صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

پروژه دور دوم چاپ کتاب‌های درسی مکاتب کشور آغاز شد

پروژه دور دوم چاپ کتاب‌های درسی مکاتب کشور آغاز شد

افغانستانما: ادارهی انکشاف بینالمللی آمریکا با فرستادن خبرنامهای به رسانهها از راهاندازی پروژهی دوم چاپ و توزیع کتابهای درسی برای مکاتب افغانستان خبر داده است.
در این دور، 135 میلیون جلد کتاب درسی برای صنوف اول تا دوازدهم و راهنمای آموزگاران که از سوی وزارت معارف تأیید شده است، چاپ و به مکاتب کشور توزیع خواهد شد.
اداره انکشاف بینالمللی آمریکا تمویل کنندهی این پروژه است و برای چاپ و توزیع این مقدار کتابهای درسی، مبلغ 75 میلیون دالر امریکایی را به وزارت معارف فراهم کرده است.
آغاز این پروژه، روز سهشنبه، شانزدهم عقرب، از سوی عبدالله عبدالله رییس اجراییه و هوگو لورنس، شارژدافر ویژهی ایالات متحده امریکا در افغانستان رسماً افتتاح شد.
خبرنامه به نقل از شارژدافر ویژهی ایالات متحده در افغانستان نوشته است: «این برنامه در حقیقت یک مشارکت مهم بین حکومتهای ایالات متحده و افغانستان میباشد. تیمهای ما به منظور حصول اطمینان از تطبیق موفقانه این برنامه بلندپروازانه برای منفعت اطفال افغانستان در هماهنگی نزدیک با هم کار خواهند کرد.»
رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز چاپ و توزیع کتابهای درسی مکتب از سوی اداره انکشاف بینالمللی امریکا را یک کمک و حمایت بزرگ امریکا از افغانستان عنوان کرده است. در خبرنامه به نقل از رییس اجرائیه آمده است که «هر نوع کمک در هر زمانی که باشد، کمک بزرگی به کرامت و رفاه انسان میباشد.»
ادارهی انکشاف بینالمللی آمریکا هدف چاپ این کتابها را بهبود کیفیت تعلیمات برای کودکان شامل مکتب، گسترش دسترسی به تعلیمات ابتدایی و حمایت از وزارت معارف افغانستان عنوان کرده است.
گفتنی است که ادارهی انکشاف بینالمللی آمریکا از سال 2002 میلادی به این طرف حکومت افغانستان و وزارت معارف را در راستای ارائه خدمات آموزشی باکیفیت از طریق برنامههای ارتقای ظرفیت آموزگاران، چاپ و توزیع کتابهای درسی، کمک به دختران افغان جهت اشتراک در صنوف تعلیمات محلی و گسترش فرصتهای تحصیلات عالی حمایت کرده است. بر بنیاد خبرنامهی اداره انکشاف بینالمللی امریکا، این اداره از سال 2002 میلادی به این طرف با مصرف حدود 17 میلیارد دالر امریکایی در برنامههای انکشافی در افغانستان سهم گرفته است.