صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جمعیت هلال احمر: در سال گذشته 724 کودک مبتلا به سوراخ قلب تداوی شده است

جمعیت هلال احمر: در سال گذشته 724 کودک مبتلا به سوراخ قلب تداوی شده است

افغانستان ما: از هفته هلال احمر دیروز دوشنبه 24میزان در کابل بزرگداشت شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، مقامهای دولتی، نهادهای کمککننده و اجتماعی شرکت کرده بودند. در این مراسم، مسوولان سره میاشت گزارشی از کارکردهای یک سال گذشته این نهاد را ارائه کردند.
مسوولان جمعیت هلال احمر میگویند که آنان تنها در سال گذشته حدود 724کودک را به کشورهای خارجی فرستاده است و حدود 6هزار و 400 تن کودک دیگر منتظر تداوی اند. مسوولان جمعیت هلال احمر افغانی میگویند که آنان برای تداوی هر کودک مبتلا به سوراخ قلب حدود 300هزار افغانی هزینه کرده است.
میرویس اکرم سرپرست جمعیت هلال احمر افغانی گفت که بیش از یک هزار کودک مبتلا به سوراخ قلب در کشور وجود دارد. به گفته او امکان تداوی این بیماری در افغانستان اندک است. او افزود که کار ساختمانی شفاخانه تداوی سوراخ قلب در کابل تکمیل شده اما این شفاخانه هنوز فعالیت خود را آغاز نکرده است.
نظیفه از دخترانی است که به کمک جمعیت هلال احمر افغانی تداوی شده است. او میگوید که برای تداوی بیماری سوراخ قلب از سوی این نهاد به کشور چین فرستاده شد و اکنون صحتمند شده است.در کنار نظیفه حدود 10کودک دیگر نیز به چین فرستاده شده بود. اما او می گوید که برخی از کودکان زمان تداوی شان گذشته بود، بدون تداوی برگشتند.
او افزود که فقط ده هزار افغانی را برای تداوی اش پرداخته و مصارف دیگر تداوی او از سوی جمعیت هلال احمر پرداخت شده است. اما صف طولانی کودکان مبتلا به سوراخ قلب باعث شده است که برخی از کودکان مورد تداوی قرار نگیرند و جان شان را از دست دهند. نوبت تداوی برخی آنان درست زمانی میرسد که وقت تداوی شان گذشته است.
او دوسال پیش برای تداوی به جمعیت هلال احمر مراجعه کرده بود و در بهار سال جاری نوبت اش رسید. اما در این میان هستند افرادی که بیش از 4 سال منتظر مانده اند، اما هنوز نوبتشان نرسیده است. شکیبا یکی دیگر از بیماران سوراخ قلب در یک خانواده فقیر زندگی می کند. توانمندی مالی آنان اندک است، اما او چهار سال است که منتظر نوبت اش است. هنوز که هنوز است، پاسخی نشنیده است.
برای جمعیت هلال احمر افغانی تنها در سال جاری حدود 20میلیون افغانی حاجی ها و وزارت حج و اوقاف به بیماران سوراخ قلب کمک کرده است.
همچنین وزارت مالیه دیروز وعده کرد که یک میلیون دالر را به جمیت هلال احمر کمک می کند تا به نیازمندان کمک کند. ناهید سرابی معین اداری وزارت مالیه گفت که دولت برای نیازمندان از طریق جمعیت هلال احمر یک میلیون دالر کمک می کند.
سوراخ قلب یکی از بیماریهایی است که در چندسال گذشته جان صدها کودک را گرفته است. جمعیت هلال احمر افغانی با راهاندازی کمپاین جمعآوری کمک به کودکان مبتلا به سوراخ قلب در چندسال گذشته، میگوید که صدها کودک را مورد حمایت مالی قرار داده و امکان تداوی آنان را به کشورهای خارجی مهیا کرده است.
همچنین رئیس جمهور غنی در پیامی این نهاد را به دلیل کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان مورد تقدیر قرارداد و گفت که عدم جانب داری و استقلالیت این نهاد، به اعتبار آن افزوده است.
همچنین، به گفته مسوولان سرمیاشت، تنها در بخش پولیو حدود 16هزار کودک از سوی آنان مورد حمایت قرار گرفته اند و برنامه پولیو بالای آنان تطبیق شده است. اکثر این کمکها در منطقههای ناامن و دور دست بوده است.
ارایه خدمات اولیه صحی به کمک وزارت صحت، کمک به بیجاشدگان از دیگر فعالیتهای این نهاد است. این نهاد میگوید که تیمهای سیار صحی آنان در همکاری با وزارت صحت در منطقههای دوردست و ناامن حضور دارند. به گفته او، سرمیاشت با کمکهای نهادهای خیرخواه، به بیوهزنان، کودکان یتیم و بیجاشدگان داخلی در کشور همواره کمک کرده است و تنها در سال گذشته، بیش از 55هزار خانواده از کمکهای غذایی و غیر غذایی این نهاد در منطقههای ناامن مستفید شدهاند.
از 50 هزار خانواده نیازمند فقط به 11هزار آن کمک شده است
مسوولان این نهاد میگوید که تنها در سال گذشته، از 50 هزار خانواده بیجا شده برای 11هزار خانواده بیجا شده کمک رسانی کرده است. جمعیت هلالاحمر افغانی یک نهاد غیر سیاسی و انسان دوستانه است که در هماهنگی با کمیته صلیب سرخ در افغانستان فعالیت دارد. این نهاد از سالها به این طرف در بخشهای امدادرسانی به نیازمندان، بیجاشدگان و انتقال اجساد و زخمی شدگان از میدان های جنگ در کشور فعالیت می کند.
همچنین جمعیت هلال احمر افغانی میگوید که در سال گذشته، حدود 415 جسد نیروهای مسلح که شامل نیروهای امنیتی دولت و گروههای مخالف مسلح میشود را از میدانهای جنگ انتقال داده و حدود یکهزار و پنجصد پیام زندانیان و خانوادههای آنان را به همدیگر ردوبدل کرده است.
نیلاب مبارز سکرتر جنرال سرمیاشت گفت: «امسال در بخش محافظت، در حدود 415 جسد از نیروهای مسلح مختلف هم از دولت و هم مخالفانش از سوی رضاکاران جمعیت هلال احمر انتقال یافته است و همچنین در حدود 1533پیام از محبوسان به خانوادههای آنان ردوبدل شده است.»
سردار داهی