صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

محافظان جنرال دوستم به 8 سال زندان محکوم شدند

محافظان جنرال دوستم به 8 سال زندان محکوم شدند

یک محکمه  در کابل هفت تن از محافظان جنرال دوستم، معاون اول رئیس جمهور را به هشت سال زندان محکوم کرد. این حکم نهایی نیست.  این افراد متهم به توقیف و بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی، از مخالفان سیاسی آقای دوستم و معاون پیشین حزب جنبش ملی اسلامی هستند.
بر اساس گزارش بی بی سی، آقای ایشچی که در محاکمه حضور داشت، گفته که از حکم دادگاه راضی نبوده زیرا، به گفته او، حکم دادگاه متناسب با جرم نیست.
احمد ایشچی تقریبا یک سال پیش مدعی شد که آقای دوستم و محافظانش او را در شبرغان مرکز جوزجان ربودند و با او بدرفتاری جنسی کردند.
در پی آن، لوی سارنوالی پروندهای در مورد این قضیه تشکیل داد.
سخنگویان آقای دوستم این اتهامها رد کرده و گفتهاند که علیه معاون اول رئیس جمهور توطئه سیاسی صورت گرفته است.
این پرونده اکنون در دست رسیدگی است و محافظان آقای دوستم در ارتباط با آن، برای تحقیق در لوی سارنوالی حاضر شدند اما خود او حضور نیافت.
آقای دوستم که رهبری حزب جنبش ملی را نیز بر عهده دارد، از ۲۹ ثور سال جاری در ترکیه به سر میبرد. منابع نزدیک به او گفتهاند که معاون اول رئیس جمهور برای درمان بیماری خود به این کشور سفر کرده، اما برخی منابع دیگر گفتهاند که او به نحوی "تبعید" شده است.