صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: روند اجرایی طرح بهسازی دشت برچی سرعت یابد

معاون رئیس جمهور: روند اجرایی طرح بهسازی دشت برچی سرعت یابد

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به شهردار کابل دستور داده است که روند اجرایی طرح بهسازی دشت برچی در غرب کابل را سرعت بدهد.
معاون رئیس جمهور، دیروز دوشنبه، 24 میزان، عبدالله حبیب زی شهردار کابل را به دفتر کارش فراخواند و از روند اجرایی شدن طرح بهسازی دشت برچی و پروژههای سرکسازی در این منطقه، معلومات خواست.
روز پنجشنبه هفته گذشته، شماری از بزرگان ناحیه 13 شهر کابل در دیدار با معاون دوم ریاست جمهوری، شهرداری کابل را به برخورد تبعیض آمیز در قبال برنامههای انکشافی در این ناحیه متهم کرده بودند و گفتند که پروژههای سرکسازی در این منطقه بدون هیچ دلیلی معطل قرار داده شده است.
معاون رئیس جمهور دیروز نیز تاکید کرده که مردم ناحیه 13 شهر کابل با وجود اینکه همواره از حکومت و نظام سیاسی کشور حمایت کردهاند، اما سالهای متمادی از امکانات شهری و خدمات عامالمنفعه محروم ماندهاند.
او افزوده که حکومت وحدتملی با تطبیق طرح بهسازی دشت برچی میخواهد به مطالبات مردم دشت برچی رسیدگی کند و وضعیت رفاه عمومی و خدمات عامه را در این شهر بهبود ببخشد.
معاون رئیس جمهور همچنین، از کندی روند کار سرک اتصالی جاده شهید مزاری به کمپنی برای کاهش ازدحام ترافیک به شاروال کابل تذکر داد و افزوده که سرعت کار در این مورد رضایت بخش نیست. او همچنین از شهردار کابل خواسته که برای اتصال سرک قعله نو به  سرک کمپنی برای کاهش ازدحام ترافیک، اقدام عملی کند.
 شهردار کابل استملال زمینهای که در مسیر جادهها قرار دارد و پروسه استخدام کارمندان خدمات ملکی از سوی اداره کمیسیون اصلاحات اداری را از دلایل اصلی تاخیر در اجرایی پروژه ها دانسته است.
او گفته است که پیش از این شهرداری بصورت مستقیم کارمندان خود را استخدام میکرد و اکنون پروسه استخدام کارمندان به کمیسیون مستقل اصلاحات اداری سپرده شده  است.
او افزوده که پروژه های انکشافی که در ساحات پل خشک، جبارخان وشهرک صفا در جریان است و در سال جاری تکمیل می گرددد. او همچین گفت که بررسی های تخنیکی برای اعمار سرک قلعه نو – کمپنی جریان دارد و به داو طلبی سپرده شده و این پروژه در سال 1397 عملا آغاز خواهد شد.
شهردار کابل همچنین گفت که دوسرک اتصالی از جاده شهید مزاری یکی از گولای مهتاب قلعه به سمت کمپنی و دیگری هم از جاده شهید مزاری به سمت شهرک امید سبز و سه پروژه انکشافی دیگر در ساحه دشت برچی، در بودجه سال 1397 شامل می باشد که در آغاز سال آینده کار عملی آن آغاز خواهد شد.
طرح بهسازی دشت برچی در ماه جوزای سال 1395 توسط رئیس جمهور بررسی شد و شهردادر کابل در ماه جوزای امسال گفته بود که مطالعات تکمیلی این طرح انجام شده و آن را تا سال 2019 تکمیل خواهد کرد. شهردار کابل علاوه بر آن از اعمار چندین سرک فرعی در دشت برچی در سال جاری خبر داده بود، اما تاکنون کار هیچ کدام از پروژه ها آغاز نشده است.