صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نخستین نمایشگاه ملی تخنیکی و صنعتی دانشگاه پولیتخنیک برگزار شد

نخستین نمایشگاه ملی تخنیکی و صنعتی دانشگاه پولیتخنیک برگزار شد

اولین نمایشگاه ملی تخنیکی و صنعتی پوهنتون پولی تخنیک کابل به هدف تقویت همکاری با نهادهای مربوط دولتی و خصوصی گشایش یافت.
در این نمایشگاه سه روزه که روز پنجشنبه در صحن پوهنتون پولی تخنیک آغاز شد، دستاوردهای تخنیکی این پوهنتون و همچنان دستاوردهای بخش خصوصی در ۹۶غرفه به نمایش گذاشته شده بود.
به گزارش پژواک، محمد سعید کاکر، رئیس پوهنتون پولی تخنیک گفت که در این نمایشگاه قابلیت های پوهنتون پولی تخنیک در زمینه خدمات فنی و مشاورتی، تحقیقات کاربردی، مطالعات امکان سنجی بررسی های انجنیری، کنترول کیفیت، خدمات آزمایشگاهی به معرض دید بازدیدکنندگان گذاشته شده است.
وی گفت که این برنامه به هدف نزدیک ساختن این نهاد اکادمیک منحیث عرضه کننده نیروی متخصص با بخش های مرتبط که متقاضی نیروی متخصص هستند، راه اندازی شده است.
کاکر افزود که به عنوان بخشی از این برنامه، فارغین پولی تخنیک و محصلین صنوف سوم و چهارم با نهادها و ادارات مرتبط دولتی و خصوصی در زمینه کاریابی برای خود گفتگو می کنند.
عبدالطیف روشان، سر پرست وزارت تحصیلات عالی با ابراز خوشی از بر گزاری این نمایشگاه گفت که این برنامه فرصت های خوبی برای جوانان فارغ  التحصیل فراهم می کند تا در بخش اقتصادی کشور سهم بگیرند.
وی گفت:" نقش پوهنتون ها در قرن ۲۱ اقتصاد متکی به دانش می باشد و به همین منظور در نظر است تا پوهنتون ها ی طبی، کابل و پوهنتون پولی تخنیک به پوهنتون های تحقیقی ارتقاء پیدا کنند تا در زمینه های مربوط تحقیق نموده و در توسعه کشور نقش مؤثر خود را ایفا نمایند.
جواد، محصل سال سوم پوهنځی  جیوپولتیک که در یکی از غرفه ها وسایل و لوازم نقشه برداری و کتاب های استادان این پوهنتون را به نمایش گذاشته بود گفت که فارغین این پوهنتون از توانایی لازم برای ارایه خدمات تخنیکی و یا کار در این راستا برخوردار هستند.
اما وی تاکید کرد که حکومت در زمینه فراهم آوری زمینه کار برای کسانی که از این پوهنتون فارغ می شوند، به درستی اقدام نکرده است و بیشتر جوانان فارغ التحیصل بیکار هستند.