صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

طرح بودجه مالی سال 1397 به مجلس سنا ارائه شد

طرح بودجه مالی سال 1397 به مجلس سنا ارائه شد

طرح بودجه ملی سال مالی 1397 هجری خورشیدی از سوی حکومت به مجلس سنا ارائه شد. بودجه سال مالی 1397 خورشیدی دیروز دوشنبه (15 عقرب) از سوی وزارت مالیه در یک نشست فوق العاده به مجلس سنا ارائه شد.
مجموع بودجه سال 97 خورشیدی 357.6 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن به مصارف عادی و 90 میلیارد افغانی دیگر به بخش انکشافی اختصاص یافته است.
از مجموع بودجه انکشافی 35 میلیارد افغانی بودجه اختیاری است و 55 میلیارد دیگر آن بودجه غیر اختیاری می باشد.
به گزارش جمهور، اکلیل حکیمی وزیر مالیه که هنگام معرفی بودجه در مجلس سنا صحبت میکرد گفت که بخشهای امنیت، معارف و تحصیلات عالی، زیربنا و زراعت جز اولویتها در بودجه ملی سال مالی 1397 است که به ترتیب 14 درصد، 13 درصد، 11 درصد و 9 درصد کل بودجه در این بخشها اختصاص یافته است.
آقای حکیمی افزود، در بخش پروژههای انکشافی نیز ساخت خط آهن آقینه- تورغندی، راه ابریشم، ساخت دهلیز لاجورد، ساخت 21 سد بزرگ و متوسط آب، پروژههای آبرسانی و اعمار سرکهای روستایی در اولویت این طرح بودجه قرار دارند.
به گفته وی، در اثر تلاش وزارت مالیه کمکها به بودجه ملی افزایش یافته و جامعه جهانی تعهد کرده اند که 60 درصد کمکهای شان از طریق بودجه ملی به مصرف برسد.
وزیر مالیه تصریح کرد که طرح بودجه ملی سال 1397 با در نظر داشت شرایط اقتصادی کشور و نیازمندیهای مردم ترتیب و تنظیم شده است.
بودجه سال مالی 1397 نسبت به بودجه سال مالی 1396 حدود 109 میلیارد افغانی کاهش یافته است.
آقای حکیمی گفت که دلیل این کاهش در این است که بودجه سال 97 به شکل واقعی و با استاندردهای جهانی ترتیب شده و پولهای خیالی از آن کشیده شده است.
پیش از این، عدم مصرف بودجه انکشافی همواره از چالشهای فرا راه بودجه ملی بوده است.
وزیر مالیه نیز این مشکل اشاره کرد و گفت که این وزارت برای رفع مشکل عدم مصرف بودجه انکشافی در نظر دارد تا در 5 ماه نخست سال مالی 1397 بررسی کرده و تعدیل بودجه واحدهای که توان مصرف نداشته باشند را در بررسی وسط سال پیشنهاد خواهد کرد.
با این وجود، ارائه طرح بودجه ملی به مجلس سنا، با واکنش‌‌های تندی شماری از سناتورها مواجه شد.
سناتورها میگویند که وزارت مالیه پیش از این نظریات مشورتی مجلس سنا را در طرح بودجه نگنجانیده و دیگر نیاز نیست بودجه به این مجلس معرفی شود.
در همین حال، محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس سنا گفت که طرح بودجه براساس قانون اساسی به مجلس سنا معرفی میشود، ولی متاسفانه صلاحیتهای این مجلس براساس قانون اساسی کشور در قسمت بودجه محدود است.
آقای ایزدیار گفت که تنها فشار بر حکومت رد بودجه از سوی مجلس سنا است.
براساس قانون اساسی طرح بودجه فقط به منظور پیشنهاد نظریات مشورتی به مجلس سنا معرفی میشود و مجلس نمایندگان صلاحیت تصویب یا رد بودجه ملی را دارد.