صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

قرارداد چهار پروژه جدید راه سازی از سوی وزارت انکشاف دهات؛ نمایندگان مجلس نگران کیفیت پایین کاراست

قرارداد چهار پروژه جدید راه سازی از سوی وزارت انکشاف دهات؛ نمایندگان مجلس نگران کیفیت پایین کاراست

افغانستان ما: وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد چهار پروژه سرک سازی، پل و دیوار استنادی را به ارزش 305 میلیون 483 هزار افغانی با شرکتهای خصوصی داخلی به امضا رساند. این پروژهها در ولایتهای کاپیسا، سمنگان، کنر و لوگر تطبیق خواهد شد.
مجیب الرحمان کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات، دیروز شنبه، 22 میزان، هنگام امضای این قراردادها گفت که این پروژهها در مجموع شامل 27.7کیلومتر سرک، 154متر پل و 950متر دیوار استنادی در چهار ولایت کشور است. بهگفته او، با تطبیق این پروژهها 39 قریه در ولایتهای کنر، سمنگان، کاپیسا و لوگر به هم وصل میشود و حدود 30هزار تن از باشندگان این قریهها نیز از سهولتهای ترانسپورتی بهرهمند خواهند شد.
تطبیق این پروژهها حدود 97هزار و 265روز کاری را در برخواهد گرفت. در قراردادها،  80متر پل قریه «ناله شکسته» در ولسوالی حصه اول کوهستان ولایت کاپیسا از سوی شرکتهای ساختمانی بهار افشان و رفیق باوری به ارزش 44میلیون 948هزار افغانی تطبیق خواهد شد.
همچنین به ارزش 106میلیون 346هزار افغانی در ولسوالی اسمار ولایت کنر 60متر پل آهن کانکریت گادری و 950متر دیوار استنادی در کنار دریای قریه «خوری» این ولسوالی از سوی شرکتهای ساختمامی مراکش و افغان کورپ ساخته خواهد شد. در قریه حصارک پل علم مرکز ولایت لوگر پروژه حدود 11کیلومتر سرک از سوی شرکت ساختمانی لقمان به ارزش 97میلیون 306هزار افغانی  تطبیق خواهد شد.
در همین حال، پروژه سرکسازی در ولایت سمنگان از سوی شرکت ساختمانی، سرکسازی و تولید موادساختمانی مقدس کوثر به ارزش 56 میلیون 882 هزار افغانی تطبیق خواهد شد. این پروژه شامل 14.24کیلومتر سرک جغل فرش و اعمال ساختمان های آبرو میشود که 14متر پلچک را نیز در بر میگیرد. 
در تطبیق پروژهها کیفیت و زمان در نظر گرفته شود
در همین حال، برخی نمایندگان مجلس میگویند که در تطبیق پروژهها کیفیت و زمان تطبیق پروژهها در نظر گرفته نمی شود. آنان از وزارت احیا و انکشاف دهات می خواهند تا کیفیت کار و زمان معین تطبیق پروژهها از سوی این وزارت جدی گرفته شود.  اقبال صافی نماینده ولایت کاپیسا پس از امضای این قراردادها گفت که وزارت احیا و انکشاف دهات در امضای قراردادها با شرکتهای خصوصی توجه جدی به خرج دهد و نباید پروژهها به شرکت هایی داده شود که توانایی عملی کردن آن را ندارد. به گفته او، در برخی از شرکتهای خصوصی پول میگیرند، اما کار شان را با مدت زمای زیاد و کار بیکیفیت انجام میدهند.
