی است که با بهدست گرفتن تفنگ به دست نمیآید؛ بلکه از راه گفتمان و فراهم کردن زمنیه اشتراک جوانان در گفتمان صلح و آگاهیدهی برای گذاشتن تفنگ به زمین بهدست میآید.
به باور او، بیسوادی و در کنار آن بیکاری از جمله زمینههایی است که برخی از جوانان به گروه های تروریستی پیوسته اند و راه رسیدن به صلح را پیچیده کرده و به گفتمان صلح آسیب رسانده است. او از دولت می خواهد تا برای جوانان کار ایجاد کند و در استخدام ها نیز تجدید نظر صورت گیرد.
در همین حال، عبدالقادر زازی عضو مجلس نمایندگان میگوید که در شورای ملی کشور نمایندگان جوان اندک اند و «باید» در انتخابات آینده پارلمانی، حداقل 40درصد جوانان به پارلمان راه یابند. او از کارکرد شورای ملی به جوانان اشتراک کننده معلومات داد و گفت که فیصلههای شورای ملی از سوی حکومت جدی گرفته نمیشود.
به گفته او، حدود 20 قانون از سوی نمایندگان مجلس تصویب شده، اما هنوز هم  از سوی رئیس جمهور توشیح نشده است. در همین حال او گفت: «ولسی جرگه کاری که باید می کرد، متاسفانه نتوانست.» به گفته او، مجلس نمایندگان در تصویب قوانین، سندهای بین المللی و نظارت از حکومت ضعیف عمل کرده است.
دیگر صحبتکنندگان این نشست نیز تاکید کردند تا برای تحقق یافتن صلح در کشور، به جوانان در گفتمان های صلح سهم داده شود. همچنین آنان راه یافتن برخی از جوانان در نهادهای دولتی را امیدوار کننده خواندند.
میدیوتیک افغانستان که یک نهاد غیر دولتی افغان-آلمانی است، برای صلح و دموکراسی در افغانستان فعالیت میکند. به گفته مسوولان، این نهاد برای تقویت و تحکیم ساختارهای جامعه مدنی و ظرفیت سازی برای صلح، ارتقای ارزش های دموکراتیک و ترویج عدم خشونت، روند ملت سازی و گفتمان توسعه و نهادهای مدنی، فعالیت می کند.
این نهاد بیشتر از یک دهه است که در افغانستان فعالیت دارد و از سه سال به این سو، دربخش های صلح و ارزش های دموکراتیک و رشد زمنیه های تعلیم و تربیه فعالیت های خود را افزایش داده است. میدیوتیک در سال 1993 از سوی گروهی از مهاجران افغان در آلمان تاسیس شد و در دوره جدید، این نهاد در افغانستان فعالیتش را آغاز کرد.
جوانان: هنوز هم برای رسیدن به صلح خوشبین هستیم
با آن که به گفته نهاد میدیوتیک، صلح گم شده ای چهل ساله افغانستان است، جوانان اشتراک کننده در این نشست می گویند که هنوز هم به آمدن صلح در کشور خوشبین اند. سمیه پژمان عضو میدیوتیک افغانستان میگوید: «این خیلی مهم است که چه فکر میکنیم؛ چون افکار ما نشاندهنده نحوه زندگی ما است. خیلی از جوانان در جبهههای جنگ اند و باعث افزایش خشونتها در کشور شده اند. آنان همان طور فکر می کنند که تفنگ به دست دارند.»
به باور او، تا زمانی که با فرهنگ خشونت در جامعه مبارزه نشود، صلح ناممکن است. هرچند برای آمدن صلح در کشور یک زمان طولانی را سپری کنیم. او می افزاید که به دلیل این که خیلی از جوانان آرزوی صلح را در سر می پرورانند، با وجود افزایش خشونتها و جنگ،  اما او هنوز خوشبین است که مردم به آرزوی گم شده شان برسند.
همچنین، فرشته از دیگر اشتراک کنندگان میگوید که نخستین راه رسیدن به صلح، تقویت نهاد تعلیم و تربیه است. به باور او، کسانی که در نهادهای آموزشی راه یافتند و تحصیل کردند، کمتر افکار خشونت آمیز دارند، اما برعکس جوانانی که درس نخوانده و از تعلیم و تربیه محروم ماندهاند، بیشتر قربانی گروه های تروریستی و افکار خشونت بار شده اند.
او می گوید: «صلح یک نیاز اصلی است، اما چرا ما نتوانستیم هنوز به صلح برسیم و هنوز قربانی جنگ ها و خشونت هستیم؛ چون نهاد تعلیم و تربیه ضعیف بوده و اکثر جوانان از آن محروم هستند.»
افغانستان یکی از کشورهایی است که نزدیک به 60 درصد نفوس آن را جوانان تشکیل می دهد و در جمله یکی از کشورهای جوان به شمار می روند. با آن که در دوره حکومت وحدت ملی تعدادی از جوانان در راس برخی نهادهای دولتی راه یافتند؛ اما با آن هم، فعالان نهادهای مدنی می گویند که نسبت به نفوس جوانان در کشور، سهم کمتری به آنان داده شده است.
ایجاد کار، مبارزه با اعتیاد، سهیم شدن آنان در حکومت و روند گفتمانهای صلح، از خواست هایی است که اشتراک کنندگان این نهاد روی آن تاکید دارند. این در حالی است که به گفته مسوولان مبارزه با مواد مخدر تعداد معتادان افزایش یافته است و همچنین شمار زیادی از جوانان به دلیل بیکاری در چند سال گذشته، راه مهاجرت را در پیش گرفتند.
سردار داهی