صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کشف یک انبار مهمات و وسایط نظامی از خانه معتمد قوماندانی امنیه تخار

کشف یک انبار مهمات و وسایط نظامی  از خانه معتمد قوماندانی امنیه تخار

افغانستانما: مسوولان محلی ولایت تخار میگویند که یک انبار مهمات مختلفالنوع  از خانهی معتمد / تحویلدار قوماندانی امنیهی این ولایت از سوی نیروهای امنیتی و مأموران سارنوالی این ولایت کشف شده است.
خلیل اسیر، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت تخار به روزنامه افغانستان ما گفت، آقای بریالی از چند سال به این طرف بهحیث «معتمد» در فرماندهی امنیه این ولایت کار میکند. به گفتهی سخنگوی فرماندهی پولیس تخار، یکشنبه شب، 30 میزان، بین آقای بریالی و یکی از همکاران او در میهمانخانه مشاجرهی لفظی صورت میگیرد و در نتیجه معتمد قوماندانی همکارش را به گلوله بسته و زخمی شده است.
آقای اسیر گفت، پس از آنکه بخش نوکریوالی پولیس تخار از ماجرا اطلاع یافت، وارد عمل شد و آقای بریالی را بازداشت کرد. او میگوید در عین حال خانهی او نیز به دستور مأموران سارنوالی این ولایت مورد بررسی قرار گرفت که در یکی از اتاقهای خانه او انواعی از مهمات سبک و سنگین مربوط به فرماندهی پولیس نگهداری میشده است.
از خانهی کارمند پولیس تخار 23 میل کلاشینکوف، 2 راکت انداز، 1 میل پیکا، 16 میل اسلحه میکاروف، 2 عراده رنجر مربوط به قوماندانی امنیه، 4 پلیت موتر مخصوص مجلس نمایندگان، 4 پلیت موتر مخصوص نیروی پولیس ملی، چهار میل چریی، 1 عراده موترسایکل، و 4 پلیت موترهای شخصی و مقدار زیادی سلاحهای سبک و سنگین کشف و به قوماندانی امنیه این ولایت انتقال یافته است.
سخنگوی فرماندهی پولیس تخار همچنان گفت که تحقیقات پولیس و سارنوالی از نزد آقای بریالی ادامه دارد و تاکنون روشن نیست که این مهمات و وسایط نظامی به منظور چی در خانهی او نگهداری میشده است.