صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مسدود شدن تلگرام و واتس‌آپ به دلیل نگرانی‌های امنیتی

مسدود شدن تلگرام و واتس‌آپ به دلیل نگرانی‌های امنیتی

افغانستانما: ادارهی تنظیم مخابراتی (اترا) با ارسال نامهیی به شرکتهای ارائه کنندهی خدمات انترنتی دستور داده تا برای مدت بیست روز شبکههای اجتماعی (واتسآپ و تلگرام) را مسدود کنند.
هرچند در این نامه دلیل مسدود کردن این شبکههای اجتماعی مشخص نشده است؛ اما یک منبع حکومتی به روزنامه «افغانستان ما» گفت که این تصمیم به خاطر نگرانیهای امنیتی روی دست گرفته شده است و هیچ ربطی به محدودیت آزادی بیان ندارد.
این منبع همچنان گفت که هیچ تصمیمی مبنی بر محدودیت آزادی بیان در اجندای حکومت قرار ندارد و مردم و نهادهای رسانهیی و شهروندان از این ناحیه نگرانی نداشته باشند.
منبع تأکید میکند که این تصمیم به صورت مؤقت روی دست گرفته شده و پس از 20 روز و رفع مشکلات، دوباره در این باره تجدید نظر خواهد شد.
یک نامهی دیگر نیز از آدرس این اداره برای شرکت نونین تلیکام ارسال شده و از این شرکت خواسته شده که تمام وبسایتها، آدرسهای فیسبوک و تویتر اشخاص و افرادی که لیست شان از سوی این اداره فرستاده شده، به زودترین فرصت مسدود شود. انجنیر نقیبالله سیلاب، معاون اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) در این نامهها امضا کرده است.
تاهنوز این لیست در اختیار رسانهها قرار ندارد و معلوم نیست که حسابهای کاربری چه افراد مسدود میشوند؟
یک منبع حکومتی که در این باره به روزنامه افغانستان ما معلومات میداد، گفت که شورای امنیت ملی با ارسال نامهیی به اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) هدایت داده تا آن عده حسابهای کاربری جعلی و وبسایتهایی که بر ضد امنیت ملی و منافع ملی کشور نشرات دارند، بسته شوند.
بر بیناد اطلاعات این منبع، به همین دلیل اداره اترا تصمیم گرفته است تا از شرکتهای تأمین کنندهی خدمات انترنتی و بهویژه از شرکت "یونین تلیکام" بخواهد که این حسابهای کاربری جعلی و وبسایتها را مسدود سازند. هرچند این لیست هنوز در اختیار رسانهها قرار داده نشده که مربوط به کیها و کدام آدرسها میشود؛ اما منبع بر جعلی بودن آنها تأکید دارد.
از سویی هم این منبع به نقل از مسوولان امنیتی میگوید که برخی از حملات تروریستی در کشور از طریق همین حسابهای کاربری جعلی و یا هم تلگرام که اکنون تصمیم بر مسدود کردن آنها گرفته شده؛ سازمان دهی و کنترل شده است.
به گفتهی منبع، حملهی انتحاری که سال گذشته در مسجد باقرالعلوم در غرب کابل رخ داد، از طریق یک حساب تلگرام از راه دور کنترل شده بود. سال گذشته در حملهی انتحاری که در داخل مسجد باقرالعلوم رخ داد، دست کم ۲۷ کشته و ۶۴ زخمی به جا گذاشت. مسوولیت این حمله را گروه داعش به عهده گرفته بود.
واکنش کاربران شبکههای اجتماعی
نامههایی که به امضای آقای سیلاب معاون این اداره صادر شده است، از عصر روز پنجشنبه، 11 عقرب تاکنون در رسانههای اجتماعی دست به دست میشود. این تصمیم با واکنشهای تندی شمار زیادی از کاربران شبکههای اجتماعی روبه رو شده است.  برخی از کاربران مسدود ساختن شبکههای اجتماعی از سوی حکومت را، محدودیت آزادی بیان و سانسور دانسته و آن را نگران کننده خواندهاند.
این نامهها در حالی از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی (اترا) صادر شده و به رسانهها درز کرده که پیش از این شاه حسین مرتضوی سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهور در صفحه فیسبوک خود گفته بود، سانسور رسانهها و شبکههای اجتماعی در آجندای حکومت وحدت ملی وجود ندارد. همچنان او به جواب یکی از کاربران مبنی بر اینکه حکومت تصمیم دارد شبکههای اجتماعی را مسدود سازد، از آدرسِ فیسبوک رسمی خود نوشته بود که "این خبر از اساس غلط است".
طوری که از متن نامهها دیده میشود، این اداره باربار از شرکتهای تأمین کنندهی خدمات انترنتی خواسته که این حسابهای کاربری و "واتسآپ و تلگرام" را مسدود سازند؛ اما تاکنون این دستور عملی نشده بوده. با ارسال مجدد نامه دیده شود که تمامی شرکتهای مخابراتی اقدام به این کار خواهند کرد یا خیر.