صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور غنی نهادهای موازی با کمیته المپیک را لغو کرد

رئیس جمهور غنی نهادهای موازی با کمیته المپیک را لغو کرد

افغانستانما: محمداشرف غنی با حکمی در مورد تدویر انتخابات کمیته ملی المپیک ملی، نهادهای موازی با این کمیته را ملغا کرد. در این حکم سه مادهای آمده است که هر نوع انتخاباتی که قبلا بدون نظارت بین المللی انجام شده باشد، از اعتبار ساقط است.
این حکم دو روز پیش از سوی دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری نشر شد. براساس این اعلامیه، به منظور جلوگيري از خلأي مديريتي و جلوگیری از موجودیت نهادهای موازی کمیته ملی المپیک این حکم از سوی رئیس جمهور داده شده است.
در ماده اول این حکم، کمیته ملی المپیک موظف شده است تا به اسرع وقت ممکن، در مطابقت با منشور کمیته المپیک آسیایی و جهانی، اساسنامه و سندها و مقررات داخلی و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت برای انتخاب رئیس جدید انتخابات دایر کند.
همچنان در ماده دوم اشاره شده است که هياتی که منافي با اساسنامه و منشور كميته المپيک جهاني نباشد براي زمينهسازي تغييرات و اجراي انتخابات تحت نظر کميته المپيک جهاني بصورت شفاف و اصولي تعيین شود. و در ماده سوم، نهادهاي موازی با کمیته ملی المپیک با صدور این حکم ملغی دانسته شده و هر نوع انتخاباتي که قبلا بدون نظارت بينالمللي انجام شده باشد، از اعتبار ساقط است.
در سالهای اخیر به دلیل جنجالها در اداره المپیک کشور دو نهاد موازی المپیک فعالیت داشت. ظاهر اغبر رئیس یک کمیته المپیک و محمود حنیف رئیس کمیته دیگر المپیک است. گفته میشود که ظاهر اغبر به عنوان سرکنسول کشور به شهر مونیخ آلمان تعیین شده است.
این در حالی است که کمیته بین المللی المپیک از رئیس جمهور غنی خواسته بود تا به دوگانگی المپیک کشور پایان دهد و در غیر آن حضور افغانستان در مسابقات به حالت تعلیق خواهد آمد. افغانستان در سال 1936عضویت کمیته المپیک را بدست آورد و در مسابقات ورزشی شرکت میکند.