صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استقبال از عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل

استقبال از عضویت افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل

افغانستان ما: عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد با استقبال گستردهی شهروندان و مقامات حکومت در داخل کشور مواجه شده و امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور افزایش یافته است.
محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل، روز گذشته اعلام کرد که افغانستان برای اولینبار در تاریخ خود عضویت شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد را بدست آورد. به گفته آقای صیقل، انتخابات شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل در تالار مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد و افغانستان با کسب دو سوم آرای کشورهای جهان یکی از کرسیهای حوزه آسیا – پسیفیک شورای جهانی حقوق بشر را بدست آورد.
اعضای شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل بصورت دورهای انتخاب میشوند و افغانستان عضویت این شورا را برای سالهای 2018 تا 2020 بدست آورد. برای کشورهای حوزه آسیا – پسیفیک چهار کرسی در شورای جهانی حقوق بشر در نظر گرفته شده بود که کشورهای نپال، قطر و پاکستان سه کرسی دیگر آن را بدست آوردند.
مقامات حکومت عضویت کشور در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل را یک دستاورد بزرگ برای افغانستان میدانند. محمود صیقل نماینده افغانستان در سازمان ملل آن را یک" پیروزی بزرگ" دانست و گفت که این پیروزی به سادگی بدست نیامده است. او نوشت: « رقابت در عرصه حقوق بشر در صحنههای بزرگ بینالمللی برای کشوری که چهار دهه نقض حقوق بشر را به بدترین اشکال آن به تجربه گرفته باشد کار آسانی نیست.»
به باور آقای صیقل تلاشهای حکومت افغانستان در هفده سال گذشته برای بهبود وضعیت حقوق بشر، تدوین قوانین منع شکنجه و منع خشونت علیه زنان و تلاشهای دیپلماتهای افغانستان در نیویارک، جنیوا و کابل، از مهمترین دلایل برنده شدن افغانستان در انتخابات شورای جهانی حقوق بشر است.
افزایش امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور
عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل، امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور را افزایش داده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید که عضویت افغانستان در این شورا میتواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور منجر شود.
بلال صدیقی، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به روزنامه« افغانستانما» گفت که عضویت افغانستان در این شورا، باعث خواهد شد که افغانستان در قبال تمام" اعمال" خود به شورای جهانی حقوق بشر پاسخگو باشد و این امر میتواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور منجر شود. به باور آقای صدیقی، همچنین افغانستان میتواند توجه کشورهای جهان را به وضعیت حقوق بشر در کشور جلب کند و از تجارب آنها برای بهبود وضعیت حقوق بشر بیاموزد.
ارگ ریاست جمهوری با انتشار اعلامیهای، عضویت افغانستان در این شورا یک دستاورد" مهم" برای مردم و حکومت وحدتملی دانسته است.
در اعلامیه ارگ آمده که عضویت افغانستان در این شورا فرصتی را ایجاد کرده که باید از آن در راستای دفاع، حفاظت و تقویت ارزشهای جهانی استفاده شود و " درد مشترک" مردم افغانستان به جهان رسانده شود.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز با انتشار اعلامیهای از عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد استقبال کرده و آن را یک" افتخار" برای کشور دانسته است.
آقای دانش افزوده، با وجود اینکه افغانستان حدود چهار دهه شاهد نقض حقوق بشر بوده، اما تلاشهای دولت و مردم در یک و نیم دهه اخیر و گنجاندن ارزشهای حقوق بشری در نظام حقوقی و سیاسی کشور، باعث شده است که افغانستان عضویت شورای جهانی حقوق بشر را بدست آورد.
معاون دوم ریاست جمهوری گفته که عضویت در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل مسئولیتهای افغانستان را در عرصه حقوق بشر در سطح ملی و بینالمللی" سنگینتر" و " چند برابر" کرده است. او افزوده که پس از این، همهی نهادهای دولتی مکلف هستند که در راستای انجام تعهدات حقوق بشری خود، از تمام توان و امکانات استفاده کنند.
عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه کشور نیز گفته است که عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل به اعتبار بینالمللی افغانستان خواهد افزود و به بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل کشور نیز کمک خواهد کرد.
آقای عبدالله افزوده که عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر باعث خواهد شد که صدای مردم افغانستان و قربانیان جنگ و خشونت در مجامع بینالمللی" رساتر" شود.
علاوه بر مقامات حکومت، شهروندان افغانستان نیز از عضویت کشور در شورای جهانی حقوق بشر استقبال کردهاند. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی افغانستان با نشر این خبر، آن را به شهروندان و قربانیان نقض حقوق بشر در کشور تبریک گفتهاند.
به باور شهروندان، عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل باعث خواهد که دولت ملزم به اجرای تعهدات خود در راستای تامین حقوق بشر گردد و این امر منجر به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور خواهد شد.
احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امور خارجه کشور دیروز در یک کنفرانس خبری گفت که افغانستان در طول هفده سال اخیر دستاوردهای خوبی در زمینه تدوین قوانین حقوق بشری و نظارت از نقض حقوق بشر داشته و این امر باعث شده که افغانستان بتواند عضویت شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل را بدست آورد.
او گفت که افغانستان قانون منع شکنجه، مسوده حمایت از طفل، مقرره منع بچه بازی و مقرره منع آزار و اذیت زنان و کودکان را تدوین کرده است. او همچنین گفت که افغانستان نظارت از نقض حقوق بشر را نیز افزایش داده و معاونت منع خشونت علیه زنان را در تشکیلات لوی سارنوالی ایجاد کرده است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و نهادهای بینالمللی بارها گزارشهای تکان دهند از نقض حقوق بشر در افغانستان نشر کردهاند، اما اکنون با عضویت افغانستان در شورای جهانی حقوق بشر سازمان ملل امیدواری به بهبود وضعیت حقوق بشر در کشور افزایش یافته و مقامات حکومت از تعهد بیشتر خود در راستای تامین حقوق بشر خبر میدهند.
مهدی مدبر