صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

آتش‌سوزی در کابل؛ یک مارکیت به خاکستر تبدیل شد

آتش‌سوزی در کابل؛ یک مارکیت به خاکستر تبدیل شد

افغانستانما: مارکیت تیمورشاهی با بیش از بیست دکان تکهفروشی در شهر کابل به دلیل بیاحتیاطی دکانداران در آتش سوخت و به خاکستر تبدیل شد.
این مارکیت قدیمی و فرسوده صبح روز شنبه، 13 عقرب، به دلیل بیاحتیاطی دکانداران از طبقه دوم آتش گرفت و به زودی به طبقه پایین نیز سرایت کرد. اکثر دکانهایی که در آتش سوخت، پرده دوزی، کفش، تکه و لباس فروشی بود.
با شروع آتش سوزی، مردم به اداره آتشنشانی خبر دادند و از سوی دیگر دکانهای طبقه زیرین در تلاش بیرون کشیدن اجناس خود شدند اما تاخیر آتشنشان باعث شد که آتش به طبقه اول نیز سرایت کند و دکانداران در بیرون کشیدن جنسهای خود ناکام بمانند.
دکانداران با انتقاد از آتش نشانی میگفتند که اگر آتش نشانان به موقع میرسید، دکانهای کمتری در آتش میسوخت و باعث خسارت کمتری میشد.
آنان میگویند زمانی که آتش نشانان رسیدند، تمامی دکانها آتش گرفته بود و اکثر جنسها سوخته بود.
آتش نشانان اما راه بندی، بیتوجهی رانندگان و پولیس به آلارم موترهای آتش نشانی را از علتهای دیر رسیدن به محل رویداد عنوان میکنند.
یکی از آتش نشانان بدون ذکر نامش گفت، پولیسهای ترافیک وقتی که آلارم موتر آتش نشانی را میشنود، با بیتوجهی، راه را برای موترها باز نمیکند. این آتش نشان از رانندگان نیز انتقاد کرد و گفت که قواعد رانندگی را رعایت نمیکنند. او گفت که رعایت به هشدارها نیازمند فرهنگ است که اکثر رانندگان ندارند.
هر چند این آتش نشان از برخی رانندگان شکایت کرد، اما گفتنی است که برخی از ماموران امداد رسانی و آتش نشانی از آلارمها در مواقع غیر ضروری استفاده میکنند که این امر باعث بیاعتمادی شهروندان به آلارم شده است.
از سوی دیگر، کم عرض بودن سرکها و نبود علامتهای ترافیکی، باعث راه بندان شدید در اکثر سرکهای شهر کابل شده که در چنین مواقعی امداد رسانان و آتش نشانان را با مشکل روبرو میکند.
عبدالعظیم اوریاخیل قوماندان قطعه عملیاتی حوادث وزارت امور داخله، علت آتش سوزی دکانهای جاده تیمورشاهی را بی احتیاطی دوکانداران و غیر معیاری بودن ساختمانها دانست.
 اما با این حال، دکانداران حکومت را مقصر اصلی وقوع چنین رویدادهایی میدانند و میگویند که حکومت باید در قبال مالیاتی که از شهروندان میگیرد، خدمات ارایه کند.
مارکیت تیمورشاهی یکی از مارکیتهای قدیمی شهر کابل است که با داشتن بیش از بیست دکان تکه، لباس و کفش فروشی- هیچگونه سیستم ضد حریق در آن وجود نداشت.
محمد احسان، دکاندار این مارکیت میگوید که چندین بار تلاش برای بازسازی این مارکیت صورت گرفت اما نهادهای دولتی مانع بازسازی این مارکیت شدند.
مارکیت قدیمی تیمور شاهی بخشی از آثار تاریخی شهر کابل محسوب میشود که وزارت اطلاعات و فرهنگ اجازه نداده بود که بازسازی شود.
دکانداران این مارکیت میگویند، کسانی که آن روزها اجازه بازسازی ندادند، بیایند و تاوان بپردازند.
محمد احسان میگوید که حدود سیصد هزار افغانی جنس در دکانش بوده که تمامی آن با خاکستر یکسان شده است. او گفت که اکثر دکانداران با قرضه دکانداری میکردند.
تاکنون دلیل اصلی آتش سوزی مشخص نشده اما دکانداران و آتش نشانان احتمال شارتی برق را علت اصلی این آتش سوزی میدانند.
گفتنی است که از سال گذشته تاکنون چندین بار است که مارکیتهای کابل در آتش میسوزد و خسارتهای هنگفتی را به مردم وارد کرده است.
بیش از یک سال پیش یک مارکیت ده طبقهای در منطقه کوتهسنگی شهر کابل در آتش سوخت. اتاق تجارت و صنایع گفته بود میلیونها افغانی در این آتش سوزی به دکان داران خساره وارد شده است. چند ماه بعد، یک سرای تخته فروشی در منطقه قوای مرکز در آتش سوخت و خاکستر شد.
طی یک سال گذشته نزدیک به ده مورد آتش سوزی بزرگ و کوچک در کابل صورت گرفته است که علت اکثر این آتش سوزیها، غیر معیاری بودن مارکیتها و سرایها بوده است. حکومت نیز تاکنون اقدام موثری برای جلوگیری از آتش سوزی دکانها و سرایها نکرده است.