صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

ابـراهیمی: پول مجلس رابرمی گردانم

ابـراهیمی: پول مجلس رابرمی گردانم

افغانستانما: عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان، تصمیم هیأت حقیقتیاب مجلس مبنی بر بازگرداندن بیش از پنج میلیون افغانی به مجلس را، پذیرفت و گفت که این پولها را بر میگرداند.
هیأت حقیقتیاب مجلس نمایندگان که در پی افزایش تنشها در مجلس و اتهام فساد معاون اول مجلس به رئیس و رئیس دارالانشای مجلس، تشکیل شده بود، بعد از 12 روز تحقیق، دیروز شنبه، 13 عقرب، تصمیم خود را در جلسه عمومی مجلس اعلام کرد.
عرفانالله عرفان منشی مجلس نمایندگان که ریاست هیأت حقیتیاب را به عهده داشت گفت، عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان حدود 5 میلیون و 400 هزار افغانی از بودجه مجلس را جهت" خرید غیرضروری" به دفتر و مهمان خانهاش به مصرف رسانده و باید بازگرداند.
اوهمچنین گفت که براساس تصمیم هیأت حقیقتیاب، همایون همایون معاون اول مجلس به دلیل ورود"شبانه و غیرقانونی" به آرشیف تلویزیون مجلس نمایندگان، برای 10 روز از حضور در مجلس محروم شود. به همین ترتیب لالی حمیدزی نماینده مردم قندهار به دلیل ورود"شبانه و غیرقانونی" و حمله فزیکی به گل پاچا مجیدی یکی از اعضای مجلس، برای 15 روز و عبیدالله بارکزی نماینده ارزگان به دلیل حمله فزیکی به همایون همایون معاون اول مجلس برای 10 روز، از حضور در مجلس محروم شوند.
منشی مجلس نمایندگان اعلام کرد که بر اساس تصمیم هیأت حقیقت یاب، خدای نظر نصرت رئیس دارالانشای مجلس به دلیل"خریدهای مشکوک"،"استخدام و برکناری غیرقانونی" و اتهام دست داشتن در فساد اداری، به لوی سارنوالی معرفی شود و وظیفهاش به حالت تعلیق درآید.
او گفت که این هیأت همچنین پیشنهاد میکند که رئیس تلویزیون مجلس نمایندگان به دلیل قطع پخش زنده جلسه عمومی مجلس در روز اول میزان، به لوی سارنوالی معرفی و حلیم تنویر کارمند باالمقطع این اداره، برکنار شود.
عبدالرئوف ابراهیمی، رئیس مجلس نمایندگان تصمیم هیأت حقیقتیاب را پذیرفت و گفت که خریدهای غیرضرویی که برای مهمان خانه و دفتر او انجام شده، مربوط به نهادهای امنیتی است و تاکید کرد که اگر آنها این پول را نپردازند، او شخصا حاضر است آن را بپردازد.
همایون همایون معاون اول مجلس نمایندگان نیز تصمیم هیات حقیقتیاب را پذیرفت و جلسه را ترک کرد.
این اولین بار است که نمایندگان مجلس در مورد ادعاهای فساد رئیس و رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان تحقیق و تصمیم گرفتند.
حدود چند ماه قبل، همایون همایون معاون اول مجلس در یک کنفرانس خبری رئیس دارالانشای مجلس نمایندگان را به فساد گسترده متهم کرد و گفت که اسناد مربوطه را به لوی سارنوالی تحویل داده است. بعدها او عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان را نیز متهم به فساد کرد و گفت که میلیونها افغانی از بودجه مجلس نمایندگان را مصرف دفتر و مهمانخانه شخصیاش کرده است.
رئیس مجلس نمایندگان پیش از این ادعای فساد را رد کرده بود، اما بعد از اعلام تصمیم هیأت حقیقتیاب، این تصمیم را پذیرفت و گفت که بیش از 5 میلیون افغانی را باز خواهد گرداند.