صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 79 پروژه انکشافی را با شوراهای انکشاف محلی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات قرارداد 79 پروژه انکشافی را با شوراهای انکشاف محلی امضا کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات، قرارداد 79 پروژه انکشافی را با شوراهای انکشاف محلی به امضا رساند. ارزش این قراردادها بیش از 305 میلیون افغانی میرسد که شامل بندهای آب، سرک و دیوارهای استنادی میشود.
مجیبالرحمان کریمی سرپرست وزارت احیا و انکشاف دهات دیروز سه شنبه، 9عقرب، پیش از امضای این قراردادها از تطبیق پروژههای این وزارت در یک سال گذشته به رسانهها معلومات داد. او گفت که 79 پروژه در قریههای بیست و دو ولایت تطبیق خواهد شد و نزدیک به 950 هزار از باشندگان قریهها از آن بهرهمند خواهند شد.
برای تطبیق پروژههای انکشافی، 90 درصد بودجه از سوی وزارت احیا و انکشاف دهات، با کمک بانک انکشافی آسیایی و 10 درصد دیگر آن از سوی روستانشینان پرداخت میشود.
این پروژهها در ولایتهای بامیان، بدخشان، بغلان، پکتیکا، پنجشیر، پکتیا، پروان، تخار، جوزجان، خوست، سرپل، غزنی، سمنگان، غور، قندهار، کابل، کاپیسا، کنر، لوگر، میدان وردک و ننگرهار تطبیق خواهد شد.
در ولایت بامیان، 4 پروژه به ارزش 7 میلیون افغانی، در بدخشان دو پروژه به ارزش 8 میلیون افغانی، در بغلان، پنج پروژه به ارزش 14میلیون افغانی تطبیق خواهد شد. همچنین، قرارداد 3 پروژه در ولایت بلخ به ارزش 5 میلیون افغانی و در ولایتهای پکتیکا و پکتیا، 4 پروژه به ارزش 6میلیون افغانی به امضا رسید.
وزارت احیا و انکشاف دهات، در ولایتهای پنجشیر و پروان، قرارداد 4 پروژه دیگر را با رئیسان شورای انکشاف محلی به ارزش 16میلیون افغانی و در ولایت تخار 19پروژه به ارزش 78میلیون افغانی و جوزجان 2 پروژه به ارزش      2میلیون افغانی به امضا رساند.
همچنین در ولایتهای خوست، 7 پروژه به ارزش 32 میلیون افغانی، غزنی 3 پروژه به ارزش 17 میلیون افغانی، سرپل   1 پروژه به ارزش 2 میلیون افغانی، سمنگان 1 پروژه به ارزش 2 میلیون افغانی تطبیق خواهد شد.
قرار است در ولایتهای غور، 3 پروژه به ارزش 29 میلیون افغانی، قندهار 3 پروژه به ارزش 19میلیون افغانی، کابل۲ پروژه به ارزش ۶ میلیون افغانی، کاپیسا ۳ پروژه به ارزش ۱۱میلیون افغانی، کنر ۴ پروژه به ارزش ۱۶میلیون افغانی، لوگر ۲ پروژه به ارزش ۱۳ میلیون افغانی، میدانوردک ۶ پروژه به ارزش ۱۹ میلیون افغانی و ننگرهار ۱ پروژه به ارزش ۶ میلیون افغانی از سوی شوراهای انکشاف محلی تطبیق شود.
وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید که با امضای این قراردادها با شورای انکشاف محلی، شمار قراردادهای پروژههای عامالمنفعه برنامه ملی انسجام ساحهای این وزارت، به یک هزار و ۱۸ قرارداد میرسد که در جریان دو سال اخیر امضا شدهاند.
هزنیه مجموعی این پروژهها زیر نام «برنامه ملی انسجام ساحهای» در جریان دو سال مالی، به ۵ میلیارد و ۱۵ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۲۲۶ افغانی میرسد.
فقط قراردادهای کوچک به شوراهای انکشاف محلی داده میشود
مسوولان وزارت احیا و انکشاف دهات می گویند که تنها قراردادهای کوچک از طریق شوارهای انکشاف محلی تطبیق میشود و پروژههایی که ارزش آن بالاتر است به شرکت های خصوصی سپرده میشود.
اکبر رستمی به روزنامه «افغانستانما» گفت که حداکثر قراردادهایی که به شوراهای انکشافی داده میشود، «بین سه تا چهار میلیون افغانی» است و بالاتر از آن، با شرکتهای خصوصی ساختمانی قرارداد امضا میشود. بهگفته آقای رستمی، شوراهای انکشاف محلی قراردادها را مرحله به مرحله اجرا میکنند.
او افزود: «برای شوراها، وقتی که یک پروژه طولانی باشد، به طور مثال یک دیوار استنادی 12 یا 15کیلومتر باشد، امکان دارد 12میلیون افغانی نیاز داشته باشد، ما این [پروژه] را بخش بخش می کنیم، به سه بخش. و برای هر شورا یک باره ما قرارداد نمی دهیم، ممکن یک شورا وقتی قرارداد را می گیرد، به مرحله دومی یا سومی هم شامل باشد.»
در چوکات وزارت احیا و انکشاف دهات، حدود 36 هزار شورای انکشاف محلی وجود دارد.
وزارت احیا و انکشاف دهات تطبیق پروژهها از طریق شورای انکشاف محلی را مثبت ارزیابی میکند و میگوید که مردم در تطبیق آن سهم بیشتری میگیرند.
در همین حال، رئیسان شوراهای انکشاف محلی نیز از تطبیق پروژه ابراز رضایت می کنند و میگویند که در تطبیق آن مردم بیشتر دخیل اند و مثل پروژههایی که به شرکتهای خصوصی داده میشود، دست به دست نمیشود.
عبدالجمیل فدایی رئیس شورای انکشاف محلی ولسوالی سروبی کابل میگوید که کیفیت پروژهها رضایت بخش است؛ چون از سوی خود مردم تطبیق میشود و مثل طبیق پروژهها از سوی شرکتهای خصوصی نیست.
او گفت: «چون وقتی شرکتها که پروژه های انکشافی را میگیرند، این پروژه دست به دست میشود و کیفیت آن پایین می آید .» در ولسوالی سروبی، یک پروژه دیوار استنادی در جریان تطبیق با آمدن سیل تخریب میشود، اما بار دیگر از سوی مردم ساخته شده است.
در همین حال، حاجی زاهد رئیس شورای انکشاف محلی در ولایت خوست میگوید که آنان پروژهشان را در این ولایت تطبیق کردهاند. او میگوید که تاثیرگذاری تطبیق این پروژهها بالای مردم بیشتر است؛ چون هم به مردم کار ایجاد میشود و هم باشندگان محل نسبت به تطبیق شدن آن تلاش به خرج میدهند.
سردار داهی