صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: 66قلم دوای حیوانی تاریخ‌گذشته و بی‌کیفیت آتش‌زده شد

وزارت زراعت: 66قلم دوای حیوانی تاریخ‌گذشته و بی‌کیفیت آتش‌زده شد

افغانستانما: وزارت زراعت، آبیاری و مالداری میگوید که حدود 66 قلم دوای حیوانی تاریخگذشته و بیکیفیت  که از دوافروشیهای شهر کابل جمعآوری شده بود، روز گذشته آتشزده شد.
این وزارت در اعلامیه خبریای گفته است که تیم سیار ریاست عمومی صحت حیوانی وزارت زراعت، 66قلم دوای حیوانی تاریخگذشته و بیکیفیت را از دواخانهها و شرکتهای دوافروشی حیوانی پایتخت جمعآوری کرده بودند.
ارزش 66قلم دوای حیوانی بیکیفیت و تاریخگذشته جمعآوری شده، حدود 300هزار افغانی برآورد شده است.
وزارت زراعت همچنین گفته است که در گذشته نیز آنان دوای نباتی و حیوانی تاریخ گذشته، انواع گوشت و تخم مرغ تاریخ گذشته را از شهرهای بزرگ کشور جمع آوری کرده بودند.
به گفته مسوولان در این وزارت، برای جلوگیری از فروش دواهای بی کیفیت و تاریخ گذشته، دوا فروشی ها «به صورت دوامدار» از سوی تیمهای سیار این وزارت بررسی میشوند و با متخلفان برخورد «جدی» خواهد شد.
این در حالی است که دوای بیکیفیت حیوانی در شهر کابل و دیگر شهرهای افغانستان از سوی فروشندگان آن به فروش میرسد و تاثیرگذاری اندکی بالای حیوانهای اهلی دارد.
پیش از این نیز وزارت زراعت مقدار زیادی از دواهای تاریخ گذشته را آتش زده بود؛ اما با آنهم دواهای تاریخ گذشته و بی کیفیت در دوافروشی ها وجود دارد.
با گذشتن تاریخ مصرف دوا، اثربخشی آن کاهش پیدا میکند و غیر قابل مصرف میشوند. براساس معلومات صحی حیوانی، دوای تاریخ گذشته، برای حیوانات زیانبار است، نه تنها که بیماری را بهبود نمیبخشد که باعث شیوع بیماریهای جدید در حیوان میشود.
در ولایت های دور دست اکثر مردم به مالداری مصروف اند و آنان به دوای با کیفیت و اثربخش نیازمند اند. این در حالی است که مردم افغانستان در عین حال که بیشتر به زراعت و مالداری مصروف اند، اما توجهی اندکی به صحت حیوانات دارند. گفته میشود که اکثر دواهای تاریخ گذشته، در ولایتهای دور دست بیشتر است و نظارت وزارت زراعت نیز اندک است.