صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مستقل حقوق بشر: بیش از یک میلیون کودک کارهای شاقه انجام می‌دهند

کمیسیون مستقل حقوق بشر: بیش از یک میلیون کودک کارهای شاقه انجام می‌دهند

يک کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، با ابراز نگرانى از وضعيت اطفال درکشور مى گويد که ١،٢ ميليون طفل در افغانستان کارهاى شاقه انجام مى دهند و دست کم يکصدهزار طفل ديگر معتاد به مواد مخدراند.
به گزارش پژواک، داکتر ثريا صبحرنگ کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر که در نشستى در ولايت باميان صحبت مى کرد گفت که ١،٢ ميليون طفل درافغانستان به رغم ممنوعيت آنها توسط قوانين و کنوانسيون هاى پذيرفته شده، کارهاى شاقه انجام مى دهند و يکصد هزار طفل ديگر معتاد به مواد مخدر مى باشند.
موصوف با بيان اينکه کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در نظردارد که يک تحقيق ملى را در مورد اطفال درکشور انجام دهد گفت که هدف از  راه اندازى تحقيق ملى در مورد اطفالى که کارهای شاقه بالای آنان انجام مى شود، اين است تا نظريات، پيشنهادات و راهکارها در سطح ملى جمع آورى گردد.
اين کميشنر کميسيون حقوق بشرافغانستان، از وضعيت بد اطفال در ولايت باميان نيز يادآورى نموده گفت: "متاسفانه باميان تنها ولايتى است که پرورشگاه اطفال در آن وجود ندارد و بايد وزارت کار وامور اجتماعی در اين مورد توجه داشته باشد."
موصوف تصريح کرد، علاوه بر اينکه در ولايت باميان پرورشگاه وجود ندارد، هيچ آماری نيز در زمينه اطفال که درکارهای شاقه مصروف فعاليت اند، در اين تحقيق ملی از طرف هيچ ارگانی ارائه نگرديده است.
محمد طاهر زُهير والی باميان تاييد کرد که دراين ولايت، بالاى اطفال کارشاقه انجام مى شود؛ اما گفت که آماری در اين زمينه هيچ ارگانی ثبت ندارد.
وی با اشاره به تاثيرات منفی  کار بالای اطفال افزود که  اطفال قربانی، امروز جذب  گروه های تبهکار جامعه  خواهد شد و روزی، جامعه نيز قربانی اين اطفال خواهد شد.
والی باميان، مبارزه با پديدهی کار شاقه بالای اطفال را، نيازمند بسيج ملی و تحريک افکار عامه، به عنوان يک موضوع وجدانی و اخلاقی دانست.
قربان ١٣ ساله که يک خانواده هفت نفرى را سرپرستى مى کند گفت که از پنج  صبح تا پنج شام کار مى کند و روزانه صد افغانی مزد مى گيرد.
وی افزود: "از شش سال است که کار مى کنم؛ اما از سه سال است که پدرم را از دست داده و سرپرست فاميل خود شده و مجبورم که کار نمايم تا نان برای فاميل خود پيدا نمايم."
در نشستى که در پيوند به  اين تحقيق ملی در ولايت باميان برگزارشده بود، نمايندگان ادارات دولتی، نهادها وسازمانهای علمی، فرهنگی، مدنی و رسانه ای شرکت داشته و هرکدام نظريات خود را ارائه نمودند .
در اخير،  زهرا معتمدی رييس کميسيون حقوق بشرولايت باميان گفت که فقر، ناامنى، بيکارى و نبود يک پاليسى مشخص حمايتى و عملى، از عوامل عمده يى است که اطفال را مجبور به کارهای شاقه مى کند.
وی افزودکه  نتايج اين تحقيق ملی، پس از جمع آوری از سراسر کشور، با دولت شريک ساخته خواهد شد تا در اين زمينه تصميم مشخص را داشته باشند.