صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات عالی برای تشویق دانشجویان دختر وسایط ترانسپورتی اختصاص داد

وزارت تحصیلات عالی برای تشویق دانشجویان دختر وسایط ترانسپورتی اختصاص داد

افغانستان‌‌ما: وزارت تحصیلات عالی برای تشویق دانشجویان دختر برنامههای تشویقی را رویدست گرفته است. این وزارت تعدادی از وسایط ترانسپورتی را به دانشگاههایی که بیشترین تعداد دانشجویان دختر را دارد توزیع کرد.
عبداللطیف روشان سرپرست وزارت تحصیلات عالی دیروز چهارشنبه 10عقرب در یک نشست خبری گفت که برای تقویت حضور زنان در نهادهای تحصیلات عالی آنان برنامه تشویق را روی دست گرفتهاند و هدف مشخص آن حمایت از حضور دختران در نهادهای تحصیلی است.
به گفته آقای روشان، وزارت تحصیلات عالی، در روند برگزاری امتحان کانکور، «ستهای ریزرفی» مشخصی را برای دختران اختصاص داده است. او افزود که برای راهیافتن دختران به تحصیلات عالی، در برنامه جدید این وزارت، توجهی خاصی شده است. آقای روشان گفت: « توسط این پالیسی حمایتی ما میتوانیم بر علاوهی روند معمول، داوطلبان زیادی را از قشر اناث در رشتههای تعیین شده جذب کنیم. گرچه این پالیسی مورد انتقاد بعضیها قرار گرفت؛ ولی میخواهم واضح سازم که چالشها و فرصتهایی که زنان و مردان افغانستان با آن مواجه هستند نه در گذشته و نه در زمان حال مشابه هم نیست.»
همچنین این وزارت میگوید که برای زنان آسیب پذیر نیز وسایل آموزشی را آماده کرده است که زنان و دختران معلول یا در دوران بارداری از این خدمات بهرهمند خواهند شد. به گفته مسوولان وزارت تحصیلات عالی، دانشجویانی که ناشنوا، نابینا و معلول هستند، وسایل مورد نیاز آموزشیشان از سوی این وزارت فراهم خواهد شد.
طبق برنامه جدید وزارت تحصیلات عالی برای تشویق دختران به تحصیل، این وزارت برای تامین مصونیت دانشجویان دختر، پالیسی منع تبعیض، آزار و اذیت جنسی را تدوین کرده است و طبیق این پالیسی از دانشگاه تعلیم و تربیه برهاندالدین ربانی آغاز شده است.
بخش دیگر برنامههای تشویق این وزارت برای دانشجویان دختر، فراهم کردن تسهیلات کاری، ایجاد مرکزهای مشاوره و خلاقیت، فراهم کردن خدمات تحصیلی در بیرون از کشور و اعمار خوابگاه برای آنان عنوان شده است.
دختران در دوره جدید بیشتر به دانشگاههای کابل، هرات، مزار، بامیان و دیگر ولایتها راه یافتند؛ اما بیشتر دختران به دلیل ناامنی و سنتهای اجتماعی-خانوادگی از درس محروم ماندند. با آن هم، تعداد زیادی از دختران که به دانشگاهها راه یافتهاند هرازگاهی از آزار و اذیت جنسی در محیط دانشگاهی شکایت دارند. هنوز هم در بیشتر ولایتهای کشور، دختران اجازه درسخواندن به دانشگاهها را ندارند.
این نخستین بار است که وزارت تحصیلات عالی کشور برای تشویق دختران به تحصیلات عالی برنامه جداگانهای را روی دست گرفته است.