صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ ثور ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

تنش بین رئیس و معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی

تنش بین رئیس و معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی

افغانستانما: عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی پنج کارمند این کمیسیون را برکنار کرد اما حمیرا حقمل، معاون وی با این برکناری مخالفت کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یکشنبه 30 میزان با نشر اعلامیهای گفت که معاون مسلکی دارالانشاء، رئیس تحلیل و بررسی، رئیس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری به دلیل نقض موارد قانونی برکنار شده است.
اما حدود یک ساعت بعد از نشر اعلامیه اول که از سوی عبدالعزیز آریایی رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی نشر شده بود، اعلامیهای دیگر از سوی معاون کمیسیون منتشر شد و این فیصله را باطل خواند. آقای آریایی در اعلامیهاش نوشته است که این کارمندان به دلیل، تزویر در دستگاه حاضری الکترونیکی، تمرد در برابر حکم رئیسجمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری، ایجاد موانع در برابر برنامه های اصلاحاتی کمیسیون و عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق برکنار شده اند.
همچنین، مقاومت و تمرد در برابر فیصلهها و تصامیم کمیسیون، تعلل وپای گریزی از وظیفه، عدم حضور در کارهای گروهی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دارالانشاء، ممانعت از بررسی هیئت موظف کمیسیون از شعبه مربوط و ارتکاب تخلفات اداری مکرر از دیگر اتهامهایی است که آقای آریایی به این کارمندان زده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی به نقل از آقای آریایی در اعلامیهاش نوشته که جزییات بیشتر برای رسیدگی به جهات "جرمی" قضیه به اداره دادستانی کل و دادستانی مبارزه با فساد اداری فرستاده شده است.
حمیرا حقمل، معاون کمیسیون شکایات انتخاباتی در اعلامیهای عمل رئیسش را "مغرضانه"، "سلیقه شخصی" و "ذهنیت سازی" عنوان کرده و برکناری آنان را غیرقانونی خوانده است.
خانم حقمل گفته که این فیصله کمیسیون در تناقص صریح با قانون انتخابات، قانون کار، قانون خدمات ملکی، مقرره امور ذاتی و برخی از حکمهای رئیس جمهوری در پیوند به کمیسیون های انتخاباتی است.
اما در اعلامیهای که از سوی آقای آریایی منتشر شده است، آمده که این تصمیم بر مبنای بند سوم مادهی ۳۳ قانون انتخابات گرفته شده و افراد مذکور از وظایف شان برکنار شدهاند.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنین گفته است که به ریاست منابع بشری وظیفه سپرده تا در همآهنگی با کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی بستهای متذکره را از طریق رقابت آزاد به اعلان بسپارد و زمینهی استخدام افراد متعهد و واجد شرایط را میسر سازد.
معاون کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی گفته است که رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی از آغاز ذهنیتی دگرگونه علیه برخی از کارمندان کمیسیون داشته و این تصمیم بر اساس اطلاعات مغرضانه و بدون مدرک گرفته شده است.
 خانم حقمل همچنین گفته که این تصمیم مصونیت وظیفهای یک عده از کارمندان را از بین می برد و به اعتبار و حیثیت کمیسیونهای انتخاباتی و شرکای انتخاباتی صدمه میزند.
او از ریاست عمومی دارالانشای کمیسیون خواسته است که این تصمیم "غیرقانونی" هیچ وقت اجرایی نشود. همچنین از ریاست تفتیش داخلی و مدیریت امنیتی خواسته که مانع فعالیت این افراد نشوند در غیر آن عواقب بعدی به عهده آنان خواهد بود.
لازم به ذکر است که آقای آریایی در پیوند به این واکنش خانم حقمل حاضر به گفتوگو با روزنامهی "افغانستانما" نشد و گفت که روز دوشنبه طی نشست خبری در این باره سخن خواهد زد.
این اقدام رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی در حالی صورت می گیرد که روز شنبه هفته جاری محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری، امام محمد وریماچ رئیس دارالانشای کمیسیون مستقل انتخابات را برکنار کرده بود.
امام محمد وریماچ رئیس پیشین دارالانشای کمیسیون به رسانهها گفته است که هنوز به صورت رسمی از این پست برکنار نشده است.
اما یک مقام بلند پایه حکومتی با تایید برکناری وی گفته است که رئیس جمهور به صورت شفاهی به آقای وریماچ گفته است که توانایی کار در این پُست را ندارد.