همچنین، میرداد نجرابی از دیگر نمایندگان ولایت کاپیسا به روزنامه «افغانستانما» میگوید که خیلی به تعهد شرکتهای خصوصی در تطبیق پروژهها باورمند نیست. بهگفته او، شرکتهای خصوصی تلاش دارند تا از پول دولت استفاده کنند و بهجای تطبیق پروژهها، خود را تقویت کنند که خود منجر به تعویق و بیکیفیتی در کار میشود. او افزود: «اعتراض ما این است که برخی از شرکتها توانمندی کاری را ندارد.» به باور او، شرکتهایی که برنده اعلام میشوند و قرارداد امضا میکنند، سرمایه لازم را ندارند و از لحاظ تخینکی نیز ضعیف عمل میکنند.
او همچنین می گوید که یکی از شرکتهای خصوصی که هنوز پروژه قبلیاش را در ولایت کاپیسا به آخر نرسانده و از لحاظ تخنیکی و مالی به مشکل مواجه است، جدیدا پروژه ساخت یک پل در این ولایت را نیز گرفته است.
در همین حال، محبالله فرقانی نماینده ولایت سمنگان در مجلس از تطبیق پروژههای توسط برخی شرکتهای خصوصی شکایت کرد و گفت که کیفیت کار در برخی از پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات در ولایت سمنگان در نظر گرفته نشده است. او افزود که همان شرکت باز هم برنده اعلام شده است و مردم و نمایندگان آن ولایت از کار این شرکت خصوصی ناراض اند و کاری که شرکت انجام داده مطابق با قرارداد نیست.
شرکت ساختمامی مقدس کوثر با وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد ساخت 14کیلومتر سرک را به امضا رساند. این شرکت، قبلا نیز در ولایت سمنگان پروژه سرکسازی وزارت احیا و انکشاف دهات را تطبیق کرده است.
مداخله نمایندگان در قراردادها
شرکتهای خصوصی که واجد شرایط تطبیق پروژههای وزارت احیا و انکشاف دهات شناخته شدهاند، میگویند که نمایندگان مجلس، متنفذان محل و زورمندان در کار آنان مداخله میکنند و به این دلیل در برخی از پروژهها، آنان در زمان معین نمیتوانند پروژهشان را تکمیل کنند.
عنایتالله هاشمی رئیس شرکت بهار افشان از دست اندازی نمایندگان مجلس در تطبیق پروژهها انتقال میکند. او به روزنامه «افغانستانما» میگوید که شرکتها در تطبیق پروژههای انکشافی وزارت احیا و انکشاف دهات، بیشترین وقت آنان صرف حل مشکلاتی میشود که وکیلان، اربابان منطقه و زورمندان به آنان ایجاد میکنند. او میافزاید: «در منطقه ناامنی است. یک تعداد به نام ملک، یک تعداد به نام قومندان، یک تعداد به نام طالب و یک تعداد به نام وکیل، شرکت‌‎ها را آزار میدهند، به این دلیل از وقت قرارداد هم میگذرد و کار درست هم صورت نمیگیرد.»
وزارت احیا و انکشاف دهات پروژههای کوچک را از طریق شورای انکشافی محل پیش میبرد و پروژههای بزرگ را به شرکتهای خصوصی میسپارد. بهگفته مسوولان شرکتهای خصوصی، بیشترین مشکل فراروی تطبیق پروژههای این وزارت در پروژه های بزرگ است.
مسوولان شرکتهای خصوصی میگویند که با یک رقابت آزاد و شفاف از سوی تدارکات ملی برنده اعلام شدهاند و مطابق با معیارهای آنان عمل کردهاند، اما یکی از چالش ها فراروی آنان کار زیاد با هزینه پایین است.
رئیس شرکت بهار افشان میگوید: «یگانه مشکل نرخ پایین است. شرکتها به دلیل رقابت، نرخ پایین میدهند، به همین دلیل در تطبیق پروژهها کیفیت کار چندان در نظر گرفته نمیشود.»
همچنین به گفته او برخی از شرکتهایی که هنوز هم در لیست سیاه قراردارند و پروژههایشان را تطبیق نتوانستهاند، در قراردادهای جدید به کمک زورمندان و نمایندگان مجلس سهم گرفتهاند.
سردار داهی