صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس سنا: اظهارات سفیر بریتانیا در مورد دیورند، مداخله جویانه است

مجلس سنا: اظهارات سفیر بریتانیا در مورد دیورند، مداخله جویانه است

مجلس سنا، اظهارات سفیر بریتانیا در کابل در مورد خط دیورند را مداخله آشکار در امور داخلی کشور خواند. فضل هادی مسلمیار رییس مجلس سنا که در نشست  دیروز یکشنبه (14 عقرب) این مجلس صحبت میکرد گفت که اظهارات سفیر بریتانیا در کابل در مورد خط دیورند از سوی مردم افغانستان محکوم است.
 خبرگزاری جمهور گزارش داده که، آقای مسلمیار افزود که مجلس سنا مخالف هرگونه رسمیت دادن و سیم خاردار کشیدن در امتداد این خط است. او از خاموشی حکومت در مورد اقدامات پاکستان در امتداد خط دیورند نیز انتقاد کرد.
رییس مجلس سنا از ریاست جمهوری و وزارت خارجه کشور خواست که موقف درستی را در مورد اقدامات پاکستان در امتداد خط دیورند، اتخاذ کرده و به مجامع بین المللی شکایت کند.
شماری از سناتوران نیز اظهارات سفیر بریتانیا را در مورد خط دیورند مداخله جویانه خواندند.
زلمی زابلی یک عضو مجلس سنا گفت که سفر بریتانیا به هدف مداخله در امور داخلی افغانستان چنین اظهاراتی را در مورد خط دیورند داشته است.
لطف الله بابا دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت که سفیر بریتانیا در کابل با این اظهاراتش در امور داخلی افغانستان مداخله کرده است.
او حکومت افغانستان را نیز در مورد حصار کشی در امتداد خط دیورند توسط پاکستان، به معاملهگری متهم کرد.
اخیراً سفیر بریتانیا در کابل گفته است که خط دیورند از سوی کشورش و جامعه جهانی منحیث سرحد رسمی میان افغانستان و پاکستان شناخته میشود.
این اظهارات واکنش های تندی را در افغانستان به دنبال داشته و بسیاریها آن را مداخله جویانه خوانده است.
دولت افغانستان به گونه رسمی تا هنوز در مورد خط دیورند ابراز نظر نکرده و میگوید که تصمیم گیری در مورد این خط از صلاحیتهای مردم افغانستان است.
این در حالی است که اخیراً دولت پاکستان اقدام به حصارکشی در امتداد خط دیورند کرده است و دولت افغانستان این اقدام پاکستان را غیر قابل پذیرش خوانده است.