صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در سی‌ و نهمین اجلاس سران یونسکو؛ افغانستان خواستار مبارزه فرهنگی جهان با تروریزم شد

در سی‌ و نهمین اجلاس سران یونسکو؛ افغانستان خواستار مبارزه فرهنگی جهان با تروریزم شد

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که به نمایندگی از دولت افغانستان در سیونهمین اجلاس سران سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل متحد(یونسکو) سخنرانی کرد، خواستار مبارزه فرهنگی جهان با تروریزم شد. سیونهمین اجلاس سران سازمان یونسکو دیروز سهشنبه، 9 عقرب، با اشتراک کشورهای عضو سازمان یونسکو، در شهر پاریس پایتخت فرانسه آغاز شد.
معاون دوم ریاست جمهوری در سخنرانی خود در این اجلاس تروریزم را از چالشهای اصلی توسعه فرهنگی در جهان و به ویژه افغانستان دانست. او افزود که آنها با تخریب آثار تاریخی و باستانی در افغانستان و سوریه، "دشمنی" خود را با آثار تاریخی و باستانی و آموزش و فرهنگ نشان دادهاند. او افزود، تخریب آثار باستانی و تاریخی جنایت نابخشودنی است که گروههای تروریستی مرتکب شدهاند.
آقای دانش از سران کشورهای عضو سازمان یونسکو خواست که با مرمت آثار تاریخی و باستانی تخریب شده، حفاظت از آثار زنده تاریخی و تقویت فرهنگ و تاریخ باستانی ملتها، یک"نهضت جهانی فرهنگی" را علیه تروریزم به راهاندازند. او گفت سازمان یونسکو باید رهبری این نهضت را به عهده گیرد.
معاون رئیس جمهور در بخشهای دیگر صحبت خود به عملکرد، تعهدات و چالشهای حکومت افغانستان در زمینه مسایل مربوط به یونسکو پرداخت.
او در بخش تعلیمی گفت که دسترسی شهروندان افغانستان به آموزش از زمان سقوط حکومت طالبان تا کنون، به صورت"گسترده" افزایش یافته است. او افزود که طبق آمار رسمی دولت، اکنون بیش از 9.2 میلیون دانش آموز به مکتب و آموزش دسترسی دارند.
به گفته معاون دوم ریاست جمهوری، همچنین افغانستان در زمینه سواد آموزی با همکاری سازمان یونسکو دستاوردهای قابل ملاحظهای داشته و در سال گذشته خورشیدی  18729 باب کورس سواد آموزی در کشور دایر شده است.
او برنامه" ارتقای سواد آموزی" را یکی از برنامههای در راستای محو بیسوادی دانست. این برنامه از طرف یونسکو رهبری میشود و بودجه آن از سوی کشورهای جاپان، سویدن و فنلاند پرداخت میگردد.
معاون رئیس جمهور از کشورهای که برنامه" ارتقای سواد آموزی" را تامین مالی کردهاند تشکر کرد و از یونسکو و همکاران بینالمللی افغانستان خواست که این برنامه را برای چند سال دیگر تمدید کنند.
آقای دانش همچنین اصلاح ساختار و نصاب آموزشی و تحصیلاتی کشور را یک" ضرورت" دانست و از سازمان یونسکو خواست که افغانستان را در این راستا نیز همکاری کند.
معاون رئیس جمهور در بخش آثار تاریخی و باستانی که یکی از ساحههای فعالیت یونسکو است گفت که افغانستان از لحاظ داشتن آثار تاریخی و باستانی بسیار"غنی" و "متنوع" است و آثار باستانی و تاریخی افغانستان که مربوط به قرنها قبل است در موزیمهای کشورهای مختلف جهان نگهداری میشود.
او افزود که سالها جنگ باعث شده که آثار تاریخی و باستانی افغانستان" تخریب" گردد و در برخی موارد نیز"خطر نابودی" آنها را تهدید میکند. معاون رئیس جمهور از یونسکو خواست که افغانستان را در راستای مرمت و حفظ آثار تاریخی و باستانی، همکاری کند.
آقای دانش با اشاره به ثبت منار جام غور، مجسمههای بودای بامیان، در فهرست میراث فرهنگی یونسکو، از این سازمان خواست که شهر هرات، بندامیر بامیان و باغ بابر کابل را نیز در فهرست میراث فرهنگی خود قرار دهد.
معاون رئیس جمهور همچنین در زمینه آزادی بیان گفت که افغانستان در این زمینه شاهد رشد"سریع" و"چشمگیر" بوده است. او افزود که دولت افغانستان بستر مناسب برای فعالیتهای رسانهای را در کشور فراهم کرده و اکنون صدها رسانه در افغانستان فعالیت میکند.
اما وی تروریسم را یک تهدید برای آزادی بیان و آزادی رسانه در افغانستان دانست و گفت که این گروهها تلاش دارند که با حمله بر خبرنگاران و مراکز رسانهای، آزادی بیان را با خطر مواجه سازند.
سیونهمین اجلاس سران یونسکو، امروز چهارشنبه، 10 عقرب، نیز ادامه خواهد داشت و مقامات کشورهای عضو یونسکو درباره فعالیتهای آموزشی، فرهنگی و همچنین چالشهای مربوط به زمینه فعالیتهای سازمان یونسکو سخنرانی خواهند کرد. هم چنین نشست های فرعی میان هیات های کشورهای عضو به مدت دو هفته در مقر این سازمان در پاریس ادامه خواهد داشت.
سازمان یونسکو بخشی از سازمان ملل متحد است که در راستای تقویت فرهنگ، آموزش و حفظ و نگهداری آثار تاریخی و فرهنگی در جهان فعالیت میکند. افغانستان در سال 1948 عضویت این سازمان را بدست آورد و پنجاهودومین کشوری بود که به عضویت این سازمان درآمد.