صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین جلسه شورای عالی قوای بشری و تاکید بر افزایش کیفیت تحصیلات عالی

نخستین جلسه شورای عالی قوای بشری و تاکید بر افزایش کیفیت تحصیلات عالی

افغانستانما: نخستین جلسه شورای عالی قوای بشری دیروز یکشنبه، 23 میزان، در ارگ ریاست جمهوری برگزار گردید.
بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، دراین جلسه، پیرامون نقش کلیدی مکاتب مسلکی، نیازمندیهای مارکیت( تناسب عرضه و تقاضای بازار کار نظر به رشتۀ تحصیلی) و پلان انکشافی در رشتههای فعلی تحصیلات عالی و تعلیمات تخنیکی بحث شده است.
در این جلسه همچنین تاکید شده است که باید کیفیت تحصیل در مقطع لیسانس در کشور بهبود یابد تا فارغان دوره لیسانس علاوه بر افغانستان، در کشورهای دیگر نیز بتوانند در رشتههای تخصصی شان، کار کنند.
اعضای این جلسه روی بازنگری سیستم آموزشی معارف و تحصیلات عالی، تعدیل برخی مواد قوانین تحصیلی، پروسۀ ارزیابی و تثبیت کیفیت تحصیلات عالی، پیشرفتهای مؤثر در پروسۀ کانکور، اقدامات در بهبود نیازمندیها و مدیریت سالم بخشهای آموزشی، تبادل نظر کردند.
رئیس جمهور غنی در این جلسه گفته است که توجه به بهبود وضعیت معارف و تقویت تحصیلات عالی، به ثبات افغانستان کمک خواهد کرد.
او تعلیمات مسلکی و تخنیکی را مهم خوانده و افزوده است که باید زمینۀ آموزش طوری جهت فراگیری مهیا گردد که متناسب به بازار کار باشد و فارغان بتوانند جذب مارکیت کار شوند.
رئیس جمهور بر وضاحت نیازمندی مارکیت و بازار کار تأکید کرده اضافه نمود که باید نیازهای بازار کار افغانستان سنجش شود و رشتههای فعلی تقویت و نیز برخی رشتههای مورد ضرورت، ایجاد گردد. وی بر تغییر مثبت برنامههای آموزشی در این بخشها، تأکید ورزید.
آقای غنی همچنین در خصوص ضرورت اقدامات میانمدت و درازمدت در بخش معارف و تحصیلات عالی کشور تصریحداشت که باید نظارت بیشتر از مراکز تعلیمی و تحصیلی و پوهنتونها صورت گیرد. وی ارتباط رشتههای تحصیلی و تعلیمی را نیز یکی از بحثهای عمده دانست.
رئیس جمهور کشور گفت که تکنالوژی در بخشهای تحصیلات عالی و معارف نهایت مهم می باشد و باید تلاش شود تا قیمت انترنت در بازار عمومی کاهش یابد و همه مراکز تعلیمی و تحصیلی به انترنت دسترسی داشته باشند.
رئیس جمهور غنی، موقعیت افغانستان را در منطقه ارزنده توصیف کرده گفت که با استفاده از منابع آب، معادن، آثار تاریخی، عناصر نادره، زراعت و ساختمان افغانستان، نسلهای آیندۀ ما به رفاه و آسایش دست خواهند یافت.
اعضای شورای عالی قوای بشری فیصله کردهاند که هر هفته یکبار جلسهی این شورا را برگزار کنند و روی موضوعات زیربنایی، بخصوص معارف و تحصیلات عالی، دیدگاههای مسئولین و صاحب نظران را بشنوند و بر اساس آنها تصمیم بگیرند.