صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مستقل بررسی استراتژیک محو گرسنگی: ۴۰ درصد افغان‌ها با گرسنگی روبرو اند

کمیته مستقل بررسی استراتژیک محو گرسنگی: ۴۰ درصد افغان‌ها با گرسنگی روبرو اند

کمیته مستقل بررسی استراتژیک محو گرسنگی در افغانستان میگوید، ۴۰ درصد مردم این کشور با چالش گرسنگی روبرو میباشد. کمیته مستقل بررسی استراتژیک محو گرسنگی در افغانستان میگوید که امحای گرسنگی تا سال ۲۰۳۰ میلادی در جهان از جمله ۱۷ اهداف سازمان مللمتحد بوده و بههمین منظور آنان بررسی استراتژیک را در ۲۴ ولایت کشور انجام داده اند.
به گزارش رادیو آزادی، هدایت امین ارسلا مسئول این کمیته روز سه شنبه در یک نشست خبری گفت این بررسی استراتژیک به همکاری نهادهای ملی و بینالمللی انجام شده و نیاز است تا در خصوص یافتههای این بررسی گامهای عملی برداشته شود.
او افزود: "تیم کاری ما با حکومت افغانستان، وزارت خانههای مختلف با سکتور خصوصی، جامعه بینالمللی و با مؤسسات بینالمللی یکجا کوشش کردیم که یک مطالعه عمومی را انجام دادهایم که وضع گرسنگی در افغانستان چطور است و چگونه میتوانیم که این گرسنگی را از بین ببریم. ما بیشتر تمرکز کردیم روی گرسنگی که در حدود ۳۵ تا ۴۰ درصد میباشد."
بر اساس معلومات این کمیته مستقل، برنامه بررسی استراتژیک از سوی این کمیته یک سال قبل به ابتکار سازمان مللمتحد آغاز شده و در آن وضعیت کنونی مصونیت غذایی و تغذی در افغانستان به بررسی گرفته شدهاست.
محو گرسنگی از جمله اهداف ۱۷ گانه مللمتحد دومین هدف انکشاف پایدار یا "SDG2 " میباشد که در سال ۲۰۱۵ میلادی برای جهان اعلام گردید.
در نشست اعضای کمیته مستقل بررسی استراتژیک محو گرسنگی، فرخنده زهرا نادری مشاور رئیس جمهور، سرپرست وزارت زراعت و مالداری، معین وزارت صحت عامه، نماینده اتاق تجارت و صنایع و سازمان غذایی جهان "دبلیو، ایف، پی" نیز حضور داشتند.
این کمیته سفارش کرد که باید موضوع محو گرسنگی در اولویت قرار داده شده، هماهنگی میان سکتورهای مختلف بهوجود آمده، عواید افزایش یافته و مبارزه با فقر صورت گیرد.
در این نشست احمد جان نعیم معین وزارت صحت عامه کشور گفت که ۴۰ درصد اطفال به سوء تغذی مبتلا بوده و تلاش داریم تا این رقم را در کشور کاهش دهیم.
دیوید کترود نماینده «دبلیو، ایف، پی» برای آسیا درین نشست نیز روی کاهش گرسنگی و سوء تغذی اطفال تأکید کرده و اطمینان داد که در این راستا حکومت افغانستان را حمایت میکنند.
از سوی هم فرخنده زهرا نادری مشاور رئیس جمهور و عضو این کمیته در مورد دلایل آمار گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان چنین گفت:
"طوریکه پیشتر هم گفته شد که ۴۰ فیصد هنوز هم خیلی یک آمار بلند و جدی است یکی از دلایل که ما نتوانستیم عدم هماهنگی و ضعیف بودن برنامههای ما بوده و من در این مرحله بسیار خوش میشوم که تلاشها را در این بخشها میبینم."
این بررسیها در حالی انجام میشود که پیش از این وزارت زراعت و مالداری افغانستان اعلام کرده بود که هنوز هم ۴۰ درصد مردم افغانستان زیر خط فقر زندهگی دارند.
در این حال کمیته مستقل بررسی استراتژیک محو گرسنگی میگوید، مبارزه با گرسنگی، سرمایهگذاری به آینده کشور و بازنگری محو گرسنگی کمک میکند، تا تمام مردم افغانستان به غذای کافی دسترسی داشته باشند.