صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۲۲ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقال ترافیک شهرکابل به شاروالی؛ آیا وضعیت ترافیک پایتخت بهبود خواهد یافت؟

انتقال ترافیک شهرکابل به شاروالی؛ آیا وضعیت ترافیک پایتخت بهبود خواهد یافت؟

مسوولیت مدیریت ترافیک شهر کابل، بر اساس یک تفاهمنامه به شهرداری این ولایت انتقال داده شد. ویس احمد برمک سرپرست وزارت داخله، عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل و سید منصور نادری وزیر شهرسازی و مسکن، دیروز دوشنبه، هشتم عقرب این تفاهمنامه را در یک نشست خبری در حضور خبرنگاران امضا کردند.
ویس احمد برمک، سرپرست وزارت داخله در نشست امضای این تفاهمنامه به خبرنگاران گفت، از آنجاییکه مدیریت ترافیک شهر کابل جزء ساختار وزارت امور داخله میباشد، مشکل است که اکنون با تمام مسوولیتهایش به ادارهی دیگری انتقال داده شود؛ اما با امضای این تفاهمنامه مدیریت ترافیک شهر کابل از یک بورد مشترک که به ریاست شهردار شهر کابل ایجاد شده است، فرمان خواهد گرفت.
آقای برمک گفت کارهایی که مربوط به پولیس میشود از جمله صدور جواز رانندگی و برخی موضوعات دیگر از مسوولیتهای پولیس ترافیک است و از سوی ریاست عمومی ترافیک وزارت امور داخله صورت خواهد گرفت؛ اما شهرداری کابل طبق تفاهمنامه فقط مسوولیت ارایهی خدمات را به عهده دارد و مدیریت ترافیک شهر اجراآت خود را به این اداره گزارش خواهد داد.
آقای برمک گفت که حکومت وظیفه دارد تا برای شهروندان خدمات بهتر ارایه کند و او امیدوار است که با ایجاد این بورد مشترک و سپردن مدیریت ترافیک به این بورد به مشکلات موجود ترافیکی تاحدودی پایان داده خواهد شد.
از سویی هم عبدالله حبیب زی سرپرست شهرداری کابل گفت که به جز تشخیص جرم، پیگیری و رسیدگی به آن طبق قانون جزا از سوی پولیس ترافیک صورت می گیرد؛ اما در غیر آن تمامی خدمات چه در بخشهای تخنیکی و چه در دیگر بخشها از سوی شهرداری کابل انجام خواهد شد.
سرپرست شهرداری کابل گفت که این انتقال مسوولیت مدیریت ترافیک شهر کابل به شهرداری، به خاطر همآهنگی بیشتر و کاهش در مشکلات ترافیک شهر کابل صورت گرفته است. وی گفت، یک بور مشترک در این باره ایجاد شده که قوماندانی زون 101 آسمایی وزارت داخله، وزارت ترانسپورت و شهرداری کابل عضویت آن را دارند و مدیریت ترافیک شهر کابل از این بورد دستور میگیرد.
آقای حبیب زی همچنان گفت که یکی از مشکلات عمده در شهر کابل ترافیک سنگین است و این مشکل سبب به میان آمدن جنجالهای زیادی در این سکتور شده است. به باور سرپرست شهرداری کابل، ترافیک سنگین و ازدحام بیش از حد موترها در داخل شهر، به محیط زیست نیز آسیب رسانده است.
بر بنیاد گفتههای آقای حبیب زی، یک پلان استراتژیک از قبل درباره بهتر شدن و معیاری شدن ترافیک شهر کابل آماده شده که این پلان از سوی شورای عالی شهری نیز مورد تأیید قرار گرفته است. او گفت که با اجرایی شدن این پلان استراتژیک، خدمات ترافیکی شهر کابل معیاری خواهد شد.
شهردار کابل که در رأس بورد مشترک برای مدیریت کردن ترافیک شهر کابل قرار دارد، گفت که تجهیزات و امکانات کافی را در زمینههای آموزش به پولیس ترافیک و بخشهای تخنیکی فراهم خواهند کرد. وی اظهار امیدواری کرد که تمام نیازمندیهای ترافیکی شهر کابل تشخیص و از سوی شهرداری این شهر حل خواهد شد.
در همین حال، سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن انتقال مسوولیت مدیریت ترافیک شهر کابل را به شهرداری، بسیار مهم خوانده و گفت که این برای بهتر شدن وضعیت ترافیک کابل انجام شده است.
به گفتهی وزیر شهرسازی و مسکن، اینکه مسوولیت این روند به عهدهی کدام نهاد گذاشته خواهد شد مهم نیست؛ بلکه مهم این است که عرضهی خدمات، درست و بهتر برای شهروندان کابل صورت گیرد.
ازدحام ترافیکی در شهر کابل، یکی از مشکلات عمده فراراه باشندههای پایتخت است که همواره برای مردم جنجالآفرین بوده از آن شکایت نیز میشود. اداره ترافیک وزارت داخله نیز تاهنوز موفق نشده است تا با روی دست گرفتن اقداماتی این مشکل را رفع کند یا حداقل از آن بکاهد. اما اکنون با سپردن مسوولیت مدیریت ترافیک کابل به شهرداری این ولایت، دیده شود که آیا به وضعیت ترافیک بهبود خواهد آمد یا خیر.
الیاس طاهری