صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کاربازسازی بیش از 20 کیلومتر سرک در ولسوالی فرخار ولایت تخار پایان یافت

کاربازسازی بیش از 20 کیلومتر سرک در ولسوالی فرخار ولایت تخار پایان یافت

افغانستانما: وزارت احیا و انکشاف دهات از پایان کار بازسازی دو سرک به طول 20.75 کیلومتر در تگاب چپ ولسوالی فرخار ولایت تخار خبر داده است.
دفتر رسانههای وزارت احیا و انکشاف دهات با نشر خبرنامهای گفته است هزینهی بازسازی این دو جاده بیش از 60 میلیون افغانی بوده است.
خبرنامه میافزاید که صبغتالله نظری رییس اداره احیا و انکشاف دهات تخار هنگام افتتاح 14.4 کیلومتر سرک شهر ولسوالی فرخار تا قریهی سینگان و علیخیل این ولسوالی گفته، این پروژه 76 ساختمان دارد که شامل 70 پُلچک، 150 متر دیوار استنادی و 117 متر جویچه سنگکاری شده میباشند.
رییس اداره انکشاف دهات تخار گفته که این سرک به شمول روستاهای مزارشیخ، آردیشان، هاشمی، خاتمی، چاکران، نوآباد و سینگان، چارباغ و پیانی و دهها روستای تگاب چپ را به مرکز ولسوالی فرخار وصل میسازد.
بر بنیاد خبرنامه، کار بازسازی 6.71 کیلومتر سرک دیگر نیز در منطقه خرمآب ولسوالی فرخار به پایان رسیده و از مسوولان ریاست احیا و انکشاف دهات افتتاح و به بهرهبرداری رسیده است.
براساس خبرنامه ۳ پایه پل آهنکانکریتی ۱۱ متری، ۲۰ پلچک، ۴۲۰ متر دیوار استنادی و ۶۰ متر «واش» نیز با این 6 کیلومتر سرک یکجا ساخته شده است که حدود 1500 خانواده از باشندگان محل از آن به صورت مستقیم و غیر مستقیم مستفید میشوند.
این پروژه‌‌‌ها از سوی برنامهی ملی راهسازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق شده است و به گفتهی مسوولان این اداره، در جریان کار این پروژهها برای بیش از ۱۶ هزار و ۷۰۰ نفر از باشندگان محل زمنیهی کار مساعد شده است.
مسوولان ریاست اقتصاد ولایت تخار تطبیق این پروژهها را مفید خوانده و راهاندازی چنین پروژهها را در بلند بردن اقتصاد مردم محل بسیار مهم عنوان کردهاند.
در این خبرنامه آمده است که ریاست احیا و انکشاف دهات تخار در سال روان به ارزش بیش از یک میلیارد افغانی، کار ساختمانی ۲۹۶ پروژه را تکمیل کرده است.