صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انجمن شفاخانه‌ های خصوصی: رئیس جمهور سکتور صحت را از چنگال مافیای مالیاتی نجات دهد

انجمن شفاخانه‌ های خصوصی: رئیس جمهور سکتور صحت را از چنگال مافیای مالیاتی نجات دهد

مسوولان شفاخانههای خصوصی با راهاندازی یک راهپیمایی ادعا میکنند که کارمندان وزارت مالیه با وضع جریمه مالیاتی پنجساله، «پا را بر گلوی» آنان گذاشته و از شفاخانههای خصوصی بر علاوه مالیات، «باجگیری» میکنند.
دهها داکتر از اکثر شفاخانههای خصوصی دیروز یکشنبه، 14 عقرب، به دلیل وضع جریمه مالیاتی پنجساله از سوی وزارت مالیه راهپیمایی کردند. آنان با صادر کردن قطعنامهای از رهبران حکومت وحدت ملی خواستند تا جلو مسدود شدن شفاخانههای خصوصی را از سوی وزارت مالیه بگیرند. در قطعنامه آنان آمده است: «ما مطابق حق قانونی که داریم دست به راهپیمایی و تظاهرات زدهایم و از رئیس جمهور و وزیر مالیه کشور میخواهیم که جلو اشخاص و افرادیکه آستین بر بربادی این سکتور بر زدهاند را بگیرند و سکتور خصوصی صحت را از چنگال مافیای مالیاتی نجات دهند.»
آنان میگویند که 70 درصد خدمات صحی در کشور از سوی بخش خصوصی ارائه میشود و تاکنون دولت از آنان «کمترین» حمایت را نکرده است. در قطعنامه آنان آمده است که سکتور خصوصی صحت شب و روز در خدمت مردم است و با مشکلات بسیار نیز دست و پنجه نرم می کنند؛ اما با «همه فداکاریها»، سکتور خصوصی صحت از سوی دولت بهخصوص وزارت مالیه زیر فشار قرار گرفته است.
داکتران شفاخانههای خصوصی میگویند که اگر توجهی از سوی دولت به آنان نشود، یا تعداد زیادی از این شفاخانهها مسدود خواهد شد و یا هم، وزارت مالیه به خاطر وضع «جرایم سنگین، مغرضانه و غیر عادلانه مالیاتی» آنان را به سارنوالی معرفی خواهد کرد.
مسوولان شفاخانههای خصوصی میگویند که در جریان پنجسال گذشته تا کنون، بهطور منظم همه «مکلفیتهای مالیاتی»شان را پرداختهاند؛ اما وزارت مالیه یک بررسی «مغرضانه » را انجام داده و بالای سکتور خصوصی صحت، جرایم سنگین و غیر عادلانه را تحمیل کرده است.
جریمه مالیاتی تا 30 میلیون بر یک شفاخانه
مسوولان انجمن شفاخانههای خصوصی میگویند که جریمه مالیاتی برخی از شفاخانهها تا 30 میلیون افغانی هم وضع شده است، در حالی که قیمت شفاخانه به 5 میلیون افغانی هم نمیرسد. بهگفته آنان، وزارت مالیه بر شفاخانههای خصوصی از 5 میلیون تا 30 میلیون جریمه را زیر نام «بررسیهای پنجسال» وضع کردهاست.
داکتر فردین غرمان، رئیس انجمن شفاخانههای خصوصی به روزنامه «افغانستانما» گفت که شفاخانههای خصوصی مطابق با مقررهای به نام مقرره مالیاتی، مالیاتشان را پرداختهاند؛ اما پرداخت مالیات برخی از شفاخانهها در جریان دو سال گذشته بررسی نشده است. به همین خاطر ریاست مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه، بررسی را پس از پنج ساله آغاز کرده است.
او میگوید که رئیس جدید ریاست مالیه دهندگان متوسط به آنان اخطار داده است که اگر جریمه را پرداخت نکنند، شفاخانههایشان بسته و خودشان نیز به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.
این در حالی است که وزارت مالیه تکس مالیاتی بر شفاخانههای خصوصی را از 2 درصد به 4 درصد بالا برده است و همچنین بررسی پنجساله پرداخت مالیات شفاخانههای خصوصی را آغاز کرده است. رئیس انجمن شفاخانه های خصوصی میگوید که این بررسی وضع جریمه مالیاتی نیست؛ بل «باجگیری پنج ساله» است.
در همین حال، داکتر عزیز امیری، یکی دیگر از اعضای انجمن شفاخانههای خصوصی میگوید که اگر جرایم مالیاتی پنجساله بالای آنان تطبیق شود، اکثر شفاخانهها حتا با فروش وسایل و داراییهایشان هم نمیتوانند آن را پوره کنند. او گفت: «جریمه مالیاتی را که وزارت مالیه بر شفاخانههای خصوصی وضع کرده، شفاخانههای خصوصی حتا با فروش سرمایه و شفاخانه خود هم نمیتوانند این مبالغ هنگفت و گزاف را پرداخت کند که خلاف همه اصول مالیاتی و سرمایهگذاری است.»
آنان خواستار ملاقات با رئیس جمهور شدند و گفتند که سندهایی زیادی از فساد و اختلاس کارمندان وزارت مالیه را با خود دارند و آن را به رئیس جمهور تقدیم میکنند. بهگفته آنان در جریان سالهای گذشته، آنان به مسوولان ادارههای ذیربط به خاطر رفع مشکلات در سکتور صحت نشستهای زیادی را داشتهاند؛ اما تا کنون «هیچ نوع» رسیدگی به حل آن مشکلات نشده است.
همچنین آنان میگوید، در صورتی که به خواستهای آنان رسیدگی صورت نگیرد، اعتراضهای شان را گسترده خواهند کرد.
تبلیغات نادرست، بیماران به خارج کشور میکشاند
با آن که در سالهای اخیر شفاخانههای خصوصی و تخصصی زیادی در کشور به فعالیت آغاز کرده است، اما با آن هم روزانه صدها بیمار به کشورهای هند، پاکستان، ایران و دیگر کشورها برای تداوی میروند و پول هنگفتی از جیب مردم به کشورهای دیگر ریخته میشود.
این در حالی است که حدود 60 شفاخانه خصوصی و نزدیک به 300 کلنیک تخصصی خصوصی در کشور فعالیت دارد که نزدیک به 30 باب شفاخانه و بیش از 110 کلنیک خصوصی تنها در کابل فعال است.  کم کیفیت بودن ارائه خدمات صحی، نبود متخصص در بخشهای مختلف و دوای بی کیفیت یکی از دلایل عمده رفتن بیماران برای تداوی در خارج از کشور خوانده شده است.
اما داکتران بخش سکتور صحت میگویند که امکان تداوی و معاینات اکثر امراض در داخل کشور وجود دارد؛ اما مردم به دلیل ناآگاهی و باورنداشتن به داکتران داخل و تبلیغات نادرست، به کشورهای خارجی میروند.
آنها همچنین میگویند که دولت از فعالیت بخش خصوصی در زمینه صحت حمایت نکرده و این امر فعالیت بخش خصوصی را در زمینه صحت متاثر کرده است.
سردار داهی