صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس اجرائیه: اداره مبارزه با حوادث باید حسابده‌ترین نهاد باشد

رئیس اجرائیه: اداره مبارزه با حوادث باید حسابده‌ترین نهاد باشد

افغانستانما: عبدالله عبدالله رییس اجراییه کشور دیروز سه شنبه، دوم عقرب، در برنامه روز جهانی کاهش خطرات رویدادهای طبیعی گفت که حوادث طبیعی بر روند توسعه و پیشرفت کشور تأثیر منفی و مخرب میگذارد.
به گفته رییس اجرائیه، رهبری حکومت برای حسابدهی و شفافیت در ارتباط به کمکهای بشردوستانه نهادهای خیریه و کمک کننده در این بخش متعهد خواهد بود.
رییس اجراییه همچنان خطاب به مسوولان اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی گفت که این نهاد به عنوان تطبیق کنندهی برنامههای مبارزه با حوادث باید یکی از حسابدهترین نهادها در سطح ادارههای دولتی کشور (نمونه) باشد. او این سخنان را در حضور برخی از نمایندههای کشورهای کمککننده بیان کرد.
آقای عبدالله همچنان گفت که حکومت افغانستان در نظر دارد تا برنامههایش را با در نظرداشت چارچوب جهانی «سندای» برای کاهش و جلوگیری از حوادث احتمالی تنظیم کند.
در برنامه تجلیل از روز جهانی کاهش خطرات حوادث طبیعی که در کابل برگزار شده بود، شماری از نمایندگان سازمان ملل متحد، سازمانهای بینالمللی کشورهای تمویل کننده و برخی از نهادهای خیریه که در بخش پیشگیری از حوادث طبیعی و یا در حالات اضطرار دولت افغانستان را همکاری میکنند، نیز شرکت داشتند.
در همین حال، محمداسلم سیاس، سرپرست اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی گفت این اداره اقداماتی را برای پاسخگویی موثر در حالات اضطرار در اولویت برنامههایش قرار داده است.
به گفتهی سرپرست اداره مبارزه با رویدادهای طبیعی، کاهش در مرگ و میر به اثر حوادث طبیعی تا سال 2030 باهدف پایین آوردن مرگ در هر صدهزار نفر بین سالهای 2020 تا 2030 در مقایسه با سالهای 2005 تا 2015 و همچنان کاهش خسارات ناشی از حوادث طبیعی از اولویتها و اقدامات این اداره برای پیشگیری از حوادث طبیعی میباشند.
حوادث طبیعی پس از جنگ و ناامن، از مرگبارترین رویدادها در کشور به شمار میرود. نبود آگاهی عامه و تدابیر پیشگیرانه از مهمترین عوامل افزایش تلفات در حوادث طبیعی است. اما در سالهای اخیر حکومت و نهادهای بینالمللی در تلاش هستند که برنامه مبارزه حوادث طبیعی دولت به صورت موثر به پیش برود و اقدامات پیشگیرانه برای مبارزه با حوادث طبیعی مد نظر گرفته شود.