صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

جمعه ۲۷ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حنیف اتمر: در هفت سال گذشته، شمار تروریستان سه برابر شده است

حنیف اتمر: در هفت سال گذشته، شمار تروریستان سه برابر شده است

حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور میگوید که در 7 سال گذشته با کاهش نیرویهای بین المللی، شمار تروریستان در کشور سه برابر افزایش یافته است.
آقای اتمر که روز پنجشنبه، 20 میزان، در پایان سیمینار لواهای اردویملی در کابل صحبت میکرد گفت که افغانستان تنها با تروریستان داخلی مواجه نیست، بلکه از هر چهار تروریست، یکی از آنها خارجی است.
مشاور امنیتملی رئیس جمهور افزود که این تروریستها یا به القاعده» تعلق» دارند و یا به شبکههای تروریستی منطقهای. او از جمله از جنبش اسلامی ازبکستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی، لشکر طیبه، جیش محمد، و تحریک پاکستان نام برد.
به باور آقای اتمر، با کاهش نیروهای بینالمللی در افغانستان، زمینه برای ورود تروریزم بینالمللی با حمایت برخی کشورهای منطقه، مساعد شد و اکنون شمار آنها سه برابر شده است.
مشاور امنیتملی رئیس جمهور همچنین گفت که گروههای تروریستی تلاش دارند تا از طریق افغانستان به کشورهای آسیای میانه و آسیای شرقی وارد شوند. او افزود که تروریستان از این کشورها در حال سربازگیری هستند.
او با انتقاد از کشورهای منطقه گفت که آنها میدانند که افغانستان»پناهگاه» تروریستان نیست، اما این» شهامت» را ندارند که بگویند که پایگاه تروریستان کجاست.
رئیس جمهور غنی در سخنرانی خود در» کنفرانس امنیتی مونیخ» نیز از افزایش گروههای تروریستی در کشور خبر داده بود و گفته بود که دولت افغانستان با 20 گروه تروریستی میجنگد. او از جامعه جهانی خواست از حکومت افغانستان تا» شکست کامل تروریسم» حمایت کند.
مقامات افغانستان بارها از افزایش گروههای تروریستی در کشور سخن گفتهاند و از جامعه جهانی و کشورهای منطقه خواستهاند که برای مبارزه موثر با تروریزم با بر حامیان گروههای تروریستی فشار وارد شود و پناهگاههای امن آنها نابود شود.
اشارهی مقامات کشور به پاکستان است. آنها ادعا میکنند که گروههای تروریستی از حمایت سازمان استخباراتی پاکستان( ISI ) برخوردار است و در این کشور پناهگاههای امن دارند. اما پاکستان همواره این موضوع را رد کرده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز هنگام اعلام استراتژی جدید خود برای افغانستان و جنوب آسیا از پاکستان خواست که از حمایت گروههای تروریستی دست بردارد و پناهگاههای آنها را از بین ببرد.