صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی: کارمندان برکنارشده با اسلحه وارد شدند

رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی: کارمندان برکنارشده با اسلحه وارد شدند

افغانستان ما: کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در پی برکناری پنج کارمند این اداره، شاهد تنش بین رئیس و معاون این کمیسیون شده و این دو مقام همزمان در نشستهای خبری جداگانه همدیگر را متهم به رفتارهای غیرقانونی کردند.
عبدالعزیز آریایی، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی روز یکشنبه 1 عقرب در نشست خبری در مقر کمیسیون در کابل گفت که 5 کارمندی که روز شنبه برکنار شده بودند، با زور اسلحه وارد کمیسیون شدهاند.
آقای آریایی، اضافه کرد که افراد برکنار شده با پشتیبانی برخی دیگر از اعضای کمیسیون و حلقههای بیرونی با زور اسلحه وارد کمیسیون شده اند.
رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی بدون نام بردن از شخص خاصی، از حکومت خواست تا هر چه زودتر به این وضعیت پایان دهد و به استقلال این کمیسیون احترام بگذارد.
آقای آریایی همچنین گفت که امتیازات و معاش افراد برکنار شده، قطع است اما اینجا میآیند و اجرات میکنند.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی، ادامۀ کار اعضای بر کنار شده را، خرابکاری در روند انتخابات می داند و می گوید، این افراد بر بنیاد قانون انتخابات برکنار شدهاند.
اما، همزمان با این نشست خبری، حمیرا حقمل معاون کمیسیون نیز در کمیسیون مستقل شکایات انتخابات، نشستی دیگر برگزار کرد و رئیس کمیسیون را متهم به کنشهای غیرقانونی و دسیسه سازی کرد.
حمیرا حقمل معاون و رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ آقای آریایی را به ضعف مدیریت در کار این کمیسیون متهم کرد و گفت اتهامات وارده نسبت به پنج کارمند برکنار شده این کمیسیون بی بنیاد است و برکناری آنان غیرقانونی است.
بانو حقمل، گفت اتهامات وارده نسبت به پنج کارمند برکنار شده این کمیسیون "بی بنیاد" است و برکناری آنان "غیرقانونی" است.
محمدعلی ستیغ، رئیس دارالانشای کمیسیون شکایات انتخاباتی، نیز از ادار ه لوی سارنوالی و سازمان ملل متحد در افغانستان خواست که این موضوع را به صورت جدی بررسی کنند تا مردم نسبت به این کمیسیون بی اعتماد نشوند.
آقای ستیغ، اختلافات بین کمیشنران کمیسیون شکایات انتخاباتی، آنهم در آستانه اتخاذ آمادگی ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی ها در سال آینده را نگران کننده خواند.
کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی روز شنبه با نشر اعلامیهای گفت که 5 تن از کارمندان این اداره را به دلیل نقض موارد قانونی از سمتش برکنار کرده است اما به دنبال آن معاون کمیسیون با نشر اعلامیهای دیگر این تصمیم را غیر قانونی خواند.
رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی اما روز گذشته با نشر اعلامیهای گفته بود که این تصمیم –برکناری 5 کارمند کمیسیون- بر مبنای بند سوم مادهی ۳۳ قانون انتخابات گرفته شده و افراد مذکور از وظایف شان برکنار شدهاند.
رئیس کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی در نشست خبری خود گفت که افراد برکنار شده به دلیل، تزویر در دستگاه حاضری الکترونیکی، تمرد در برابر حکم رئیسجمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری، ایجاد موانع در برابر برنامههای اصلاحاتی کمیسیون و عدم اطاعت از اوامر قانونی آمرین مافوق برکنار شدهاند.
همچنین، مقاومت و تمرد در برابر فیصلهها و تصامیم کمیسیون، تعلل و پای گریزی از وظیفه، عدم حضور در کارهای گروهی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دارالانشاء، ممانعت از بررسی هیئت موظف کمیسیون از شعبه مربوط و ارتکاب تخلفات اداری مکرر از دیگر اتهامهای است که آقای آریایی به این کارمندان زد.
حمیرا حقمل با مخالفت شدید، گفت که "این تصامیم مغرضانه بوده این تصامیم سیاسی بوده این تصامیم غیر مستقلانه بوده بهخاطر تطبیق فیصلههای غیرقانونی توسط 3 تن از اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی؛ اصلا در 11 ماه کاری این اقدام کمیسیون سابقه نداشته است."
با این حال، رئیس کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید، پروندههای پنج عضو برکنارشدۀ این کمیسیون را به رئیس جمهور و لویسارنوالی فرستاده تا در مورد آنان تصمیم جدی گرفته شود.
معاون مسلکی دارالانشاء، رئیس تحلیل و بررسی، رئیس منابع بشری، آمر اسناد و ارتباط و مدیر حاضری کارمندان برکنار شده کمیسیون شکایات انتخاباتی هستند.
در کنار اختلاف بین کمیشنران کمیسیون شکایات، گزارش های ضد و نقیض در مورد برکنار شدن رییس دارالانشای کمیسیون انتخابات نیز وجود دارد. در حالیکه برخی منابع حکومتی روز شنبه برکناری امام محمد وریماچ از سوی رییس جمهور را تائید کردند؛ اما سخنگوی کمیسیون انتخابات می گوید که تاهنوز مکتوب برکناری آقای وریماچ به این کمیسیون نرسیده است.
با وجود این چالشها، کمیسیون مستقل انتخابات؛ سرطان سال 1397 خورشیدی را زمان برگزاری انتخابات مجلس و شورای ولسوالیها مشخص کرده است.
علیرضا احمدی