صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حکمتیار: به احزاب سیاسی حق نظارت از کل پروسه انتخابات داده شود

حکمتیار: به احزاب سیاسی حق نظارت از کل پروسه انتخابات داده شود

افغانستانما: حزب اسلامی افغانستان به رهبری گلبدین حکمتیار، طرحی را برای تأمین شفافیت در برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی به کمیسیون انتخابات سپرد.
گلبدین حکمتیار رهبر این حزب، روز شنبه، 13 عقرب، در یک نشست خبری مشترک با رییس و دیگر اعضای کمیسیون انتخابات، این طرح را ارائه کرد.
آقای حکمتیار که در این نشست خبری مشترک در حضور مسوولان کمیسیون انتخابات صحبت میکرد، گفت که به منظور تضمین شفافیت، جلوگیری از تقلب و یک انتخابات قابل پذیرش برای همه، به احزاب و جریانهای سیاسی فعال در کشور، از تمامی پروسهی انتخابات حق نظارت کامل داده شود.
آقای حکمتیار تأکید کرد که این نظارت کامل و دقیق باید طوری انجام شود که جریانهای سیاسی و احزاب، از آغاز تا ختم پروسهی انتخابات در این امر سهیم باشند.
به گفتهی آقای حکمتیار، نمایندگان احزاب سیاسی بهعنوان ناظر در هر حوزهی انتخاباتی حضور داشته باشند: «در هر حوزهی انتخاباتی نمایندگان ناظر آنان(احزاب سیاسی) موجود باشند، در مورد فهرست واجدین شرایط رای دهی، توافق آنان به دست آید، آرا در حضور آنان شمارش شود، نتایج در اوراق امضا شدهی آنان به مرکز انتقال داده شود.»
در طرحی که حزب اسلامی گلبدین حکمتیار ارائه کرد، تأکید شده است که باید زمینهی رای دهی به تمامی واجدین شرایط فراهم شود تا هیچکس از این حق خود محروم نشود. در این طرح همچنان گفته شده که شهروندان مناطق ناامن و مهاجرین نیز نباید از حق استعمال رأی خود محروم شوند.
در این طرح حزب اسلامی، از زنانی که خود را کاندید میکنند نیز یاد شده است. در طرحی که آقای حکمتیار ارائه کرد، احزاب سیاسی باید مکلف شوند که در فهرست نامزدان حزب شان برای پارلمان، نامهای شماری از زنان را نیز در نظر بگیرند.
آقای حکمتیار گفت که برخی از افراد و گروهها با مطرح کردن خواستهای نامعقول و اظهارات مشکلساز، میخواهند تا انتخابات به تعویق بیفتد. هرچند او از این افراد و گروهها نام نبرد؛ اما گفت که انتخابات باید در زمان معین آن برگزار شود.
بر بنیاد گفتههای حکمتیار، دولت نیز باید برای کمیسیونهای انتخاباتی تمام امکانات به شمول بودجه مورد نیاز را آماده کند. وی تأکید کرد که بدیل مناسب دیگر برای حکومت وجود ندارد و انتخابات باید در زمان معین آن در حضور همین کمیسیون برگزار شود.
او همچنان از احزاب سیاسی خواست که زیر یک چتر واحد جمع شوند تا از یک سو مشکلات برای حل بحران در کشور کمک شود و از سوی دیگر چالشهای فراراه انتخابات آینده برطرف شود.
از سویی هم نجیبالله احمدزی رییس کمیسیون انتخابات در نشست خبری مشترک با آقای حکمتیار، از دیگر گروهها و احزاب سیاسی خواست تا اگر طرحی برای بهتر برگزار شدن انتخابات داشته باشند، به صورت کتبی و رسمی در اختیار کمیسیون انتخابات قرار دهند.
گفتنی است که هرچند کمیسیون انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در کشور را ۱۶ سرطان ۱۳۹۷ خورشیدی اعلام کرده است؛ اما با جنجالهایی که در این اواخر به میان آمده است، سرنوشت این انتخابات هنوز روشن نیست.