صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مرکز اصلی فساد کجاست؛ پـارلمان یـا ارگ؟

مرکز اصلی فساد کجاست؛ پـارلمان یـا ارگ؟

افغانستان ما: مجلس نمایندگان دیروز شنبه، 22 میزان، یکی از جنجالیترین نشستهایش را سپری کرد. در این نشست نیز مانند روزهای گذشته صحبت از فساد اداری بود؛ اما این بار بحثها تندتر از پیش.
شماری از اعضای مجلس نمایندگان متهم شدن پارلمان به فساد را از سوی رییس جمهور توهین و هتک حرمت دانستند. به گفتهی این نمایندههای مجلس، اظهارات اخیر رییس جمهور غنی در مورد قوه مقننه به دور از انتظار آنها بود.
عبدالرئوف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان گفت، شورای ملی جزء قوه سهگانه است که جایگاه حقوقی خودش را دارد. به باور رییس مجلس، اینگونه ابراز نظرهای رییس جمهور، هتک حرمت و دست کم گرفتنِ شورا و نمایندههای منتخب مردم است.
آقای ابراهیمی گفت: «اتهام رییسجمهور راجع به نمایندگان مردم افغانستان، منحیث رییس جمهور افغانستان، اسفبار است».
پیش از این رییس جمهوری کشور اعلام کرده بود هر نامزد وزیری که برای گرفتن رای اعتماد از مجلس نمایندگان وارد معامله پولی شود، از فهرست نامزد وزرا حذف خواهد شد.
شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری به رسانهها گفته بود که آقای غنی این اظهارات را روز چهارشنبه، 19 میزان در نشست کابینه مطرح کرده بود.
پیش از این چندین بار خبرهایی نشر شده که گویا حکومت لیست دوازده نفری نامزد وزیران را تهیه کرده و قرار است آن را به مجلس نمایندگان بفرستد که تاکنون این لیست به پارلمان فرستاده نشده است.
چهارده وزارتخانهای که از سوی سرپرستان اداره میشوند، شامل وزارت دفاع، داخله، خارجه، معادن و پترولیم، معارف، کار و امور اجتماعی، تحصیلات عالی، مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، اطلاعات و فرهنگ، سرحدات و قبایل، فواید عامه، ترانسپورت و هوانوردی ملکی، احیا و انکشاف دهات و وزراعت، آبیاری و مالداری میشود.
غنی آدرس فساد را گم کرده، ما نشان میدهیم
علی اکبر قاسمی عضو مجلس نمایندگان در نشست دیروز، در واکنش به اظهارات روز چهارشنبه گذشتهی رییس جمهور غنی در کابینه گفت که آقای غنی مرکز اصلی فساد را گم کرده است. به گفتهی آقای قاسمی این مرکز در ارگ ریاست جمهوری است.
آقای قاسمی در بخشی از گفتههایش رییسجمهور را «بیچاره» خطاب کرده و گفت که آقای غنی در تلاش است تا جلو فساد را بگیرد؛ اما هنوز نمیداند که فساد در کجا است: «آدرس فساد از پیش رییس جمهور گم شده. ما این آدرس را برایش نشان میدهیم. مرکز فساد در ریاست جمهوری است. وقتی فساد از آنجا ایستاد شد، در تمام کشور ایستاد خواهد شد.»
بر بنیاد گفتههای این عضو مجلس رییس جمهور اگر میخواهد با فساد مبارزه کند، باید از ریاست جمهوری آغاز کند؛ چون به باور او مرکزیتاش آنجا است. او گفت مردم کر و کور نیست که نشنود و نبیند فساد در کجا صورت میگیرد و پولها توسط کیها از کجا گرفته و به کجا انتقال میشود.
این اظهارات تند اعضای مجلس نمایندگان در نشست روز شنبه بسیار جدی بود. ظاهراً مجلس نمایندگان رییس جمهور را متوجه میسازد حلقهای که اطرافش کار میکند، نیز صادق نیست و به فساد آغشته است. این اظهارات از این جهت هم جدی و مهم است، ریاست جمهوری نهادی که شخص رییس جمهور از همانجا تصمیمهای کلان داخلی و بیرونی را در مودر کشور میگیرد و از سوی دیگر مبارزه با فساد را که یکی از برنامههای جدی حکومتداری اش میداند، از همانجا سر میدهد.
مولوی رحمان رحمانی از دیگر اعضای مجلس، در کنار ارگ ریاست جمهوری، شورای امنیت ملی را نیز منبع اصلی فساد اداری دانست. آقای رحمانی گفت ارگ و شورای امنیت هر دو در معاملهی نامزد وزرا با نمایندههای مجلس شریک اند؛ اما اکنون میخواهد مجلس را بدنام سازد.
این عضو مجلس گفت: «رییس جمهور، سر خود عریضه نکن، به قرآن خدا که در این مورد خود تو رییس جمهور و شورای امنیتات شریک هستی، از بین همین دوازده وزیرت مه کسی را دارم. در حضور رسانهها من ایستادش میکنم. خودش میگوید که ما را میترساند اگر یگان کاری نشود، آنها (مجلس) رای نمیدهند.»
همایون همایون معاون نخست مجلس و مولوی رحمانی و برخی از اعضای مجلس از دیگر نمایندگان خواستند که از کنار این موضوع به سادگی عبور نکنند.
معاون نخست مجلس گفت فساد گستردهای که در ارگ و چهار اطراف رییس جمهور است در هیچ جای دیگر نیست؛ اما او گفت که نمایندههای مردم بنا بر ملحوظاتی که دارند کوشش میکنند در بسیاری از این موارد از گذشت کار بگیرند.
فساد در مجلس ریشه عمیقتر دارد
اما وقتی این قدر اتهامات بر دو طرف میشود، پرسش اساسی این است که مرکز فساد واقعاً در کجاست؟ آگاهان به این باوراند که فساد هم در نهادهای حکومتی و هم در مجلس نمایندگان وجود دارد، اما فساد در مجلس نمایندگان ریشه عمیق تر دارد.
فردوس کاوش روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی در گفتوگو با روزنامه «افغانستانما» اظهارات مجلس نمایندگان را واکنشی عنوان میکند و میگوید که فساد اصلاً در درون خود پارلمان بیداد میکند.
آقای کاوش میگوید که ریاست و دبیرخانه مجلس نمایندگان هم متهم به فساد اداری است؛ اما «از آن جایی که پارلمان حزبی نیست، هیچ نوع کنترلی بر آنان وجود ندارد.»
او میگوید که نمایندگان حتا خودشان نیز شهادت میدهند که همکاران شان رشوت میگیرند. آقای کاوش میگوید که بدون هیچ تردیدی فساد در نهادهای حکومتی هم وجود دارد؛ اما ریشهی فساد در پارلمان بسیار عمیقتر است.
در نشست جنجالی روز شنبه مجلس، رمضان بشردوست عضو مجلس نیز ضمن اینکه رییس جمهور را به «منافقت سیاسی» متهم کرد، پارلمان را هم به گونه جدی مخاطب قرار داد. به گفتهی بشردوست، وکلا پیش از این بر اساس زبان، قوم و مذهب و در بدل پول رای اعتماد داده اند.
الیاس طاهری