صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

فقر و خشک‌سالی در غور؛ 70هزارخانواده به مواد غذایی نیازدارند

فقر و خشک‌سالی در غور؛ 70هزارخانواده به مواد غذایی  نیازدارند

یک گزارش تازهی دفتر هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد (اوچا) گفته که بیش از 70 هزار خانواده در ولایت غور با تهدید نبود مواد غذایی روبرو اند.
در این گزارش آمده که در کنار خشکسالی، هجوم ملخها نیز سبب شده است که کشاورزان از زمینهای کشاورزی خود حاصل گرفته نتوانند. گزارش گفته که به همین دلیل زندگی این شمار خانواده‌‌ی غوری با تهدید مواجه میباشد.
براساس گزارش اوچا، این شمار خانوادهها اکنون مجبور اند تا برای دست و پا کردن مواد خوراکی مورد نیازشان، حتا اموال و داشتههای منازل شان را به فروش برسانند.
این گزارش دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد به نقل از ادارهی مبارزه با حوادث طبیعی کشور همچنان گفته که والی غور حدود 10 میلیون افغانی بهمنظور کمک برای این خانوادههای نیازمند اختصاص داده است که این مبلغ به هیچ عنوان کافی نیست و در صورت توزیع، فقط به 5 درصد نیازمندیهای آنان رسیدهگی میشود.
از سویی هم مسوولان محلی ولایت غور نیز میگویند که خشکسالیها همه ساله یکی از چالشهای عمده فراراه مردم این ولایت به شمار میرفت؛ اما در سال جاری خشکسالی و بهویژه هجوم ملخها به زمینهای زراعتی، حاصلات کشاورزی باشندههای غور را به گونهی بیپیشینهای کاهش داده است.
70 درصد باشندههای غور زیر خط فقر قرار دارند
در همین حال، عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به روزنامه «افغانستانما» گفت، اداره محلی غور آمار مشخصی در خصوص خانوادههای متضرر از خشکسالی و یا نیازمند در اختیار ندارد؛ اما امسال خشکسالی در این ولایت مردم را نسبت به سالهای گذشته بیشتر با تهدید کمبود و یا نبود مواد خوراکی مواجه کرده است.
آقای خطیبی آمار ارائه شده در گزارش تازهی دفتر همآهنگی کمکهای بشردوستانهی سازمان ملل متحد (اوچا) را تأیید و یا رد نکرد؛ اما با اشاره به موجودیت این مشکل گفت که امسال در مقایسه به سالهای پیش مردم غور از ناحیهی خشکسالی بیشتر متضرر شدهاند.
به گفتهی آقای خطیبی، هرچند کمیته حالات اضطرار به خاطر مشخص شدن تعداد خانوادههای آسیب دیده از خشکسالی و یا خانوادههایی را که قحطی تهدید میکنند، سروی انجام نداده است؛ اما در حال حاضر حدود 65 تا 70 درصد باشندههای این ولایت «زیر خط فقر» زندهگی میکنند.
سخنگوی والی گفت که اداره محلی هیچ نوع امکانات برای رفع نیازمندیهای این خانوادهها در ولایت دوردست غور در اختیار ندارد. وی در این باره گفت: «فقط کمیته حالات اضطرار که ما داریم یک مقدار پول دارد که اگر جایی حادثه صورت بگیرد و آن حادثه خیلی عاجل باشد، میتواند برای متضررین آن حوادث کمک توزیع کند؛ اما به صورت عموم برای فقرا و یا برای کسانیکه از ناحیه خشکسالیها آسیب دیده باشند و در معرض تهدید قرار داشته باشند، امکاناتی در دسترس ندارد.»
بر بنیاد گفتههای سخنگوی والی غور، کمکهایی که در حالات عاجل از سوی کمیتهی حالات اضطرار برای آسیب دیدههای رویدادهای طبیعی توزیع خواهد شد، نیز بسیار ناچیز است. او گفت این امکانات، شامل کمپل، یک اندازه مواد غذایی و کیت آشپزخانه میشود که اگر قرار باشد به نیازمندان توزیع شود در «یک روز گدام خالی می شود» و این کافی نیست.
جنگ و منازعات قومی یکی از عوامل فقر در غور
با این همه، شورای ولایتی غور نیز تأیید میکند که امسال به دلیل خشکسالی و جنگها و منازعات قومی در این ولایت، باشندههای شماری از بخشهای غور با نبود مواد غذایی روبهرو میباشند.
عبدالحمید ناطقی، عضو شورای ولایتی غور در گفتوگو با روزنامه «افغانستانما» گفت که اداره محلی امکانات لازم در اختیار ندارد و در این باره تاکنون اقدام جدی صورت نگرفته است.
به گفتهی این عضو شورای ولایتی غور، شماری از مردم به دلیل ناامنی و جنگهایی که طی سال جاری در مناطق شمال شهر فیروزکوه، ولسوالیهای تیوره، چهارسده، پسابند، شهرک، تولک و بخشهای شمال غربی ولسوالی لعل و سرجنگل که تحت تهدید قرار داشتند، از مناطق شان بیجا شدهاند.
وی میگوید اگر خانوادههای بیجا شده به زودترین فرصت به خانههای شان برگردانده نشوند، ممکن است با فرا رسیدن فصل زمستان و سرد شدن هوا، به این مشکلات افزوده شود.
آقای ناطقی همچنان گفت که اداره محلی غور در هماهنگی با شورای ولایتی، از حکومت مرکزی و نهادهای کمک کننده باید درخواست کمک کند. به گفتهی وی در غیر آن «وضعیت خطرناکی را شاهد خواهد بودیم.»
ولایت غور در مرکز کشور یکی از ولایتهایی است که بیشتر باشندههای ساکن در آن به کشاورزی و مالداری مشغول میباشند. خشکسالی و هجوم ملخها بر کشتزار در گذشتهها نیز از مشکلات جدی فراراه کشاورزان بوده است که همواره از این ناحیه شکایتها وجود داشته؛ اما در سال جاری خورشیدی به حاصلات کشاورزی باشندههای برخی از مناطق غور آسیب زیادی رسیده است.
به گفتهی مسوولان محلی غور، باشندههای تمامی بخشهای این ولایت از ناحیه خشکسالی همهساله حاصلات کمی به دست میآورند؛ اما امسال مناطق واقع در جنوب شهر «فیروزکوه» مرکز غور و ولسوالیهای چهارسده، شهرک و دولینه بیشترین زیان را از این ناحیه متحمل شده است.
الیاس طاهری