صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تظاهرات شـماری ازعلمای هرات در مخالفت با برگزاری برنامه ستاره افغان

تظاهرات شـماری ازعلمای هرات در مخالفت با برگزاری برنامه ستاره افغان

روز گذشته شماری از علما و شهروندان ولایت هرات در غرب کشور، طی یک تظاهرات مخالفت شان را با برگزاری «ستاره افغان» در آن ولایت اعلام کردند.
جشنواره «ستاره افغان» یکی از برنامههای تلویزیونی است که سالی یکبار به هدف تشویق جوانان به موسیقی و آوازخوانی و همچنان انتخاب یکی از آنها بهحیث «ستاره موسیقی» در کشور، برگزار میشود.
علمای ولایت هرات در این تظاهرات، با شعارهای «فساد، هنر نیست و مرگ بر ستاره شیطان» خواهان لغو این برنامه در ولایت هرات شدند. به گفتهی علما و شهروندان معترض هراتی، این گونه برنامهها سبب ترویج فساد و فحشا در جامعه میگردد و آنان اجازه نخواهند داد تا برنامه «ستاره افغان» در ولایت هرات برگزار شود.
تصاویری که از جریان تظاهرات علمای هرات به نشر رسیده نشان میدهند که آنان بیشتر سوار بر موترسایکل استند و پرچمهای سبز را نیز با خود حمل میکنند. نظر به عکسها این تظاهرات به گونهی بینظم و بدون مدیریت راهاندازی شده بوده و احتمال دارد ساعتها جادههای شهر را به روی مردم بسته باشند.
به گفتهی تظاهرات کنندگان، هرات «شهر علم و فرهنگ» است و نباید اجازه داده شود این عنوان، به «شهر فساد و فحشا» مبدل شود. مطیعالله مولوی زاده، از برگزار کنندههای این تظاهرات گفت هدف از اعتراض آنان مخالفت با جشنواره ستاره افغان در هرات است.
او همچنان گفته است: «در این زمان که در گوشه گوشه کشور شهید میدهیم، مردم داغدار است به جای اینکه ماتم ملی اعلام شود پروسه ستاره افغان برگزار میشود.» به گفتهی وی بهزودی ریشهی «فساد» و «فحشا» در ولایت هرات از سوی آنان خشکانده خواهد شد.
این علما حتا هشدار دادهاند که برنامهی ستاره افغان را در ولایت هرات زیر نظر دارند و در صورتی که این برنامه اجرا شود آنان دست به اقدامی میزنند که آن زمان «جبرانناپذیر» خواهد بود. برخی از آنان افزایش ناامنیها در کشور را نیز برخاسته از افزایش فحشا و نشر موسیقی میدانند.
اما پرسش اینجاست که آیا واقعاً برگزاری برنامههای هنری و موسیقی از چالشهای عمده در کشور به شمار میرود؟ چنانچه به قول برخی شهروندان و علمای معترض ولایت هرات پروسه «ستاره افغان» ترویج کنندهی «فحشا و فساد» اخلاقی است.
واکنش فعالان فرهنگی و مدنی؛ اعتراض علما بیجا است
از سوی دیگر شماری از شهروندان کشور، تظاهرات علمای هرات را بیجا و بیمورد میدانند و میگویند که موضوعات و مشکلات مهم و جدیتر از این در کشور وجود دارد که علما در برابر آن هیچگونه واکنش نشان نمیدهند و صدا بلند نمیکنند. به باور این شهروندان، بهتر است علمای دینی علیه حملههای تروریستی که در آن دهها انسان کشته میشوند صدای شان را بلند کنند.
پرویز قرین یکی از فعالان فرهنگی کشور در برگهی فیسبوکش نوشته: «این طبقهی افراطی فقط به هنر و پیشرفت مردم در این بخش چسبیدهاند و مانع آن میشوند. در مقابل دلخوشی و شادی مردم میایستند، طی همین یک هفته نزدیک به ۱۰۰۰ انسان به ناحق کشته و زخمی شدند، این مفتخورها کجا بودند که صدای خود را بلند میکردند؟»
به نوشتهی آقای قرین، علمای هراتی یک روز حکم ارتداد شاعری را صادر میکنند و روز دیگر بر ضد یک برنامهی هنری دست به تظاهرات میزنند که این کار در ولایتی مانند هرات، دور از انتظار است.
فعالان فرهنگی و شهروندانی که در این باره واکنش نشان دادهاند، گفتهاند علما در برابر حملههای تروریستی و دیگر جنایاتی که در کشور صورت میگیرد و از اثر آن افراد بیگناه قربانی میشوند، کاملاً سکوت را اختیار کردهاند؛ اما سر راه برگزاری برنامههای تفریحی ایستاد و مانع دلخوشی مردم میشوند.
مرضیه ابراهیمی یکی از فعالان مدنی هرات در این باره به روزنامه «افغانستانما» گفت: «شعار علمای هرات (ستاره شیطان نمیخواهیم) مبنای عقلی نداشت. چون ستاره افغان پروسهای است که جوانان علاقهمند در عرصه هنر موسیقی را حمایت میکند نه فحشا و فساد را.»
به گفتهی این فعال مدنی، روان مردم کشور از خشونت و جنگ و خبرها و حوادث ناگوار خسته است و برگزاری برنامههای تفریحی میتواند اندکی از درد و رنج مردم بکاهد.
در همین حال مسوولان اداره اطلاعات و فرهنگ هرات نیز به رسانهها گفتهاند مخالفت با نفس برنامه‌‎هایی که از رسانههای کشور نشر میشود، زمینه را برای محدودیت فراهم میسازد.
این بار نخست نیست که علمای دینی کشور در برابر برنامههای هنری و فرهنگی ایستادگی کرده و مخالفت شان را با آن اعلام میکنند؛ بلکه در گذشته نیز چندین بار در برخی از ولایتهای کشور به برگزاری این گونه برنامهها مخالفت نشان دادند.
الیاس طاهری