صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ورزشکاری از افغانستان برنده‌ سومین مسابقه‌ جهانی ماراتن در بامیان شد

ورزشکاری از افغانستان  برنده‌ سومین مسابقه‌ جهانی ماراتن در بامیان شد

دیروز جمعه، پنجم عقرب، ولایت بامیان در مرکز کشور شاهد برگزاری سومین دور مسابقهی بینالمللی ماراتن بود. در این رقابت به شمول ورزشکاران داخلی، ورزشکارانی از حدود 12 کشور جهان نیز شرکت داشتند که با هم به رقابت پرداختند.
در این رقابتها، حدود 380 ورزشکار داخلی و بیرونی، اشتراک داشتند. رقابتِ دوش، در دو بخش 10 کیلومتري (براي دختران و پسران نوجوان) و 42 کیلومتري (براي ورزشکارانی که در سطح جهانی رقابت مي کردند) برگزار شد.
رقابت دوش از ساحه مقابل مجسمه صلصال در مرکز بامیان آغاز، تا به منطقه شهیدان و از آن جا دوباره به نقطهی اولی که در مجموع 42 کیلومتر راه است انجام شد.
این مسابقه به هدف انتقال پیام صلح و همدیگرپذیری، از سوی نهاد ورزشی «ماراتن افغانستان» و جیمز بینگهام انگلستانی در شاهراه بامیان – یکاولنگ برگزار شده بود.
جیمز بینگهام انگلیسی که به همکاری نهاد ورزشی «ماراتن افغانستان» این مسابقه را برگزار کرده است به خبرنگاران گفت، ولایت بامیان یکی از ولایتهای امن و با آب و هوای پاک میباشد و به همین دلیل آن ولایت بستر مناسب برای برگزاری چنین رقابتهای ورزشی است. جیمز گفت، او تشویق شده است تا این بازی را سالانه میان ورزشکاران داخلی و خارجی در بامیان برگزار کند.
محمدکریم یاقوت ورزشکار افغانستانی از ولایت پکتیا در بخش پسران این رقابت، با طی کردن 42 کیلومتر مقام نخست را از آن خود کرد. محمدکریم که به مقام نخست مسابقه دست یافت، حس خوبی داشت و با خوشحالی میگفت، او به هدف دادن پیام صلح به مردم کشور و جهانیان در این رقابت شرکت کرده و مقام نخست را نیز از خود کرده است.
در این مسابقه حدود 200 دختر نیز در بخش جداگانه با هم رقابت کردند. زهرا رضایی، در بخش دوم مسابقه که در فاصلهی 10 کیلومتر راهاندازی شده بود، به مقام اول دست یافت. زهرا گفت که این رقابتها میان پسران و دختران ورزشکار باید همه ساله در ولایت بامیان برگزار شود.
شماری از شرکت کنندههای دختر هم هدف از اشتراک شان در این رقابتها را، انتقالِ پیامِ صلح، صمیمیت، همدیگرپذیری و برابري زن و مرد به دیگر بخشهای کشور و گوشه گوشهي دنیا میدانند.
این مسابقه از سه سال به این طرف در ولایت بامیان برگزار میشود که ورزشکارانی از کشورهای استرالیا، امریکا، ایران، تایوان، روسیه، کانادا، انگلستان، آلمان، فرانسه، اتحادیه عرب و ... اشتراک میکنند.
سال گذشته نیز ورزشکاران افغانستانی در دومین رقابت دوش ماراتن در فاصلهی 42 کیلومتر راهاندازی شده بود، مقام اول مسابقه را به خود اختصاص داده بودند.
چرا این مسابقه در بامیان برگزار میشود؟
بامیان، بستر مناسبي براي راهاندازی و انجام گونههاي ورزش دانسته ميشود. در ولایت بامیان امنیت و آرامش را شهروندان و گردشگران به خوبي احساس ميکنند. طبیعت آن ولایت صاف و دلانگیز است، مناظر قشنگ طبیعي دارد و هر گردشگر و یا باشندهی بامیان میتواند شب و روز آزادانه در خیابانهاي شهر و دیگر بخشهای بامیان گشت و گذار کنند و یا به دوش و انواع از ورزشها بپردازند.
دختران دوچرخهسواری میکنند، پسران هم در کنار آنها به بازی اسکیت روی جاده میپردازند. شماری هم صبحگاهان در جادهها و همچنان تپهها با خاطر آرام و بدون هیچ نگرانی دوش میکنند. از همین رو، چنین برنامهها در بامیان برگزار ميشوند.
همهساله ورزشکارانی از حدود 12 کشور دنیا تنها برای شرکت در همین رقابت دوش ماراتن به بامیان میروند. ورشکاران بیرونی ولایت بامیان را یکی از مناسبترین جا برای برگزاری این گونه رقابتها دانستهاند.
اینکه ولایت بامیان نسبتاً امن است و میتواند برای دیگر ولایتهای کشور الگو و نمونه باشد، نیز سبب شده است تا مسوولان نهاد ورزشی ماراتن افغانستان و جمیز بینگهام انگلیسی بامیان برای برگزاری این مسابقه انتخاب کنند. مسوولان برگزاری این رقابتها یکی از اهدافِ برگزاريِ مسابقات ورزشي در ولایت بامیان را، تشویق ورزشکاران داخلي عنوان کردهاند. آنان گفتهاند میخواهند با فراهم کردن زمینه برگزاری چنین برنامههای ورزشی، ورزشکاران از دیگر ولایتهای کشور نیز به بامیان بروند و از این طریق بتوانند در آینده برای رقابتهای ورزشی به دیگر کشورهاي جهان به نمایندگی از کشور اشتراک ورزند و افتخاراتی را کمایی کنند. در کنار این هدف دیگری از راهاندازی این برنامهها جلب و جذب و گسترش صنعت گردشگری در ولایت بامیان میباشد.
ولایت بامیان در چهار فصل سال شاهد برگزاری برنامههای ورزشی است. از راهاندازی مسابقات بایسکل سواری، اسکیت روی جاده و دوش ماراتن گرفته تا رقابتهای اسکی بازی در سه ماه زمستان.
طاهری_بامیان