صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

لت‌وکوب یک خبرنگار از سوی افراد یک نماینده مجلس

لت‌وکوب یک خبرنگار از سوی افراد یک نماینده مجلس

نوروز رجا خبرنگار سابق روزنامه«افغانستانما» دیروز دوشنبه، 8 عقرب، در یک کنفرانس خبری که از سوی نی؛ نهاد حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان برگزار شده بود، ادعا کرد که افراد لالی حمیدزی عضو مجلس نمایندگان او را لتوکوب و برای مدت دو ساعت در خانه این نماینده، زندانی کرده است.
او میگوید که بعد از ظهر روز سه شنبه هفته گذشته(دوم عقرب) در حال تهیه یک گزارش تحقیقی در مورد برداشتن دیوارهای سمنتی و موانع از سرکهای شهر کابل بود و وقتی میخواست از موانع مقابل خانه این نماینده مجلس عکس بگیرد، از سوی افراد او بازداشت شد.
آقای رجا ادعا میکند که از ساعت 4:15 دقیقه بعد از ظهر آن روز تا ساعت هفت شام در بازداشت افراد آقای حمیدزی بود و خود این نماینده مجلس از طریق تلفن به آنها دستور میداد که چه بکنند.
او میگوید با وجود اینکه کارت خبرنگاری خود را به افراد این نماینده نشان داد و توضیح داد که میخواهد یک گزارش تحقیقی در مورد مشکلاتی که موانع و دیوارهای سمنتی در شهر ایجاد کرده، تهیه کند، بازهم آنها او را رها نکردند و از او بازجویی کردند.
آقای رجا ادعا میکند که یکی از افراد این نماینده مجلس او را به شدت لتوکوب کرد و با مشت به گوش او کوبید که اکنون شنوایی گوش چپ خود را از دست داده است.
او میگوید به چندین داکتر برای مداوای گوش خود مراجعه کرده، اما آنها گفتهاند که این مسئله در داخل کشور قابل تداوی نیست.
این خبرنگار میگوید که افراد این نماینده بعد از ساعت هفت شام او را به حوزه ششم پولیس منتقل کردند، مسئولین حوزه پاسخ دادند که آنها نمیتوانند یک خبرنگار را نگهدارند و افراد این نماینده از آنجا او را به حوزه ششم امنیتملی بردند، مسئولین این حوزه نیز عین جواب را دادند و دوباره او را به حوزه ششم پولیس منتقل کردند.
او افزود، بار دوم حوزه ششم پولیس او را از افراد لالی حمیدزی تحویل گرفت و تلفن در اختیارش گذاشت تا بتواند تماس برقرار کند.
آقای رجا گفت بعد از اینکه تلفن در اختیارش قرار گرفت، با شماری از نمایندگان مجلس تماس گرفت و با وساطت آنها ساعت 11 شب از حوزه ششم پولیس آزاد شد و به خانهاش رفت.
لتوکوب و تهدید خبرنگاران از سوی افراد زورمند یکی از موضوعاتی است که نهادهای خبرنگاری را نگران کرده است. گزارشهای که در این اواخر منتشر شده نشان میدهد که خشونت علیه خبرنگاران افزایش یافته است.