صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کابینه طرح بودجه سال 1397را تایید کرد

کابینه طرح بودجه سال 1397را تایید کرد

افغانستانما: کابینهی حکومت در نشست روز پنجشنبهی خود، طرح بودجه سال 1397 را در پرنسیب مورد تأیید قرار داد. اکلیل حکیمی وزیر مالیه در این نشست که به ریاست محمداشرف غنی رییس جمهوری کشور دایر شده بود، بودجه ملی سال 1397 را به اعضای کابینه ارائه کرد و گفت که بودجه انکشافی و عادی برای نخستین بار یکجا و به صورت واحد و براساس تصنیف اقتصادی، در مطابقت با معیارهای جهانی، با درنظرداشت اصل حسابدهی تهیه و ترتیب شده است.
وزیر مالیه گفت که سقف مجموعی بودجه ملی سال 1397 مبلغ 357 میلیارد و 691 میلیون و 493 هزار افغانی معادل 5 میلیارد و 128 میلیون و 595 هزار دالر آمریکایی پیشبینی شده است.
از مجموع حدود 5.1 میلیارد دالر بودجه سال 1397، بیشتر از 3.8 میلیارد دالر آن بودجه عادی است که بیشتر برای پرداخت معاشات کارمندان نهادهای دولتی مصرف میشود و حدود 1.3 میلیارد دالر دیگر آن بودجه انکشافی میباشد. بودجه انکشافی برای تطبیق برنامههای انکشافی از سوی وزارتخانهها و نهادهای دولتی به مصرف میرسد.
به گفتهی وزیر مالیه، از مجموع بودجه انکشافی، مبلغ 35 میلیارد و 653 میلیون و 209 هزار افغانی را بودجه انکشافی اختیاری و مبلغ 54 میلیارد و 961 میلیون و 352 هزار افغانی آن را بودجه انکشافی غیر اختیاری تشکیل میدهد.
از جمع کل بودجهی ملی سال 1397، بیش از 2.3 میلیارد دالر آن از خود منابع داخلی کشور و مبلغ 2.7 میلیارد دالر نیز از کمکهای خارجی تأمین خواهد شد.
بودجهی سال 1397 بیش از 109 میلیون دالر کسر بودجه دارد و بر بنیاد گفتههای مقامهای دولتی، این مقدار کسر بودجه، از طریق قرضه تمویل میگردد. مقدار کسر بودجه در بودجهی ملی سال گذشته 315 میلیون دالر پیشبینی شده بود.
سال گذشته بودجه‌‎ی ملی کشور حدود 6.6 میلیارد دالر بود. حدود 4.1 میلیارد دالر از مجموع این مبلغ را بودجه عادی و حدود 2.5 میلیارد دیگر آن را بودجهی انکشافی تشکیل میداد. در سال 1397 بیش از 1 میلیارد دالر در بودجه ملی کشور، نسبت به سال گذشته کاهش به میان آمده است.
گفتنی است که طرح بودجه ملی سال 1397 از سوی کابینه فقط در پرنسیب تأیید شده که هنوز هم نهایی نیست و اعضای کابینه میتوانند در صورت نیاز، نظریات و پیشنهادات شان را شامل کنند.
بر بنیاد قانون اساسی، زمانیکه طرح بودجه ملی از سوی کابینه تأیید شد، نخست به نشست سنا و سپس به مجلس نمایندگان فرستاده میشود. سال مالی در کشور، از اول ماه جدی آغاز میشود.
در بودجه سال 1397 بیشتر از 109 میلیون دالر کسر بودجه پیشبینی شده است. در سالهای گذشته نهادهای ناظر بر مصرف بودجه همواره از وزارتخانهها و نهادهای دولتی انتقاد میکردند که آنها نتوانستند بودجه انکشافی شان را به مصرف برسانند. براساس معلومات این نهادهای ناظر، در سالهای پیش برخی از وزارتخانهها حتا کمتر از 50 درصد بودجه انکشافی را به مصرف رساندهاند.