صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

روسیه آماده‌ی هر نوع همکاری برای مبارزه با تروریزم در افغانستان است

روسیه آماده‌ی هر نوع همکاری برای مبارزه با تروریزم در افغانستان است

افغانستانما: نیکولای پتروشف، مشاور امنیت ملی فدراتیف روسیه، دیروز سهشنبه، در ارگ ریاست جمهوری در دیدار با رییس جمهور غنی گفته که کشورش خواهان افغانستان باثبات است و آمادهی هرنوع همکاری در زمینهی مبارزه با تروریزم با این کشور میباشد. آقای پتروشف گفته که روسیه خواهان گسترش هرچه بیشتر مناسبات بهتر و همکاریهای اقتصادی با افغانستان میباشد و این گسترش روابط برای تأمین امنیت مفید خواهد بود.
در خبرنامهای که ارگ ریاست جمهوری به همین مناسبت نشر کرده آمده است، رییس جمهور غنی با مشاور امنیت ملی فدراتیف روسیه در رابطه به تقویت هرچه بیشتر مناسبات دو کشور، تهدید تروریزم و مبارزه با آن، همکاریهای منطقوی، اقتصادی، ترانزیتی و دیگر مسایل بحث و تبادل نظر کردهاند.
براساس خبرنامه، رییس جمهور غنی در دیدار با مشاور امنیت ملی روسیه گفته که افغانستان از همکاریها در بخشهای مختلف بخصوص در زمینههای همکاریهای دوجانبه اقتصادی و ترانزیتی استقبال میکند و در این خصوص نقش روسیه را ارزنده میداند. رییس جمهور ابراز امیدواری کرده که سفر این هیئت بلندپایه روسیه به کشور منتج به گسترش روابط میان دو طرف در عرصههای مختلف گردد.
آقای غنی گفته که افغانستان باثبات به نفع کشورهای منطقه است و شریک ساختن تجارب و معلومات روسیه در راستای مبارزه با تروریزم، بهویژه مبارزه با گروههایی که افغانستان را تهدید میکنند، ارزشمند و مهم است. رئیس جمهور همچنان گفته که تروریزم نه تنها برای افغانستان؛ بلکه برای منطقه و جهان یک تهدید میانمدت است، بناً بخاطر مبارزه مشترک و جدی با هراسافگنی، ضرورت به استراتژی واحد و بدون تفکیک میباشد. او همچنان گفته که افغانستان روابط قوی و مستحکم را با کشورهای منطقه در راستای مبارزه با تروریزم و همکاریهای اقتصادی و ترانزیتی ایجاد کرده است.