صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: ارائه خدمات شهری در کابل تبعیض آمیز بوده است

معاون رئیس جمهور: ارائه خدمات شهری در کابل تبعیض آمیز بوده است

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که ارائه خدمات شهری در کابل پایتخت با نگاه تبعیض آمیز صورت گرفته و مناطقی در شرق و غرب کابل از خدمات شهری محروم شده است. آقای دانش روز پنجشنبه، 20 میزان، در دیدار با شماری از وکلای گذر و بزرگان ناحیه سیزدهم شهر کابل گفت که نهادهای مسئول در زمینه ارائه خدمات شهری، مسئولیت خود را به»درستی» انجام ندادهاند.
در این دیدار، وکلای گذر ناحیه سیزدهم شهر کابل از برخورد تبعیض آمیز شهرداری در ارائه خدمات به مردم ناحیه سیزدهم شکایت کردند. به گفته آنها، با وجود آنکه مراحل استملاک، دیزان و سروی سرک قلعه نو الی قلعه حیدر در ناحیه سیزدهم کابل به پایان رسیده، اما شاروالی کابل به درخواست مردم برای قیرزی این سرک توجه نمیکند.
باشندگان ناحیه سیزدهم ازدحام جمعیت، ترافیک سنگین، کم عرض بودن جادهها و برخورد تبعیض آمیز در ارائه خدمات شهری را از مشکلات عمده خود دانستند و از حکومت خواستند که برای حل این مشکلات توجه کند. معاون رئیس جمهور نیز تایید کرده که در ارائه خدمات شهری در کابل تبعیض وجود داشته است و افزوده که حکومت وحدتملی» متوجه» این مسئله است.
آقای دانش گفته است که رهبری حکومت به شهرداری کابل دستور داده است که»نگاه تبعیضآمیز» از میان برداشته شود و خدمات شهری برای همهی باشندگان شهر کابل بصورت یکسان ارائه گردد. او افزوده که با اعمار سرک حلقوی شهر کابل بخشی از مشکلات ترانسپورتی باشندگان پایتخت، بخصوص مردم ناحیه سیزدهم، حل خواهد شد. قرارداد اعمار سرک حلقوی کابل به تازگی امضا شده است.
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، اعمار جادههای فرعی ناحیه سیزدهم شهر کابل در حال اجرایی شدن است و پلان بازسازی این ناحیه نیز تحت کار است. ناحیه سیزدهم در غرب کابل، یکی از مزدحم ترین مناطق شهر کابل است. این ناحیه به دلیل کم عرض بودن جاده عمومی و نبود سرکهای فرعی، با ترافیک سنگین مواجه است.
باشندگان این ناحیه بارها از عدم دسترسی به خدمات شهری شکایت کردهاند، اما تا کنون مقامات حکومت به توسعه و ارائه خدمات شهری در این ناحیه کمتر توجه کردهاند.