صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: مسدود کردن واتس‌آپ و تلگرام مغایر با اصل آزادی بیان است

معاون رئیس جمهور:  مسدود کردن واتس‌آپ و تلگرام مغایر با اصل آزادی بیان است

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری در جلسه کمیته مشترک رسانهها و حکومت از پیشنهاد مسدود کردن شبکههای اجتماعی واتسآپ و تلگرام انتقاد کرده و گفته است که این کار مغایر با اصل آزادی بیان است.
معاون دوم ریاست جمهور این موضوع را در دهمین جلسه کمیته مشترک رسانهها و حکومت دیروز دوشنبه، 15 عقرب که در دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری برگزار شد، عنوان کرد. اعضای این جلسه درباره خبر مسدود شدن واتسآپ و تلگرام بصورت مفصل بحث کردند.
معاون رئیس جمهور در این مورد گفت که مسدود کردن واتسآپ و تلگرام "مغایر اصل آزادی بیان" است و در تضاد با قانون اساسی کشور قرار دارد. او افزود که آزادی بیان از دستاوردهای مهم حکومت است و حکومت به هیچ صورت اقدامی نخواهد کرد که  آزادی بیان و روند اطلاع رسانی صدمه ببیند.
مقامات وزارت مخابرات قبلا اعلام کرده بودند که شبکه اجتماعی واتسآپ و تلگرام به دلیل نگرانیهای امنیتی برای 20 روز مسدود شده است. معاون رئیس جمهور در این مورد گفت: «درمواردی که مسایل امنیتی ایجاب می کند، باید میکانیزمی سنجیده شود که به آزادی بیان آسیب وارد نگردد.»
در این جلسه نماینده وزارت اطلاعات وفرهنگ درمورد صندوق حمایت از خبرنگاران و نیز مسئله جواز فعالیت رسانه ها به جلسه گزارش داد. براساس این گزارش مدت جواز فعالیت 1682 رسانه به اتمام رسیده و از طرف این رسانه ها تاکنون اقدامی صورت نگرفته است. در این گزارش همچنین افزوده شد که جلسات مشترک اعضای صندوق حمایت از خبرنگاران برگزار می گردد و روی طرزالعمل صندوق و سایر مسایل مربوطه کار جریان دارد که پس از نهایی شدن به جلسه ارائه خواهد شد.
در این جلسه همچنین در مورد رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران بحث شد و نماینده وزارت امور داخله در این جلسه گفت که از مجموع 172 قضیه خشونت علیه خبرنگاران، 41 قضیه آن بررسی و به نهادهای عدلی و قضایی فرستاده شده است. او افزود که همچنین نهادهای مرتبط به 69 قضیه دیگر مشخص شده و از آنها خواسته شده تا در زمینه تحقیق و پیگیری این قضایا با وزارت داخله همکاری کند.
به اساس گزارش وزارت امور داخله 38 قضیه از قضایای خشونت علیه خبرنگاران، دارای اطلاعات ناقص بوده که پس از دریافت شماره تلفن و پیگیری آنان، معلوم شده است که شماری از آنان قبلا مصالحه کرده و برخی هم به دلیل عدم موجودیت اسناد، از ادعای شان صرف نظر کرده اند. در گزارش وزارت داخله همچنین آمده است که به تعداد 22 قضیه تحت کار و بررسی است که نتیجه آن بعدا گزارش خواهد شد.
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری دراین جلسه به وزارت امور داخله هدایت داد که قضایای خشونت علیه خبرنگاران در مرحله کشف نباید معطل بماند و باید به صورت مطمئن و سریع بررسی و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده شود.