صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

جان ساپکو: حکومت وحدت‌ملی در بخش مبارزه با فساد یک همکار خوب است

جان ساپکو: حکومت وحدت‌ملی در بخش مبارزه با فساد یک همکار خوب است

افغانستانما: جان ساپکو بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان( سیگار) گفته که حکومت وحدتملی یک"همکار خوب" در بخش مبارزه با فساد است.
آقای ساپکو که روز 17 اکتوبر، در نشست «مبارزه علیه فساد جهانی؛ شفافیت در دوران معاصر» در دانشگاه نیویارک آمریکا صبحت میکرد گفت که برای مبارزه با فساد شما به یک" همکار خوب" که ارادهی مبارزه با فساد را داشته باشد، نیاز دارید و افزود که خوشبختانه در حکومت وحدتملی" اراده" مبارزه با فساد وجود دارد.
به باور بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا، یکی از دلایل ناکامی در امر مبارزه با فساد در افغانستان، نبود اراده لازم در حکومت قبلی بود.
او افزوده است: « اگر شما درباره دوران کرزی بخوانید، نمونه پشت نمونه میبیند که بازرسیهای ضد فساد ایالات متحده زمانی با مانع روبرو شده که رئیس جمهور کرزی به مقامات افغان زنگ زده و دستور داده که تعقیب عدلی را متوقف کنند.»
او اما گفته که چنین موردی در حکومت وحدتملی وجود ندارد. به گفته آقای ساپکو، امتحان زود هنگام حکومت وحدتملی در امر مبارزه با فساد زمانی آغاز شد که سیگار به فساد در قرارداد یک میلیارد دالری تیل برای نیروهای امنیتی افغانستان که از منابع مالی آمریکا پرداخت میشد، پی برد.
آقای ساپکو گفت که اداره سیگار تحقیقات خود را در مورد فساد در قرارداد خرید تیل برای نیروهای امنیتی افغانستان به رئیس جمهور غنی برد و آقای غنی بلافاصله این قرارداد را لغو و کسانی را که در فساد دست داشتند برکنار کرد و همچنین قرارداد خرید تیل برای نیروهای امنیتی را دوباره به اعلان گذاشت.
او افزوده که بر اثر این دستور آقای غنی، از پول مالیه دهندگان ایالات متحده آمریکا، 200 میلیون دالر ذخیره شده است.
به گفته بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان، هنوز قوانین کافی در بخش مبارزه با فساد در افغانستان وجود ندارد،  بخصوص در ادارات پولیس و محکمهها، اما با حمایت تخنیکی و مالی جامعه جهانی، تلاشها برای پاسخگو سازی مقامات بلند رتبه افغانستان، افزایش یافته است.
او بویژه از مرکز عدلی و قضایی مبارزه با فساد اداری نام برده و گفته است که این مرکز مقامات عالی رتبه دولتی را که متهم به فساد هستند، مورد پیگرد عدلی وقضایی قرار میدهد.
اداره بازرس ویژه ایالات متحده آمریکا برای بازسازی افغانستان از چندین سال بدینسو، در مورد فساد اداری و مصرف کمکهای ایالات متحده آمریکا در افغانستان، تحقیق میکند. این اداره تا کنون چندین گزارش مهم در مورد فساد اداری نشر کرده و در هر گزارش موارد تکاندهنده از فساد اداری در افغانستان را، افشا کرده است.